nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Διοίκηση Επιχειρήσεων

Αθήνα 8.5.2014, 12:56

Θέσεις σπουδών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» προκηρύσσει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2014 2015.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι 28 Ιουνίου 2013, στη Γραμματεία του Τμήματος. 

* Ακολουθεί η πρόσκληση.


ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΣΤΟ ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 14

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Σερρών ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 4ου κύκλου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπΆ αριθμό 81017/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2012/17-09-2009) και τις διατάξεις του νόμου 3685/2008 περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα, διοικητικής, οικονομικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, χωρίς να αποκλείονται και οι πτυχιούχοι άλλης κατεύθυνσης. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 28 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή, στη Γραμματεία του ΠΜΣ, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (διεύθυνση: Γραμματεία ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Η συμπλήρωση και η εκτύπωση της αίτησης γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στη διεύθυνση : http://business.teiser.gr/pms/
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (αν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει). Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το Ι.Τ.Ε. 
4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο. επίδοσης.
5. Δύο συστατικές επιστολές, σε χωριστούς, σφραγισμένους και υπογεγραμμένους φακέ-λους. 
6. Ένα από τα παρακάτω Αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας : (α) Ελληνικό Πτυ-χίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2, ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower Cambridge ή Michigan, κ.ά., (β) IELTS, με ελάχιστο βαθμό 5,5 που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης, (γ) TOEFL, με ελάχιστο βαθμό 180, που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης και (δ) πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: (i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (B2) είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή, ή (ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο (B2).
7. Αποδεικτικά επιστημονικού και ερευνητικού έργου (εάν υπάρχουν), όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων,
8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (εάν υπάρχουν), η οποία τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
9. Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν)
10. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων (εάν υπάρχει).
11. Σύντομο σημείωμα - επιστολή του υποψηφίου (μέχρι μία σελίδα), με αναφορά στους λό-γους συμμετοχής του στο ΠΜΣ και στην συγκεκριμένη κατεύθυνση, που θα επιθυμούσε να παρακολουθήσει.

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (που σημειώνονται παραπάνω) θα προσκομίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωμένο από τις αρμόδιες αρχές. 

Επιπλέον, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν και κάθε άλλο στοιχείο, που κατά τη γνώμη τους, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία τους. 

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1.200 ¤ για κάθε εξάμηνο σπουδών (πλήρους φοίτησης) και η χορήγηση υποτροφιών σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,45% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις Επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του ΟΑΕΔ. 

Τα ονόματα των επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών θα ανακοινωθούν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2013. 

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2013. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών (http://business.teiser.gr/pms/) και στη γραμματεία του Τμήματος (τηλ. : 2321049135, e-mail : seferidou@teiser.gr). 

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Σερρών και περίληψή της να δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα των Αθηνών, δύο της Θεσσαλονίκης και μία των Σερρών.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του ΠΜΣ
Δρ. Σωτήριος Δημητριάδης
αναπληρωτής καθηγητής


© Proslipsis.gr. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της Εφημερίδας.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved