nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο μεταπτυχιακό: Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη

 

Αθήνα 12.4.2011, 21:07

Θέσεις φοιτητών προκηρύσσει το Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη», που πραγματοποιείται με τη διοικητική ευθύνη του Τμήματος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης και τη συνεργασία των Τμημάτων «Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας», «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», «Νοσηλευτικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Γνωσιακή Επιστήμη είναι η σύγχρονη, εμπειρικά βασιζόμενη προσπάθεια, να απαντηθούν τα καίρια επιστημολογικά ερωτήματα που αφορούν τη φύση, την ανάπτυξη και τη χρήση της γνώσης. Η Γνωσιακή Επιστήμη απαιτεί τη συνδρομή διαφορετικών επιστημών όπως η φιλοσοφία, η γνωστική ψυχολογία, η πληροφορική, η γλωσσολογία και οι νευροεπιστήμες. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη διερεύνηση και προσομοίωση των μηχανισμών που υποστηρίζουν τις διαδικασίες της μάθησης. Η συνεργασία ανάμεσα στην πληροφορική, τις νευροεπιστήμες και τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για την εκπαίδευση νέων επιστημόνων.

Με το Πρόγραμμα επιδιώκεται:
1. Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση ανάμεσα στις βιολογικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και την πληροφορική
2. Η ανάπτυξη της συστηματικής, βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η προαγωγή της γνώσης σε θέματα που αφορούν την ανθρώπινη νόηση και μάθηση
3. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου χώρου

Από το ακαδημαϊκό έτος 2003 - 2004 το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης δύο κατευθύνσεων:
(α) Βασική Γνωσιακή Επιστήμη και
(β) Εφαρμογές της Γνωσιακής Επιστήμης.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα γίνουν δεκτοί μέχρι 25 φοιτητές για
μεταπτυχιακές σπουδές διετούς διάρκειας που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη».

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής:
α) Φιλοσοφικής Σχολής, β) Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, γ) Θετικών Επιστημών, δ) Ιατρικής Σχολής, ε) Παιδαγωγικών Σχολών, στ) Ψυχολογίας, ζ) Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, η) Πληροφορικής και Υπολογιστών των ΑΕΙ και Πολυτεχνικών Σχολών στ) Νοσηλευτικής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. της χώρας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Υποψήφιοι δύνανται να είναι και φοιτητές των παραπάνω Τμημάτων οι οποίοι θα καταστούν πτυχιούχοι μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2011.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος συνεπάγεται την καταβολή διδάκτρων ύψους 1.200 ευρώ κατ’ έτος, για δύο έτη.

Για την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμούνται, τα εξής κυρίως κριτήρια:
- Βαθμός πτυχίου
- Διπλωματική εργασία, όταν προβλέπεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
- Βαθμοί σε προπτυχιακά μαθήματα σύμφωνα με τον τομέα εξειδίκευσης που καθορίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή
- Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα σε αντικείμενο συγγενές με το Π.Μ.Σ.
- Συστατικές επιστολές
- Άλλοι Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
- Επαρκής γνώση Αγγλικής Γλώσσας
- Βαθμολογία σε γραπτές εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα:
α) Εισαγωγή στην Ψυχολογία - Γνωστική Ψυχολογία
β) Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες
γ) Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής
δ) Αγγλική Γλώσσα
- Συνέντευξη (των υποψηφίων που συμμετείχαν επιτυχώς στις εισαγωγικές εξετάσεις των τεσσάρων μαθημάτων).

Οι γραπτές εξετάσεις στα ανωτέρω μαθήματα θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 25 και Πέμπτη 26 Μαϊου 2011. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας των υποψηφιοτήτων. Οι συνεντεύξεις των επιτυχόντων υποψηφίων στις εισαγωγικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011. Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1) Αίτηση (έντυπη από τη Γραμματεία ή στην ιστοσελίδα www.cognitivesciencepostgrad.phs.uoa.gr.
2) Βιογραφικό σημείωμα (Υπόδειγμα Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος στην παραπάνω ιστοσελίδα.
3) Πτυχίο, Αναλυτική Βαθμολογία και άλλοι Τίτλοι Σπουδών, (επικυρωμένα ή αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ)
4) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
5) Αντίγραφο Πτυχιακής Εργασίας (αν υπάρχει)
6) Συστατικές επιστολές τρεις (3)
7) Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια, τις εργάσιμες ημέρες από την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 έως και την Παρασκευή 06 Μαϊου 2011 και κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη ώρες 15:00-18:00 ή μπορεί να σταλούν με ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών στη Γραμματεία του ΠΜΣ: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, υπόψη κας Κατσαρού, ώρες 15:00 – 18:00. Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210-7275566 (Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη ώρες 15:00–18:00), στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.cognitivesciencepostgrad.phs.uoa.gr και μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων cogsci@phs.uoa.gr, kkatsarou @ math . uoa . gr .

* Ακολουθεί η εξεταστέα ύλη και η προτεινόμενη βιβλιογραφία.


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ι. Εισαγωγή στην Ψυχολογία - Γνωσιακή Ψυχολογία: Ορισμοί και μέθοδοι έρευνας της ψυχολογίας, βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς, ψυχολογία της ανάπτυξης και γνωστική ψυχολογία.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Στ. Βοσνιάδου, «Εισαγωγή στην Ψυχολογία», τόμος Α’, Εκδόσεις Gutenberg

ΙΙ. Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες: Κύτταρα του νευρικού συστήματος και τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά τους. Τι είναι η σύναψη και τι οι νευροδιαβιβαστές; Βασικές εγκεφαλικές περιοχές και η λειτουργία τους (εγκεφαλικές περιοχές που ενέχονται στην οπτική αντίληψη, τη γλώσσα, τη μάθηση και τη μνήμη, τις συγκινήσεις). Απεικονιστικές μέθοδοι μελέτης του νευρικού συστήματος. Εγκεφαλική ασυμμετρία.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
«Εγκέφαλος, Συνείδηση και Συμπεριφορά», Ευάγγελος Καφετζόπουλος, ΕΞΑΝΤΑΣ Εκδοτική Α.Ε.
«Βιολογική Ψυχολογία», Kalat, Εκδόσεις ΙΩΝ.

ΙΙΙ. Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής: Ψηφιακή αναπαράσταση δεδομένων. Λογικές πράξεις Boole, Λογικές πύλες. Αλγόριθμοι, υποαλγόριθμοι. Εκτέλεση αλγόριθμου. Δομές επανάληψης. Αναδρομή. Βασικές δομές και τύποι δεδομένων. Λειτουργικά συστήματα, γλώσσες προγραμματισμού και ψευδογλώσσες. Επιλύσιμα και μη επιλύσημα προβλήματα. Θα απαιτηθεί από τον υποψήφιο να επιλύσει και ένα απλό πρόβλημα, συντάσσοντας τον αντίστοιχο αλγόριθμο (σε ψευδογλώσσα ή γλώσσα προγραμματισμού, της επιλογής του).
Προτεινόμενο βιβλίο:
B. A. Forouzan: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών. (Μετάφραση στα Ελληνικά) Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Ι V . Αγγλική Γλώσσα
Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στην κατανόηση κειμένων στην αγγλική γλώσσα, πάνω σε θέματα γνωσιακής επιστήμης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved