nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση μεταπτυχιακού: Γενετική του Ανθρώπου

 

Αθήνα 12.6.2013, 22:13

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Γενετική του Ανθρώπου».

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευση και εξάσκηση στη διεξαγωγή έρευνας στην Γενετική του Ανθρώπου, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, με σκοπό την επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Η επιστήμη της Γενετικής του Ανθρώπου έχει αλλάξει κατά την τελευταία δεκαετία. Ως αποτέλεσμα της χαρτογράφησης ολόκληρου του ανθρώπινου γονιδιώματος, ένα πλήθος πηγών είναι τώρα πια διαθέσιμο στους ερευνητές που έχουν στόχο τους την αναγνώριση των γενετικών μεταβλητών που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Τα ευρήματα αυτά θα αποκαλύψουν τη μοριακή παθολογία πολλών ασθενειών που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε σήμερα και θα θέσουν τις βάσεις για νέες μεθόδους θεραπείας και πιο αποτελεσματικές στρατηγικές πρόληψης. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε πολλές χώρες του εξωτερικού, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που να εξειδικεύεται στη Γενετική του Ανθρώπου και αυτό ακριβώς τα κενό φιλοδοξεί να καλύψει το συγκεκριμένο ΠΜΣ.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών είναι οι εξής:
- Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
- Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της ιατρικής γενετικής.
- Ανάπτυξη τεχνικών και μεθοδολογιών προσέγγισης και μελέτης. ανθρώπινων γενετικών νοσημάτων.
- Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
- Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιστημονικού επιπέδου (θεωρητικού και τεχνολογικού), που μέσω έρευνας θα συμβάλλουν στην προαγωγή των παραπάνω εξειδικεύσεων και των ταχέως αναπτυσσόμενων τεχνολογιών, και θα είναι ικανά να στελεχώσουν στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, των Κέντρων και Εργαστηρίων, για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας ή να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους εφόσον το επιθυμούν.

Τα αυστηρά κριτήρια επιλογής φοιτητών, η καλή υλικοτεχνική υποδομή, το υψηλής στάθμης διδακτικό προσωπικό και η εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας στην διαδικασία εκπαίδευσης είναι απαραίτητα, ώστε να καταστήσουν το πρόγραμμα αυτό αξιόπιστο στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και στην αγορά εργασίας.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αναμένεται να συμβάλλουν στην βελτίωση των υπηρεσιών παροχής υγείας και στην ανάπτυξη της οικονομίας στη χώρα.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Γενετική του Ανθρώπου». Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε 2 εξάμηνα.

Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Ιατρικής, Επιστημών Ζωής (Life Sciences) Θετικών Επιστημών και άλλων Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εξήντα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Α΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα (5), σύνολο ECTS 30
1. Μοριακή Γενετική Ι (ECTS: 6)
2. Γενετική Βάση Μονογονιδιακών Διαταραχών (ECTS: 6)
3. Γενετική του Καρκίνου Ι (ECTS: 6)
4. Μεθοδολογία της Έρευνας (ECTS: 6)
5. Βιοπληροφορική (ECTS: 6)
Σύνολο: 30 ECTS
Β΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα (4) και Διπλωματική Εργασία,
Σύνολο ECTS 30
1. Μοριακή Γενετική ΙΙ (ECTS: 6)
2. Γενετική Βάση Πολυπαραγοντικών Διαταραχών (ECTS: 6)
3. Γενετική του Καρκίνου ΙΙ (ECTS: 6)
4. Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής I−II (ECTS: 4)
5. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (ECTS: 8)
Σύνολο: 30 ECTS

Με απόφαση της ΓΣΕΣ μπορεί να γίνεται ανακατανομή των μαθημάτων στα επιμέρους εξάμηνα.

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστήμιου της Θεσσαλίας και άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νΝ. 3685/2008.

Υλικοτεχνική υποδομή
Οι εκπαιδευτικές ανάγκες για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα καλυφθούν από τις αίθουσες διδασκαλίας, τον σύγχρονο εξοπλισμό και τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα τα μαθήματα θα λάβουν χώρα στις νέες εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας (Μεζούρλο, Λάρισα), καθώς και στο εργαστήριο Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής του ΠΓΝΛ ενώ τα εργαστηριακά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής του ΠΓΝΛ.

Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κόστος λειτουργίας
Το 65% του κόστους λειτουργίας του προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 49.400 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών.

Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved