nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
ΑΠΘ: Μεταπτυχιακή Υποτροφία για σπουδές Ιστορίας της Σύγχρονης Τέχνης στο Παρίσι, από τη Δωρεά Γεωργίου Σίμου Πετρή

Proslipsis.gr | Αθήνα 25.1.2019, 09:53

Tο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποφάσισε τη χορήγηση -κατόπιν επιλογής- μίας υποτροφίας εξωτερικού από τα έσοδα της Δωρεάς στη μνήμη Γεωργίου Σίμου Πετρή, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σε πτυχιούχο της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο Παρίσι (Γαλλία) στον κλάδο της Ιστορίας της Σύγχρονης Τέχνης

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 14.3.2019.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση : Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση: Περιουσίας και Προμηθειών
Τμήμα: Κληροδοτημάτων Proslipsis.gr
Δωρεά: «στη μνήμη Γεωργίου Σίμου Πετρή » 011-001-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη: α) τις δωρητήριες επιστολές 16/3/1998, 10/5/1999, 13/5/1999 και 24/6/1999, β) τις διατάξεις των άρθρων 38, 47, 56 και 82 παρ. 4 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοι-νωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και γ) την απόφαση με αριθμ. Πρωτ: 29752π.έ/13-09-2018 της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (περί έγκρισης του αριθμού υποτροφιών).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
τη χορήγηση -κατόπιν επιλογής- μίας υποτροφίας εξωτερικού από τα έσοδα της Δωρεάς στη μνήμη Γεωργίου Σίμου Πετρή, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σε πτυχιούχο της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο Παρίσι (Γαλλία) στον κλάδο της Ιστορίας της Σύγχρονης Τέχνης

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
βαθμός πτυχίου τουλάχιστον λίαν καλώς ( ο μεγαλύτερος βαθμός μεταξύ των συνυποψηφίων )
ηλικία μέχρι 36 ετών
ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
άριστη γνώση της Γαλλικής Γλώσσας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 14-03-2019 αίτηση (αναρ-τημένη στην ιστοσελίδα www.klirodotimata.web.auth.gr) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ( 2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (πρώην Διοίκησης), τηλ. 2310/99-5214, ΦΑΞ: 2310/995213, www.klirodotimata.web.auth.gr εργάσιμες μέρες και ώρες συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο πτυχίου Φιλοσοφικής Σχολής με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» με αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία θα προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του πτυχίου του/της υποψηφίου/ιας ή βεβαίωση του Τμήματος αποφοίτησης του/της υποψηφίου/ιας ότι ο/η υποψήφιος/α έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές του/της υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου και συγκεντρώνει βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» (άρθρο 3 παρ. 1β του Κ.Δ. 18/23-8-1941).
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Κληροδοτημάτων), (άρθρο 3 παρ. 2α του Κ.Δ. 18/23-8-1941). Proslipsis.gr
3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας από την οποία θα προκύπτει: α) η ελληνική ιθαγένεια του/της υποψηφίου/ιας (άρθρο 3 παρ. 1α του Κ.Δ. 18/23-8-1941), β) η ηλικία του/της υποψηφίου/ιας όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 3 παρ. 2β του Κ.Δ. 18/23-8-1941).
4. Δήλωση της χώρας μετεκπαίδευσης ( απαραίτητα ) και του αντικειμένου των μεταπτυχιακών σπουδών του/της υποψηφίου/ιας, του Ιδρύματος μετεκπαίδευσης ( εφόσον τούτο είναι γνωστό).
5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα με αναφορά σε τυχόν επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύματα και λοιπά απο-δεικτικά της επιστημονικής δραστηριότητας του/της υποψηφίου/ιας στοιχεία.
6. Επίσημο τίτλο πιστοποίησης γνώσης ξένης γλώσσας στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα της σχολής φοί-τησης του/της υποψηφίου/ιας με επίσημη μετάφρασή του.
7. Υπεύθυνη Δήλωση του/της υποψηφίου/ιας στην οποία θα δηλώνει ότι (αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.klirodotimata.web.auth.gr):
α) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης,
β) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδο-σία ή δωρεά του Α.Π.Θ. ή άλλης Κοινωφελούς Περιουσίας (πανελλαδικά),. Οι ανταποδοτικές υποτροφίες που δίνονται από το Α.Π.Θ. και οι υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) δεν λαμβάνο-νται υπόψη,
γ) ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία (άρθρο 3 παρ. 1δ του Κ.Δ. 18/23-8-1941).
Διευκρινίζεται ότι δεν δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει στο παρελθόν υποτροφία για τον ίδιο κύκλο σπουδών από τη Δωρεά στη μνήμη Γεωργίου Σίμου Πετρή ή από άλλο κληροδότημα.
Όποιος με την αίτηση καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά, μπορεί να τα προσκομίσει μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ο πίνακας των υποψηφίων που θα υποβάλλουν αίτηση επιλογής για την υποτροφία θα αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.klirodotimata.web.auth.gr. το αργότερο μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
Η επιλογή του/της υποτρόφου πραγματοποιείται από την ειδική εξαμελή Επιτροπή που όρισε με τη Δωρητήρια επιστολή της η δωρήτρια και αποτελείται από τους Προέδρους των Τμημάτων: Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αρχιτεκτόνων, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Μουσικών Σπουδών, Θεάτρου και έναν εκπρόσωπο της δωρήτριας και κοινοποιείται στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. Proslipsis.gr
Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. εισηγείται την επιλογή στη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. για έγκριση. Η Σύ-γκλητος του Α.Π.Θ. εκδίδει απόφαση επιλογής η οποία αναρτάται στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.klirodotimata.web.auth.gr.
Από την ημερομηνία της ανάρτησης της παραπάνω απόφασης και μέχρι δέκα (10) ημέρες το αργότερο, θα μπο-ρούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τυχόν ένσταση κατά της επιλογής (άρθρο 33 παρ. 4 του Κ.Δ./τος 18/23-8-1941).
Εν συνεχεία η σχετική απόφαση κοινοποιείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης, η οποία δύναται να ζητήσει την τροποποίηση της απόφασης αυτής.
Σε περίπτωση πολλών υποψηφίων οι οποίοι συγκεντρώνουν τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας, για την επιλογή των υποτρόφων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση (άρθρο 33 παρ. 6 του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των οκτακόσιων πενήντα (850,00 €) ευρώ.
Proslipsis.gr
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
Τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης του/της υποτρόφου στο εξωτερικό και επιστροφής του/της στην Ελλάδα μετά τη λήξη των μεταπτυχιακών του/της σπουδών βαρύνουν τη Δωρεά στη μνήμη Γεωργίου Σίμου Πετρή (άρθρο 55 παρ. 2 του Α.Ν. 2039/1939 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 1583/1985) και ανέρχονται στο ύψος των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ συνολικά σύμφωνα με την απόφαση αρ. Πρωτ. 2119/31-10-2016 της Συγκλήτου του Α.Π.Θ..
Τα οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται στον υπότροφο σε δύο ισόποσες δόσεις ήτοι :
Α ) το ήμισυ του ποσού καταβάλλεται μετά την άφιξη του/της υποτρόφου στο εξωτερικό, σε ημερομηνία που δεν απέχει μακράν της ημερομηνίας έναρξης των σπουδών του/της με προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων: έκδοση και πληρωμή εισιτηρίου, κάρτα επιβίβασης
Β) το υπόλοιπο μισό καταβάλλεται μετά την επιστροφή του/της υποτρόφου στην Ελλάδα, μετά τη λήξη των σπουδών του/της, σε ημερομηνία που δεν απέχει μακράν της ημερομηνίας λήξης των σπουδών του με προσκό-μιση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων: έκδοση και πληρωμή εισιτηρίου, κάρτα επιβίβασης.

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 ή το αργότερο μέσα σε ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία έγκρισης της υποτροφίας από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-κεδονίας - Θράκης και θα διαρκέσει ένα (1) χρόνο.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η καταβολή του ποσού της υποτροφίας θα αρχίζει από την ημερομηνία άφιξής του/της υποτρόφου στο εξωτερικό, εφόσον αυτή έπεται της έναρξης του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου σπουδών του Ιδρύματος μετεκπαίδευσης, ή διαφορετικά από την ημερομηνία έναρξης των σπουδών του/της υποτρόφου στο Ίδρυμα μετεκπαίδευσης.
Αν ο/η υπότροφος μεταβεί στο εξωτερικό πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου σπουδών το ποσό υποτροφίας θα καταβάλλεται από την ημερομηνία έναρξης των σπουδών του/της υποτρόφου στο Ίδρυμα μετεκ-παίδευσης που αποδεικνύεται από το επίσημο πιστοποιητικό σπουδών του οικείου Ιδρύματος (άρθρο 55 παρ. 2 του Α.Ν. 2039/1939 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 1583/1985). Proslipsis.gr
Ο/η υπότροφος οφείλει να προσκομίσει με την εγγραφή του/της, βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο στην οποία θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του/της μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας, η προβλεπόμενη διάρκεια και ο τόπος πραγματοποίησης των σπουδών. Η βεβαίωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για τη γνησιότη-τα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) και η οποία θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
Proslipsis.gr
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η χορήγηση της υποτροφίας θα καλύπτει δώδεκα (12) συνολικά μήνες το χρόνο και το ποσό θα καταβάλλεται κάθε τρίμηνο προκαταβολικά, μέσω της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ., σε λογαριασμό του/της υποτρόφου (κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του/της υποτρόφου) άρθρο 24 παρ. 3 του Κ.Δ/τος 18/23-8-1941).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
Ο/η υπότροφος υποχρεούται:
1. να υποβάλλει στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ανά εξάμηνο σπουδών (άρθρο 26 παρ. 1 του Κ.Δ/τος 18/23-8-1941).:
Α) Προσωπική έκθεση για την πορεία των σπουδών του/της.
Β) Επίσημο πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης μεταπτυχιακών σπουδών του Ιδρύματος μετεκπαίδευσης ή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Το επίσημο πιστοποιητικό προόδου ( official transcript) από το Ίδρυμα του εξωτερι-κού πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει σφραγίδα του Ιδρύματος και να είναι θεωρημένο για τη γνησιότητα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE). Το προαναφερθέν πιστο-ποιητικό συνοδεύεται και από επίσημη μετάφρασή του. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
Γ) Εξαμηνιαία έκθεση αναφορικά με την πρόοδο των σπουδών του/της ή της ερευνητικής του/της εργασίας από τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Proslipsis.gr
2. να καταθέσει στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. μέσα σε ένα (1) έτος από την ολοκλήρωση – λήξη των σποδών του (όπως αυτή ορίζεται από τον κανονισμό του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος του εξωτερικού, στο οποίο φοιτά) τον τίτλο των μεταπτυχιακών του σπουδών. Αν δεν το προσκομίσει εντός της ανωτέρας προθεσμί-ας, οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό, που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοσμένων για την είσπραξη αυτού, των διατάξεων του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων (άρθρο 60 παρ. 2 του ΑΝ 2039/39).
Σε περίπτωση συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αντίστοιχο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στις μεταπτυχιακές σπουδές ο/η υπότροφος θα πρέπει να καταθέσει ή κοινό τίτλο των δύο Πανεπι-στημίων ή δύο ομοειδείς τίτλους από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν:
α) ο/η υπότροφος δεν προσκομίσει το απαιτούμενο ανά εξάμηνο πιστοποιητικό συνέχισης των σπουδών του/της στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (άρθρο 57 παρ. 1 του Α.Ν. 2039/39),
β) ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του/της υποτρόφου (άρθρο 59 παρ. 1 του ΑΝ 2039/39),
γ) ο/η υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του/της χωρίς προηγουμένως να έχει ειδο-ποιήσει το Α.Π.Θ. εντός δύο {2} μηνών το αργότερο από τη διακοπή. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (άρθρο 60 παρ. 1 του ΑΝ 2039/39),
δ) αποδειχθεί ότι, ο/η υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά για τις ίδιες σπουδές. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξε-
ως των δημοσίων εσόδων. (άρθρο 61 εδάφιο 1 του Α.Ν. 2039/39 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ. 1 α’ και 29 παρ. 3 του ΚΔ 18/23-8-41),
ε) μεταγραφεί σε άλλο Πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού. Σε περίπτωση μεταβολής της Σχολής ή του Τμήματος, για την τυχόν συνέχιση της υποτροφίας θα πρέπει να συναινέσει το Α.Π.Θ. και ο Συντονιστής της Α.Δ.Μ.Θ. (άρθρο 62 του ΑΝ 2039/39 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ, 1 β’ του ΚΔ 18/23-8-41),
στ) αποδειχθεί ότι ο/η υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή και ότι παρέβη τους Νόμους του Κράτους. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων. (άρθρο 58 του ΑΝ 2039/39),
ζ) επέλθει δραστική μείωση των ετησίων εσόδων του κληροδοτήματος.
Διακοπή υποτροφίας και επιστροφή χρημάτων επέρχεται και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπουν οι σχε-τικές διατάξεις του ΑΝ 2039/39 και του ΚΔ 18/23-8-41. Proslipsis.gr
Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας, για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, δε γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του/της υποτρόφου (άρθρο 59 παρ 2 του Α.Ν. 2039/39).
Σημείωση: Με την επιφύλαξη του άρθρ. 82 του Ν. 4182/10-09-2013 περί ειδικών –μεταβατικών και τελι-κών διατάξεων.

Θεσσαλονίκη: 27/11/2018
Proslipsis.gr
Με εντολή Πρύτανη
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
ΒΑΪΟΣ ΧΑΡ. ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved