nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο μεταπτυχιακό: ∆ηµόσια Υγεία µε εξειδίκευση στην Επιδηµιολογία

 

Αθήνα 16.3.2011, 23:04

Το Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ∆ηµόσια Υγεία και στη ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο για την περίοδο 2003-2008 είχε ενταχθεί στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Το Πρόγραµµα, το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει για 9η φορά τον Οκτώβριο 2011, οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε), µετά από σπουδές διάρκειας 3 ακαδηµαϊκών εξαµήνων.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά µόνο στην υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση Μ∆Ε στην ∆ηµόσια Υγεία µε εξειδίκευση στην Επιδηµιολογία.

Οι κατευθύνσεις του ΠΜΣ "∆ηµόσια Υγεία µε εξειδίκευση στα Λοιµώδη Νοσήµατα" και "∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας" δεν θα προσφερθούν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012, λόγω περικοπής της χρηµατοδότησης.

∆εκτοί γίνονται: α) κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόµενοι από τα Τµήµατα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρµακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Επιστηµών Υγείας, β) κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόµενοι από τα Τµήµατα Οικονοµικών, ∆ιοικητικών και Κοινωνικών Επιστηµών και άλλων Σχολών συναφών αντικειµένων, γ) κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής Πανεπιστηµίου άλλων Τµηµάτων που το αντικείµενό τους σχετίζεται µε δράσεις δηµόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας και δ) κάτοχοι πτυχίου ΑΤΕΙ συναφών αντικειµένων σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5 παρ.12γ του ν. 2916/2001.

Αίτηση µπορούν να υποβάλουν και φοιτητές ή φοιτήτριες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά πρόκειται να πάρουν πτυχίο πριν την έναρξη του ΠΜΣ (Σεπτέµβριος 2011). Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή τους στο ΠΜΣ θα γίνει µόνο εφ’ όσον πάρουν έγκαιρα το πτυχίο τους.

Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά (όχι επικυρωµένα):
• Αίτηση συµµετοχής (Έντυπο 1). Οι υποψήφιοι µπορούν να προµηθευτούν την Αίτηση/Έντυπο 1 από την ιστοσελίδα του Προγράµµατος, http://mph.med.uoc.gr.
• Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιµίας από το ∆ΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους πανεπιστηµίων του εξωτερικού)
• Πιστοποιητικό Σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία µαθηµάτων
• Πιστοποιητικά ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχουν)
• Βιογραφικό Σηµείωµα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελµατική εµπειρία, η επιστηµονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας
• Κατάλογος δηµοσιεύσεων ή επιστηµονικών εργασιών (εφόσον υπάρχουν)
• ∆ύο συστατικές επιστολές
• ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 εάν είναι εγγεγραµµένοι σε άλλο ΠΜΣ ή εάν εκπονούν ∆ιδακτορική ∆ιατριβή (Οι αιτήσεις αυτές θα κρίνονται κατά περίπτωση).

Τονίζεται ότι τα µαθήµατα είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης (τηρείται ηµερήσιο παρουσιολόγιο) και είναι διάρκειας 20-25 ώρες την εβδοµάδα (2 5ωρα το πρωί και 2 ή 3 5ωρα το απόγευµα). Συνίσταται σε όσους εργάζονται να ζητήσουν να τους χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράµµατος.

Η διαδικασία επιλογής περιλαµβάνει δύο στάδια αξιολόγησης:
• 1ο στάδιο: Γραπτή εξέταση
I. Εξέταση δεξιοτήτων κατανόησης, ανάλυσης και περίληψης κειµένων καθώς και γραπτής έκφρασης (έκθεση). Η θεµατολογία των κειµένων και της έκθεσης θα αναφέρεται σε γενικές γνώσεις του πεδίου της δηµόσιας υγείας (σηµειώνεται πως δεν θα δοθεί συγκεκριµένη ύλη (βιβλιογραφία) για την προετοιµασία των υποψηφίων καθ’ ότι στην εξέταση θα αξιολογηθεί η ικανότητα κριτικής σκέψης και ανάλυσης και όχι οι ειδικές γνώσεις)
II. Εξέταση αγγλικής γλώσσας
Κατανόηση κειµένου και παραγωγή γραπτού λόγου
• 2ο στάδιο: Προφορική Εξέταση
Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας καλούνται όσοι βρίσκονται στις 35 πρώτες θέσεις της σειράς κατάταξης στις γραπτές εξετάσεις. Στόχος της συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράµµατος. Θα συνεκτιµηθούν:
• Η επιστηµονική κατάρτιση (επίδοση στις σπουδές, τυχόν εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο)
• Η επαγγελµατική εµπειρία (εφόσον υπάρχει)
• Οι συστατικές επιστολές
• Η σχετικότητα µε το αντικείµενο καθώς και το κίνητρο και το ενδιαφέρον για τη ∆ηµόσια Υγεία και ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

Οι 20 πρώτοι (µε σειρά κατάταξης βάση της συνέντευξης) θα αποτελέσουν τους επιτυχόντες στο ΠΜΣ και οι επόµενοι 5 τους επιλαχόντες. Σε κάθε περίπτωση ισοβαθµίας, ο συνολικός αριθµός επιτυχόντων & επιλαχόντων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 25.

Οι αιτήσεις συµµετοχής (Έντυπο 1) και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν είτε ταχυδροµικώς (ΠΜΣ «∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Κρήτης, ΤΘ 2208, ΤΚ 71003 Ηράκλειο Κρήτης), είτε να κατατεθούν στη Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος (Τµήµα Ιατρικής, Πτέρυγα 7, Γραφ. 7Α-110). Επιπλέον το Έντυπο 1 πρέπει να σταλεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mph@med.uoc.gr. Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα αξιολογηθούν.

Το σχετικό χρονοδιάγραµµα έχει ως εξής:
- Παρασκευή 6 Μαΐου 2011: Λήξη υποβολής αιτήσεων
- Τετάρτη 18 Μαΐου 2011: Γραπτή εξέταση (Το πρόγραµµα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί)
- Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011: Προφορική Εξέταση
- Σεπτέµβριος 2011: Προσκόµιση δικαιολογητικών εγγραφής στο ΠΜΣ (συµπεριλαµβανοµένων της βεβαίωσης ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών για τους τελειόφοιτους)

Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Τάσος Φιλαλήθης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved