nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία

 

Αθήνα 4.6.2013, 9:13

Προκήρυξη εισαγωγής 24 πτυχιούχων στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία» προκηρύσσει το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

Το Πρόγραµµα απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στις ακόλουθες δύο κατευθύνσεις: «Πολιτική Θεωρία και ∆ικαιώµατα», «Πολιτική Ανάλυση ∆ηµοσίων και Ευρωπαϊκών Πολιτικών».

Η διάρκεια του Προγράµµατος είναι 12 µήνες και περιλαµβάνει παρακολούθηση και εξέταση µαθηµάτων - σεµιναρίων και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης.

∆εκτοί γίνονται πτυχιούχοι των τµηµάτων Πολιτικής Επιστήµης, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Οικονοµικών Επιστηµών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Νοµικών Επιστηµών, Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών Σχολών, Παιδαγωγικών Τµηµάτων και συναφών τµηµάτων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι των ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειµένων σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 12γ του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α').

Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας από την 1η Ιουνίου 2013 έως και τις 10 Ιουλίου 2013 στη Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά.

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαµβάνει:
1. Συµπληρωµένο το έντυπο της αίτησης συµµετοχής (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή CD).
2. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής ή επικυρωµένο αντίγραφο της πράξης ισοτιµίας και αντιστοιχίας του αρµόδιου οργάνου, κατά τις κείµενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές του εξωτερικού στο οποίο να αναγράφετε ο βαθµός µε ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου.
3. Αποδεικτικό βαθµού πτυχίου (για αποφοίτους σχολών εξωτερικού να συνοδεύεται από πράξη αντιστοίχισης βαθµολογίας από το αρµόδιο όργανο).
4. Επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας όλων των ετών φοίτησης.
5. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α έχει ολοκληρώσει µεταπτυχιακές σπουδές ή έχει ολοκληρώσει πέραν του πτυχίου την φοίτηση του/της στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εθνική Σχολή ∆ικαστών, Ανωτάτη ∆ιακλαδική Σχολή Πολέµου, Κλαδικές Σχολές Πολέµου, ∆ιπλωµατική Ακαδηµία οφείλει να προσκοµίσει σχετική επικυρωµένη βεβαίωση.
6. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.
7. Υπόµνηµα το οποίο θα παρουσιάζει τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ας, τους λόγους για τους οποίους επιθυµεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε µεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να εγγραφεί στο συγκεκριµένο Πρόγραµµα (να µην ξεπερνά τις 500 λέξεις).
8. ∆ύο συστατικές επιστολές, εσώκλειστες σε σφραγισµένο φάκελο.
9. Πτυχιακή εργασία ή εάν δεν υπάρχει µια αντιπροσωπευτική εργασία ή αντίγραφο τυχόν επιστηµονικών δηµοσιεύσεων.
10. Επικυρωµένο αντίγραφο αποδεικτικού µιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών.

Τα έντυπα της αίτησης συµµετοχής και των συστατικών επιστολών παρέχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.soc.uoc.gr/political/?page_id=37>.

Την αξιολόγηση των εµπρόθεσµων αιτήσεων (σφραγίδα ταχυδροµείου) που έχουν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ακολουθεί για όσους υποψήφιους προεπιλεγούν, συνέντευξη - προφορική αξιολόγηση. Οι ηµεροµηνίες για τις συνεντεύξεις θα ορισθούν από τη Γραµµατεία. Η τελική επιλογή θα γίνει µε συνεκτίµηση των στοιχείων του φακέλου υποψηφιότητας και της επίδοσης στην προφορική συνέντευξη. Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται µε την ανακοίνωση των ονοµάτων των επιτυχόντων. Οι ηµεροµηνίες εγγραφής των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν µε το πέρας της διαδικασίας. Τα µαθήµατα του προγράµµατος αρχίζουν µε την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολιτικής Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας, Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης, Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου, Ρέθυµνο, 10:30-12:30 κατά τις µέρες ∆ευτέρα, Τρίτη και Πέµπτη τηλ.: 2831077441, 77450 και 77451, φαξ: 2831077455.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved