nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο μεταπτυχιακό: Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

 

Αθήνα 15.4.2011, 15:01

Θέσεις 15 φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση και Οικονομία, στην κατεύθυνση: Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, προκηρύσσει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), για το ακαδημαϊκό έτος 2011- 2012.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημάτων Διοίκησης και Οικονομικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών, Νομικής και Επιστημών Πληροφορικής της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς αντικειμένου καθώς και απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα, είναι:
1. ΄Εντυπη Αίτηση (που παρέχεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή την ιστοσελίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση:
http://grad-econ.web.auth.gr).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου - διπλώματος.
3. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο.
4. Δύο συστατικές επιστολές σε χωριστούς κλειστούς φακέλους.
5. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, εναλλακτικά ένα από τα παρακάτω:
α) Proficiency Cambridge ή Michigan που να έχει αποκτηθεί την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών ή
β) κρατικό πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας επιπέδου γλωσσομάθειας Γ2 ή
γ) TOEFL (με βαθμό απόδοσης τουλάχιστον 213 computer-based testing ή αντίστοιχο) ή
δ) IELTS (6,0 και πάνω),
ε) LONDON TESTS OF ENGLISH, LEVEL 5-PROFICIENT COMMUNICATION - του EDEXCEL ή
στ) CITY & GUILDS, LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL Proslipsis.gr INTERNATIONAL (READING, WRITING AND LISTENING)-MASTERY.
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Πανεπιστημίου ή πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας. Για τους υποψήφιους αλλοδαπούς φοιτητές απαιτείται πιστοποιητικό της Ελληνικής γλώσσας.
6. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτούνται).
7. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
8. Βεβαιώσεις που πιστοποιούν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.
9. Σύντομο σημείωμα για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα τους και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές.
10. Αποδεικτικά ερευνητικών ή /και επαγγελματικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν).
11. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
12. Δύο φωτογραφίες.

Διαδικασία αξιολόγησης
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων που μνημονεύονται στις παρ. (1α) και (1β) του άρθρου 4 του ν. 3685/2008. Τα κριτήρια αυτά ομαδοποιούνται σε τέσσερις παραμέτρους, η κάθε παράμετρος αποτιμάται σε κλίμακα 0 – 10 και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας. Ειδικότερα συνεκτιμώνται:
1. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, η συνάφεια του πτυχίου προς την μεταπτυχιακή κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει ο υποψήφιος και η κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του με συντελεστή βαρύτητας 50% .
2. Η επίδοση στις γραπτές εξετάσεις με συντελεστή βαρύτητας 30%. (Η επιτυχία στη γραπτή εξέταση, δηλαδή η επίτευξη βαθμού τουλάχιστον 5, αποτελεί προϋπόθεση εισαγωγής στην Κατεύθυνση του Μεταπτυχιακού.)
3. Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 10%.
4. Πρόσθετα ακαδημαϊκά και άλλα προσόντα (πρόσθετα πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι, άλλες γλώσσες εκτός της αγγλικής, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, επαγγελματική εμπειρία) με συντελεστή βαρύτητας 10%.

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ύλη της Μικροοικονομικής, της Μακροοικονομικής και Ποσοτικών Μεθόδων (Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομετρία) η οποία καλύπτεται σε προπτυχιακό επίπεδο στα περισσότερα Οικονομικά Τμήματα της χώρας. Η εξέταση περιλαμβάνει θέματα θεωρίας, προβλήματα και ασκήσεις, και ερωτήματα πολλαπλών επιλογών. Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10/6/2011. Πληροφορίες στο http://grad-econ.web.auth.gr.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων με την υψηλότερη κατάταξη θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο Τρίτη 14/6/2011 έως Παρασκευή 17/6/2011.

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Εγγραφής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα είτε απευθείας στην Γραμματεία του ΠΜΣ της κατεύθυνσης Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, γρ. 201, Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη, (τηλ. επικοινωνίας 2310 991370, από 10:00 - 12:00, fax: 2310996456, e-mail:
syntonistis-maopa@econ.auth.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και Δευτέρα 30 Μαΐου 2011) υπόψη κυρίας Δ. Μήτρεντσε. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Παρασκευή 29 Απριλίου 2011 και λήγει την Δευτέρα 30 Μαΐου 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved