nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους

 

Αθήνα 21.3.2012, 21:43

Την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους», για το ακαδ. έτος 2012-2013, προκηρύσσει το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης, στις εξής κατευθύνσεις:
- Α΄ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών.
- Β΄ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για 50 θέσεις (25 ανά
κατεύθυνση).

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Για τη συνάφεια του αντικειμένου αποφαίνεται η ΕΔΔΕ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αιτήσεις αποκλειστικά σε μία από τις δύο κατευθύνσεις. Δεν επιτρέπεται αλλαγή κατεύθυνσης σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685 /08 και την απόφαση της ΕΔΔΕ είναι τα ακόλουθα:
1. Γενικός βαθμός πτυχίου, έως 5 μονάδες.
2. Βαθμός συναφών ανά ειδίκευση προπτυχιακών μαθημάτων, έως 5 μονάδες.
3. Βαθμολογία σε συναφή ανά ειδίκευση πτυχιακή εργασία και/ή συναφή ερευνητική δραστηριότητα, έως 5 μονάδες.
4. Επαγγελματική εμπειρία και/ή τυχόν άλλες μεταπτυχιακές σπουδές ή άλλες σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έως 5 μονάδες.

Πρόσθετα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζονται:
1. Γραπτή εξέταση, έως 60 μονάδες
2. Ατομική συνέντευξη για την εκτίμηση της επιστημονικής κατάρτισης και της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου, έως 20 μονάδες.

Ο ανώτατος αριθμός μονάδων που μπορεί να συμπληρώσει ο υποψήφιος είναι 100. Για να προχωρήσει στη διαδικασία της συνέντευξης, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 μονάδες στη γραπτή εξέτασ (άριστα 60). Τα γραπτά εξετάζονται από δύο εξεταστές. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο εξεταστών είναι μεγαλύτερη του 3 τότε το γραπτό αναβαθμολογείται από τρίτο μέλος ΔΕΠ το οποίο ορίζεται από τη Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής κρίνεται απαραίτητη η γνώση μιας από τις εξής ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, η επάρκεια της οποίας πιστοποιείται είτε με πτυχίο πανεπιστημίου στις παραπάνω γλώσσες είτε με βάση αναγνωρισμένα διπλώματα επιπέδου Proficiency για την αγγλική γλώσσα, επιπέδου Sorbone II ή DALF για τη γαλλική γλώσσα και επιπέδου Kleines Sprachdiplom για τη γερμανική γλώσσα ή με γραπτές εξετάσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις της ξένης γλώσσας και εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώσει τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή στο ΔΔΠΜΣ μπορεί να επαναλάβει την εξέταση μετά από τρεις μήνες.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων με βάση το συνολικό αριθμό μονάδων που θα συγκεντρώσουν. Ο πίνακας επιτυχόντων εγκρίνεται από το Συντονιστική Επιτροπή και επικυρώνεται από την ΕΔΔΕ. Ο επικυρωμένος πίνακας επιτυχόντων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του επισπεύδοντος Τμήματος και οι επιτυχόντες καλούνται να εγγραφούν στο επισπεύδον Τμήμα εντός τακτής προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, από τις
19 Μαρτίου 2012 έως και τις 2 Απριλίου 2012, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα αναγράφεται η κατεύθυνση και ο τόπος πού επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα (Θεσσαλονίκη ή Ρόδος)
2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική, επιστημονική και κοινωνική τους δραστηριότητα
3. Αντίγραφο πτυχίου
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
5. Πιστοποιητικό επάρκειας ξένης γλώσσας
6. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται και αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Παρασκευή 4 Μαΐου 2012, 18.00-21.00, και το Σάββατο 5 Μαΐου 2012, 10.00-13.00 (ξένη γλώσσα), α) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Επιστημών Προσχολικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης, Κτήριο Πύργος, και β) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Κτήριο «Κ. Καραθεοδωρή», Διδασκαλείο Ρόδου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται στην Γραμματεία του Επισπεύδοντος Τμήματος (ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ), ανεξάρτητα από την επιλογή του τόπου φοίτησης.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται κατά κύκλους (modules) Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για τη διευκόλυνση των εργαζομένων.

Η ύλη των εξετάσεων είναι η εξής:
1. Για την κατεύθυνση: «Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών».
• Η εξέλιξη της ειδικής αγωγής ως αυτόνομου επιστημονικού πεδίου- μοντέλα σχολικής ένταξης
- Θεωρίες νοημοσύνης, διαταραχές της, αξιολόγηση.
- Γνωστική ανάπτυξη, γνωστικές ανεπάρκειες, αναπτυξιακές μαθησιακές διαταραχές.
• Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη-Ψυχοκοινωνικές δυσκολίες παιδιών με ειδικές
ανάγκες.
- Αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
1. Για την κατεύθυνση: «Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας».
- Εξέλιξη του παιδαγωγικού λόγου για παιδιά από πολιτισμικές ετερότητες
- Θέματα ταυτότητας σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες
- Θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας
• Παιδαγωγική και διδακτική διαχείριση προβλημάτων διγλωσσίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved