nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Ειδική Αγωγή

 

Αθήνα 27.3.2012, 14:44

Είκοσι θέσεις σπουδών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ειδική Αγωγή», προκηρύσσει το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημιακών Τμημάτων ισότιμων προς τα Ελληνικά, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄), οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν διδακτική ή επαγγελματική εμπειρία σε δομές εκπαίδευσης και υποστήριξης ατόμων με αναπηρία, πιστοποιούμενη νομίμως.

Το ΠΜΣ Ειδικής Αγωγής είναι διετούς φοίτησης και η λειτουργία του βασίζεται στις διατάξεις του νόμου 3685/2008 (ΦΕΚ 148/6.7.2008 τ.Α΄) και στις υπουργικές αποφάσεις: 126427/Β7 (ΦΕΚ 2051/3.10.2008 τ.Β΄), 75548/Β7 (ΦΕΚ 1032/7.7.2010 τ.Β΄) και 12456/Β7 (ΦΕΚ 471/28-2-2012 τ.Β΄).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για τους στόχους, το αντικείμενο, την δομή και τη λειτουργία του ΠΜΣ (Οδηγός και κανονισμός σπουδών - ιστοσελίδα Τμήματος www.ecd.uoa.gr), καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας μέχρι και 30 Απριλίου 2012, ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 30/4/2012 στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γραμματεία ΤΕΑΠΗ, Ναυαρίνου 13α Ισόγειο (υπόψη Α. Χαλαζωνίτη) Τ.Κ. 106 80, Αθήνα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1. Aίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τη Γραμματεία του ΤΕΑΠΗ ή από την ιστοσελίδα:
www.ecd.uoa.gr.
2. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, καθώς και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.
3. Αντίγραφο πτυχίου/ίων ή βεβαίωση της σχολής ή του Τμήματος, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
4. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ), για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
5. Αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής της αγγλικής γλώσσας και για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους/ες πιστοποιητικό κατοχής της ελληνικής γλώσσας.
Αποδεικτικά πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας βάσει του ΦΕΚ 50/23.2.2009 και του παραρτήματος Β΄του ΑΣΕΠ είναι: «CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE, BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100 του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE, INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)-The British Council-IDP Education Australia IELTS Australia, με βαθμό από 7,5 και άνω, CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN, LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5-PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, CITY &
GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)- MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken)-MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL- MASTERY και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL- MASTERY (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης), OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2), ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2), ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON, Michigan State University-Certificate of English Language Proficiency (MSU-CELP):CEF C2, Test of Interactive English, C2 Level.
Επίσης γίνονται δεκτά πιστοποιητικά TOEFL (μόνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2011-12) με βαθμό τουλάχιστον 80 (εάν πρόκειται για computer based test) και με βαθμό τουλάχιστον 550 (εάν πρόκειται για paper based test). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει πιστοποιητικό, η γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα διαπιστώνεται με γραπτή εξέταση αντίστοιχου επιπέδου που διενεργείται από το Τ.Ε.Α.Π.Η.
6. Δημοσιεύσεις και νόμιμες βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής, επαγγελματικής ή εθελοντικής εμπειρίας, οι οποίες συνυποβάλλονται.
7. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψήφιου/ας ότι:
α) μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον Οδηγό και κανονισμό σπουδών και αυτή τη προκήρυξη
β) θα συμμετέχει στις πρακτικές ασκήσεις του β΄ εξαμήνου και
γ) αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών για όλα τα εξάμηνα.
8. Δύο συστατικές επιστολές.
9. Σύντομο δακτυλογραφημένο κείμενο έως 600 λέξεις όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Κανένας φάκελος δεν θα εξεταστεί εάν δεν είναι πλήρης. Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι επικυρωμένα αντίγραφα και δεν επιστρέφονται.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να είναι νομίμως πιστοποιημένα στο φάκελο υποψηφιότητας που υποβάλλεται. Εάν οι επιλεγέντες δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής αγγλικής γλώσσας, δίνουν γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται στο Τμήμα. Οι υπόλοιποι επιλεγέντες καθώς και όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς την εξέταση της Αγγλικής γλώσσας καλούνται σε συνέντευξη με μέλη της Επιτροπής Επιλογής.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σε δύο στάδια:
- Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται και βαθμολογούνται οι φάκελοι των υποψηφίων, συνυπολογίζοντας τα εξής: σπουδές, επιμόρφωση, εργασιακή ή άλλη εμπειρία σε ειδικές ομάδες, εργασιακή εμπειρία ως παιδαγωγοί στη γενική εκπαίδευση, δημοσιεύσεις - ανακοινώσεις και συμμετοχή σε έρευνα.

- Κατά το δεύτερο στάδιο (συνέντευξη) οι υποψήφιοι δίνουν συνέντευξη σε Τριμελή Επιτροπή Επιλογής. Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα, καθώς και η έκταση των συναφών δραστηριοτήτων τους. Οι συνεντεύξεις βαθμολογούνται ξεχωριστά από το κάθε μέλος της Επιτροπής.

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμώνται: α) ο βαθμός του φακέλου σε ποσοστό 30% και β) ο βαθμός της συνέντευξης (που είναι ο μέσος όρος των τριών εξεταστών της Επιτροπής) σε ποσοστό 70%.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις ως προς το γνωστικό υπόβαθρο. Για το σκοπό αυτό ενδέχεται να ζητηθεί από ορισμένους/ες φοιτητές/τριες να παρακολουθήσουν μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΤΕΑΠΗ.

Οι φοιτητές του Προγράμματος «Ειδική Αγωγή», μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα λάβουν μεταπτυχιακό τίτλο που χορηγείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια, και πρακτική άσκηση, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό και κανονισμό σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των φροντιστηρίων, των σεμιναρίων, των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Ανεπαρκής παρακολούθηση συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα, σεμινάριο, πρακτική άσκηση, ή εργαστήριο.

Οι φοιτητές φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών καταβάλλοντας το ποσό των 2.200,00 € ετησίως.

Η έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 θα γίνει την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες παρέχονται από Δευτέρα, έως Παρασκευή, στo τηλέφωνο 210-3688526 (ώρα 14.00-15.00 μ.μ.) καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος: www.ecd.uoa.gr e-mail: pmsea@ecd.uoa.gr και ahalazon@ecd.uoa.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved