nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Αλλαγές στο μεταπτυχιακό: Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, τις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της Γεωργίας

 

Αθήνα 21.12.2012, 23:39

Με νεότερη απόφασή του το υπουργείο Παιδείας αντικαθιστά παλαιότερες που ρύθμιζαν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο «Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, τις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της Γεωργίας».

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, τις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της Γεωργίας», ως μονοτμηματικό.

Σκοπός του Προγράμματος είναι:
1. Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που αφορούν τους Αυτοματισμούς στη Γεωργία με έμφαση στις Αρδεύσεις, τις Γεωργικές κατασκευές και την εκμηχάνιση της Γεωργίας.
Β) Η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα Υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα προαναφερόμενα αντικείμενα και οι οποίοι θα συμβάλλουν στην παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, τις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της Γεωργίας.

Δεκτοί για φοίτηση γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπονίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ Αυτοματισμού, καθώς και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου όπως προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για την απόκτηση του τίτλου απαιτείται η παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας δύο εξαμήνων (42 πιστωτικές μονάδες/ECTS) και η εκπόνηση διατριβής που θα αφορά πρωτότυπη έρευνα (18 πιστωτικές μονάδες/ECTS) σε θέματα της ειδίκευσης. Σημειώνεται ότι τα μαθήματα είναι είτε υποχρεωτικά (Υ) είτε επιλογής (Ε).

Πρώτο εξάμηνο σπουδών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα παρακάτω 5 υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα:

Κωδ. - Μάθημα - Υ/Ε Πιστωτικές μονάδες/ECTS
1.1 Διαχείριση Υδάτινων Πόρων Υ 6
1.2 Τεχνολογίες Θερμοκηπίων Υ 6
1.3 Γεωργία Ακριβείας Υ 6
1.4 Μοντελοποίηση γεωργικών συστημάτων και διάγνωση σφαλμάτων γεωργικού εξοπλισμού Υ 6
1.5 Βιομηχανικός και ευφυής έλεγχος με εφαρμογές στη γεωργία Υ 6
Σύνολο 30

Δεύτερο εξάμηνο σπουδών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να επιλέξουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 2 επιλεγόμενα (Ε) μαθήματα εκ των παρακάτω 4 μαθημάτων (2 x 6 = 12 Π.Μ.) και σε Μεταπτυχιακή Εργασία (18 Π.Μ.) .

Κωδ. - Μάθημα - Υ/Ε Πιστωτικές μονάδες/ECTS
2.1 Αρδεύσεις Ε 6
2.2 Εγκαταστάσεις μετασυλλεκτικών χειρισμών αγροτικών προϊόντων Ε 6
2.3 Αυτοματισμοί στα γεωργικά μηχανήματα Ε 6
2.4 Ρομποτικές εφαρμογές στη γεωργική τεχνολογία Ε 6
Μεταπτυχιακή Εργασία Υ 18
Σύνολο 30

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 25 ετησίως. Στο ΠΜΣ ασχολούνται το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Σήμερα το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος στεγάζεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε κτίριο στη Ν. Ιωνία Μαγνησίας, συνολικής επιφάνειας 15.000 τ.μ. Στο χώρο αυτό υπάρχουν και λειτουργούν μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα εργαστήρια που σχετίζονται άμεσα με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ: α) Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής β) Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας γ) Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Ελέγχου Περιβάλλοντος.

To ΠΜΣ θα υποστηρίζεται επίσης από τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και το Πανεπιστημιακό Αγρόκτημα στο Βελεστίνο, έκτασης 150 περίπου στρεμμάτων.

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2019−2020 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 40.625 €. Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα, χορηγίες και δωρεές και από την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι είχαν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012 στο ΠΜΣ θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ54541/Β7/2004 (ΦΕΚ 926/21−6−2004, τ. Β΄), όπως
είχε τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις. Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved