nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακά: Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση - Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική - Γεωργία και Περιβάλλον

 

Αθήνα 4.4.2012, 15:54

Θέσεις σπουδαστών στα τρία μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που οργανώνει και τα οποία οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Master of Science), προκηρύσσει το Τµήµα Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µε έδρα τη Μυτιλήνη, για το ακαδηµαϊκό έτος 2012 - 2013.

Πρόκειται για τα Προγράµµατα:
1. «Περιβαλλοντική Πολιτική και ∆ιαχείριση»: Το Πρόγραµµα παρέχει γνώσεις και προετοιµάζει επιστήµονες και µηχανικούς για απασχόληση στον σχεδιασµό, εφαρµογή και αξιολόγηση ολοκληρωµένων πολιτικών και προγραµµάτων αναφορικά µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και τις επιπτώσεις τους. Απονέµεται Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στην Περιβαλλοντική Πολιτική και ∆ιαχείριση (Master of Science in Environmental Policy and Management).
2. «Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική». Το Πρόγραµµα παρέχει εξειδικευµένες γνώσεις και προετοιµάζει µηχανικούς και επιστήµονες για απασχόληση στην περιβαλλοντική µηχανική και την διαχείριση οικοσυστηµάτων. Απονέµεται Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Master of Science in Environmental and Ecological Engineering).
3. «Γεωργία και Περιβάλλον»: Το Πρόγραµµα, σε σύµπραξη µε τα Τµήµατα Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ανθοκοµίας-Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου και σε συνεργασία µε το Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων, παρέχει γνώσεις και προετοιµάζει επιστήµονες, γεωπόνους και µηχανικούς για απασχόληση στην διαχείριση και επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων που σχετίζονται µε τη γεωργική παραγωγή. Απονέµεται Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στην Γεωργία και το Περιβάλλον (Master of Science in Agriculture and Environment).

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση Μ∆Ε είναι δύο διδακτικά εξάµηνα (χειµερινό - εαρινό) και η θερινή περίοδος, τα οποία αναλογούν σε 12 µήνες πλήρους φοίτησης.

Για την απόκτηση του Μ∆Ε απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 75 πιστωτικών µονάδων σε συνδυασµό µε τη συµµετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράµµατος, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα προγράµµατα και στους κανονισµούς λειτουργίας των ανωτέρω ΠΜΣ [σύµφωνα µε τον Ν. 3685/08 (ΦΕΚ 148, τ.Α., 16-07-08) και την Φ5/89656/Β3 Υ.Α (ΦΕΚ 1466, τ.Β, 13-08-07)]. Η παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων των Προγραµµάτων Σπουδών των ΠΜΣ είναι υποχρεωτική.

∆εκτοί γίνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πολυτεχνικών Σχολών και Θετικών Επιστηµών, της ηµεδαπής ή οµοταγών, αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των αντίστοιχων τµηµάτων ΤΕΙ σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.2916/2001.

Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκοµίσουν τη βεβαίωση αναγνώρισης του τίτλου τους από το ∆ΟΑΤΑΠ. Υποψηφιότητα µπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών. Τέλος, µετά την αξιολόγηση των υποψηφίων, αν επιλεγεί δηµόσιος υπάλληλος για την παρακολούθηση του ΠΜΣ, απαιτείται και απόφαση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας από την υπηρεσία του, έως την περίοδο των εγγραφών.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς σε ερωτηµατολόγιο πολλαπλών επιλογών, επί των βασικών αρχών της περιβαλλοντικής επιστήµης στην Αγγλική, και θα υποβληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η γραπτή δοκιµασία θα πραγµατοποιηθεί στην Μυτιλήνη, στο κτήριο «Ξενία» του Τµήµατος Περιβάλλοντος στις 29 Ιουνίου 2012, 10:00 π.µ. και θα ακολουθήσουν οι συνεντεύξεις.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν, έως και την 8η Ιουνίου 2012 (σφραγίδα ταχυδροµείου ή παραλαβής από τη Γραµµατεία) στις Γραµµατείες των ΠΜΣ (Τµήµα Περιβάλλοντος, Λόφος Πανεπιστηµίου, 81100, Μυτιλήνη, αναφορά στο ΠΜΣ που υποβάλλεται η αίτηση) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση προς το ΠΜΣ
2. Τρεις φωτογραφίες
3. Αναλυτικό Βιογραφικό σηµείωµα
4. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώµατος και,
- σε περίπτωση τελειόφοιτου, επικυρωµένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι θα πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών.
- σε περίπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, επικυρωµένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι θα πρέπει να προσκοµίσει απόφαση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας από την υπηρεσία του έως την περίοδο των εγγραφών.
5. Επικυρωµένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (µε ακριβή ΜΟ)
6. Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας,
7. ∆ύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η µια τουλάχιστον να προέρχεται από καθηγητή ο οποίος έχει διδάξει τον υποψήφιο, η φόρµα των οποίων είναι καθορισµένη από τα ΠΜΣ.
8. Επιστηµονικές ∆ηµοσιεύσεις, ∆ιακρίσεις (εάν υπάρχουν),
9. Αποδεικτικά Επαγγελµατικής Εµπειρίας σχετική µε το ΠΜΣ που υποβάλλεται η αίτηση (εάν υπάρχουν).

Η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας θα διαπιστωθεί από τη γραπτή εξέταση των υποψήφιων στο ερωτηµατολόγιο πολλαπλών επιλογών, επί των βασικών αρχών της περιβαλλοντικής επιστήµης στην Αγγλική, καθώς και από πιστοποιητικά γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (τα αποδεκτά πιστοποιητικά βρίσκονται αναρτηµένα στους ιστότοπους των ΠΜΣ) ή, εάν υπάρχει, αποδεικτικό λήψης πτυχίου από Αγγλόφωνο Πανεπιστήµιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.

Τέλος, ο υποψήφιος µπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύµφωνα µε την γνώµη του, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηµατίσει πληρέστερη άποψη.

Το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 θα εισαχθούν σε κάθε ένα από τα ΠΜΣ του Τµήµατος Περιβάλλοντος έως 30 µεταπτυχιακοί φοιτητές. Προβλέπεται καταβολή διδάκτρων, ύψους € 2.000, τα οποία καταβάλλονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους.

Η αίτηση των ενδιαφεροµένων υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιµο στους ιστότοπους των ΠΜΣ. Για την εξεταστέα ύλη στo αντικείµενο της γραπτής δοκιµασίας, και τη φόρµα της συστατικής επιστολής καθώς και για κάθε συµπληρωµατική πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στις Γραµµατείες και στους ιστότοπους των ΠΜΣ.

* Ακολουθούν οι διευθύνσεις.

 

«Περιβαλλοντική Πολιτική και ∆ιαχείριση»
Υπεύθυνος: κ. Κοντός Θέµης
τηλ.: 22510.36252 & 22510.36217 , fax: 22510.36218
e-mail:
postgrad@env.aegean.gr , Website: http://www.aegean.gr/environment-postgraduate
«Θεοφράστειο:Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική»
Υπεύθυνη: κα. Μπρεζετού Ειρήνη
τηλ.: 22510.36246 ,fax: 22510.36209
e-mail:
msctheofr@env.aegean.gr, Website: http://www.aegean.gr/theofrasteio
«Γεωργία και Περιβάλλον»
Υπεύθυνος: κ. Λουτραγώτης Γιώργος.
τηλ.: 22510.36212 & 22510.36271, fax: 22510.36263
e-mail:
mscagroenv@env.aegean.gr, Website: http://www.aegean.gr/environment/agroenv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved