nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Πολιτιστική Διαχείριση

 

Αθήνα 18.6.2013, 17:14

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει 30 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Πολιτιστική Διαχείριση.

Το πρόγραμμα απαιτεί την πλήρη απασχόληση των φοιτητών που θα επιλεγούν κατά τη διάρκεια των δύο διδακτικών εξαμήνων και της θερινής περιόδου. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την υποχρέωση (α) να συμμετάσχουν ανελλιπώς και να εξετασθούν σε έξι μαθήματα, που μπορούν να επιλέξουν από δύο ευρύτερους κύκλους γνωστικών αντικειμένων και (β) να εκπονήσουν, υπό την επίβλεψη συμβούλου καθηγητή, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία περίπου 20.000 λέξεων την οποία θα κληθούν να υποστηρίξουν ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των εξής Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Φιλοσοφικής, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας, Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηματογραφικών Σπουδών, και συναφών τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι και άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ με αυξημένα προσόντα και εμπειρία σε τομέα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

Ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων απαιτείται να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς». Κατ’εξαίρεση μπορούν, κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων, να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι με μικρότερο βαθμό πτυχίου άν έχουν βαθμολογηθεί με «λίαν καλώς» στα μαθήματα ή στην τυχόν πτυχιακή τους εργασία που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, ή εάν διαθέτουν δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πλούσιο ερευνητικό ή καλλιτεχνικό έργο.

Οι υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα σε προχωρημένο επίπεδο, κατά προτίμηση την αγγλική, γνώση που αποδεικνύεται από σχετικό δίπλωμα ή από τίτλο σπουδών σε αλλοδαπό πανεπιστήμιο, ειδάλλως διαπιστώνεται από εξέταση ή συνέντευξη. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, γνώση που αποδεικνύεται από σχετικό δίπλωμα ή από τίτλο σπουδών ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, ειδάλλως διαπιστώνεται από εξέταση ή συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες, ώρες 10:00- 13:00, από την Τρίτη 27 Αυγούστου έως και την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013. Εάν οι αιτήσεις σταλούν ταχυδρομικά θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία ή μέσω Διαδικτύου στην ιστοσελίδα
http://cmc.panteion.gr).
2. Φωτοτυπία δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
3. Αντίγραφο πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση που πιστοποιεί την τρέχουσα ακαδημαϊκή τους κατάσταση. Τυχόν επιλογή τους θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των σπουδών τους το αργότερο κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, όπως θα πιστοποιείται από σχετική νόμιμη βεβαίωση που πρέπει να κατατεθεί μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων.
4. Αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών μαθημάτων.
5. Βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα στο οποίο οι υποψήφιοι εκθέτουν τι προσδοκούν από τη φοίτησή τους στο ΠΜΣ.
6. Περίληψη και φάκελο των τυχόν δημοσιεύσεων ή άλλων ερευνητικών ή και δημιουργικών εργασιών τους και δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ενδεχόμενη πρόσθετη ερευνητική, καλλιτεχνική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.
7. Επικυρωμένα αντίγραφα διπλωμάτων ή τίτλων πιστοποίησης της γλωσσικής επάρκειας σε μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα ή στην ελληνική, προκειμένου για αλλοδαπούς.
8. Δύο συστατικές επιστολές των τελευταίων 12 μηνών.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε γραπτή δοκιμασία την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013 σε θέματα, θεωρητικού ή και εφαρμοσμένου χαρακτήρα, που εμπίπτουν στην ευρύτερη γνωστική περιοχή της πολιτιστικής διαχείρισης και οι επιτυχόντες θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής Επιλογής.

Ο τόπος τέλεσης της γραπτής δοκιμασίας και της συνέντευξης και τα ονόματα των επιτυχόντων υποψηφίων σε κάθε φάση αξιολόγησης, του τελικού καταλόγου επιτυχόντων περιλαμβανομένου, θα δημοσιευθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://cmc.panteion.gr).

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων και εκτός διαδικασίας γραπτής δοκιμασίας, γίνονται δεκτοί έως δύο υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) που πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού σε γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και ένας αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους (άρθρο 4 παρ.3 ν. 3685/2008), εφόσον καταθέσουν αίτηση και σχετική βεβαίωση υποτροφίας, μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά (πλην των συστατικών επιστολών),
εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας, τις διαδικασίες επιλογής και την οργάνωση και λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλευτούν τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, που είναι αναρτημένος στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

* Ακολουθεί ενδεικτική βιβλιογραφία.

Ενδεικτική βιβλιογραφία για τη γραπτή δοκιμασία:
• Bourdieu P., Η διάκριση: κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, εκδ. Πατάκη, Αθήνα (2002)
• Burke P., Πολιτισμικός υβριδισμός, εκδ. Μετάιχμιο, Αθήνα (2010)
• Cuche D., Η έννοια της κουλτούρας στις κοινωνικές επιστήμες, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα (2001)
• Freeland C., Μα είναι αυτό τέχνη;, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα (2005)
• Eco U., Πολιτιστικά κοιτάσματα, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη (1992)
• Pearce S., Μουσεία, αντικείμενα και συλλογές, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη (2002)
• Χαμηλάκης Γ., Το έθνος και τα ερείπιά του, εκδ. του Εικοστού Πρώτου (2012)
• Taylor C., Πολυπολιτισμικότητα: εξετάζοντας την πολιτική της αναγνώρισης, εκδ. Πόλις, Αθήνα (1997)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved