nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο μεταπτυχιακό: Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών

 

Αθήνα 3.5.2011, 19:12

Την εισαγωγή 22 μεταπτυχιακών φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης «Σχεδιασµός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστηµάτων Μεταφορών» προκηρύσσουν τα Τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) και Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ - ΕΚΕΤΑ).

Το ΔΠΜΣ διοικείται από Ειδική Διατµηµατική Επιτροπή (ΕΔΕ), στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι των συνεργαζόµενων Φορέων.
2. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΔΠΜΣ οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), µετά από επιτυχή ολοκλήρωση πλήρους
ετήσιου κύκλου σπουδών και εκπόνηση µεταπτυχιακής εργασίας.

Τα µαθήµατα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κορµού και σε Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήµατα. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα οκτώ Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κορµού και σε τρία κατ’ επιλογήν µαθήµατα (από κατάλογο πέντε µαθηµάτων). Τα µαθήµατα κατανέµονται σε δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα, και στη συνέχεια στη διάρκεια των θερινών µηνών εκπονείται η µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων και η συµµετοχή στις συναφείς εργασίες καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισµό και δίνεται στον Οδηγό Σπουδών του Προγράµµατος, που είναι διαθέσιµος από την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος: http://pgtransport.civil.auth.gr.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι διπλωµατούχοι Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας ή ισοτίµων Τµηµάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι ισοτίµων Τµηµάτων συγγενούς γνωστικού αντικειµένου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής από θετικές κατευθύνσεις, ή άλλων συναφών µε τα αντικείµενα του Προγράµµατος κατευθύνσεων ή τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους, στη βάση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθµολογίας της µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής τους. Η τυχόν έγκρισή τους είναι προσωρινή και οριστικοποιείται µόνον αν προσκοµίσουν αντίγραφο πτυχίου µε την τελική αναλυτική βαθµολογία τους µέχρι την τελική ηµεροµηνία υποβολής που θα ορίσει η Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών. Επίσης, γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι συναφών σχολών των ΤΕΙ.

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται σε µοριοδότηση των υποψηφίων µε βάση προκαθορισµένα κριτήρια που έχουν τοποθετηθεί από την Ε Ε. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική και η συνολική διάρκεια σπουδών είναι 12 µήνες.

Για την επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθµός διπλώµατος, η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά µαθήµατα και στη διπλωµατική εργασία, η επαρκής και τεκµηριωµένη γνώση ξένων γλωσσών (βασική η γνώση της αγγλικής), η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελµατική εµπειρία, οι συστατικές επιστολές και θα γίνει συνεκτίµηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της ισχύουσας νοµοθεσίας.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν διεξοδικά για τη φυσιογνωµία, τη φιλοσοφία, τους στόχους, το αντικείµενο, τη δοµή και τη λειτουργία του ΔΠΜΣ, καθώς και για το αναλυτικό πρόγραµµα των µαθηµάτων και τις απαιτήσεις του, στη διεύθυνση http://pgtransport.civil.auth.gr, και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 2 έως και 20 Μαΐου 2011 στη Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών - Κτίριο 10 Επεκτάσεων Πολιτικών Μηχανικών (κα.Χ.Κουτίτα), Πανεπιστηµιούπολη ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκη.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:
i. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο - αρχείο που διατίθεται από την ιστοσελίδα του µεταπτυχιακού Προγράµµατος).
ii. Επικυρωµένο αντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου.
iii. Βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήµια του εξωτερικού).
iv. Επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας του Πανεπιστηµιακού Τµήµατος / Σχολής από το οποίο / την οποία πήραν το πτυχίο τους (στα ελληνικά ή αγγλικά αν προέρχονται από ξένο Πανεπιστήµιο).
v. Πλήρες βιογραφικό υπόµνηµα το οποίο θα περιλαµβάνει οπωσδήποτε τεκµηριωµένα στοιχεία (απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα) για τις σπουδές, την ερευνητική ή / και επαγγελµατική δραστηριότητα και τις επιστηµονικές εργασίες του υποψηφίου (για τις οποίες θα πρέπει να υποβληθεί ένα αντίτυπο).
vi. Τεκµηρίωση επαρκούς γνώσης τουλάχιστον της Αγγλικής επιπέδου Proficiency (ή και περισσοτέρων ξένων γλωσσών), µε υποβολή και των σχετικών επικυρωµένων αντιγράφων πιστοποιητικών σπουδών.
Οι κάτοχοι πιστοποιητικού επιπέδου Lower ή TOEFL (600) ή IELTS (6,0) θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση επάρκειας. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι Αγγλόφωνων Πανεπιστηµίων.
vii. Δύο συστατικές επιστολές.

Οι κατ’ αρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι θα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιλογή τους στο Πρόγραµµα στο µεγαλύτερο βαθµό, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τα µέλη της επιτροπής επιλογής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών κα.Χ. Κουτίτα τηλ.: 2310- 995698 και τη Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος κ. Κ. Ροδίτου τηλ: 2310-995580, pgtransport@hermes.civil.auth.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved