nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση του Μεταπτυχιακού: Τεχνολογία της Ενέργειας

Αθήνα 2.6.2014, 23:52

To υπουργείο Παιδείας ενέκρινε τη λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 του κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας, σε συνεργασία με τη Σχολή Μηχανικών και Φυσικών Επιστημών (School of Engineering and Physical Sciences) του Πανεπιστημίου Heriot-Watt της Σκοτίας του Ηνωμένου Βασιλείου, με τίτλο: «Τεχνολογία της Ενέργειας - Energy Technology». 
 
Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στην ελληνική επικράτεια θα έχει το Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας και όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στη Σκοτία το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Σκοτίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Συντονιστικό Όργανο του ΠΜΣ θα είναι τετραμελές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. 

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η πραγμάτευση των τρεχόντων ζητημάτων στο επιστημονικό πεδίο της Ενέργειας και το μέλλον της βιομηχανίας της Ενέργειας μέσω της ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών με στρατηγικές διαχείρισης. 

Σκοποί του Προγράμματος είναι η παροχή θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου στον τομέα των Τεχνολογιών και ευρύτερη γνώση και δεξιότητες στον τομέα της Ενέργειας -τόσο για το Μηχανικό Πράξης όσο και για το Μηχανικό σε ρόλο διευθυντικό για τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη Proslipsis.gr στρατηγικής- και η παροχή ειδίκευσης υψηλού επιπέδου, καινοτομικής και σύγχρονης, για επαγγέλματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της Ενέργειας και των νέων τάσεων σε αυτήν. 


Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Τεχνολογία της Ενέργειας» - Master of Science (MSc) in «Energy Technology». Ο χορηγούμενος τίτλος είναι ενιαίος. 
 
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ειδικότητα στις Θετικές Επιστήμες και στην Τεχνολογία ή σε άλλες συναφείς ειδικότητες. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να γίνουν δεκτοί Πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων που αποδεικνύουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων Τεχνολογίας. 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε τέσσερα εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης. 

Το πρόγραμμα παρέχεται ως μερικής φοίτησης. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε οκτώ μαθήματα που αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κάθε μάθημα  αντιστοιχεί σε επτά και μισή πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται κατά το τελευταίο εξάμηνο και αντιστοιχεί σε τριάντα πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι γλώσσες διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η ελληνική και η αγγλική. 

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης, με ένα επιπλέον εξάμηνο, πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. 
 
Ο αριθμός εισακτέων κατΆ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατΆ ανώτατο όριο σε 35 μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη ΔΕΠ και ΕΠ των δύο συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων και μέλη ΕΠ άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας και άλλων ΤΕΙ ή μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148). 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας με τον υπάρχοντα εξοπλισμό. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, oπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του. 

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται σε 80.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής: 
 α/α Κατηγορία Δαπάνης Ευρώ Ποσοστό 
1. Δαπάνες Εκπαίδευσης 19.200 24,00% 
2. Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη 5.400 6,75% 
3. Έρευνες-Δημοσιεύσεις 2.000 2,50% 
4. Δαπάνες Μετακινήσεων/Διαμονής 2.800 3,50% 
5. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1.000 1,25% 
6. Έξοδα Πανεπιστημίου Heriot-Watt 18.000 22,50% 
7. Αναλώσιμα 1.800 2,25% 
8. Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού/ λογισμικού 600 0,75% 
9. Δαπάνες Δημοσιότητας 400 0,50% 
10. Γενικά Έξοδα 800 1,00% 
11. Ειδικός λογαριασμός ΕΛΚΕ (10%) 8.000 10,00% 
12. ΤΕΙ Αθήνας (25%) 20.000 25,00% 
Σύνολο: 80.000 ¤ 100% 
 
Το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από δίδακτρα, χορηγίες, παροχές, δωρεές και κληροδοτήματα, ενίσχυση από ερευνητικά προγράμματα και κοινοτικά προγράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του N. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

* Ακολουθεί πίνακας με το πρόγραμμα σπουδών.


ΠΙΝΑΚΑΣ 
Εξαμιναία μαθήματα στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
Α΄ Εξάμηνο 
α/α Κωδ. Μαθήματα Υποχρεωτικά 
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
1 B51ET Βασικές Αρχές Ενέργειας - Foundations of Energy 7,5 
2 B51GE Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Renewable Energy Technologies 7,5 
3 B81EZ Κριτική Ανάλυση και Ερευνητικές Μέθοδοι - Critical Analysis and Research Preparation 7,5 
4 B51G1 Τεχνoλογικές Εξελίξεις και Επιχειρηματική Στρατηγική - Technology Futures and Business Strategy 7,5 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο 
α/α Κωδ. Μαθήματα Υποχρεωτικά 
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
1 TEIA 1 Υπολογιστική Ρευστομηχανική - Computational Fluid Mechanics 7,5 
2 TEIA 2 Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια - Building Energy Management 7,5 
3 TEIA 3 Ηλεκτρικά Συστήματα Ισχύος - Electrical Power Systems 7,5 

α/α Κωδ. Μαθήματα Επιλογής (1 εκ των 3 παρακάτω) 
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
1 TEIA 4 Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Environmental Impact Assessment 7,5 
2 TEIA 5 Κλιματισμός - Ventilation and Air Conditioning 7,5 
3 TEIA 6 Υψηλές Τάσεις - High Voltage Engineering 7,5 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30 ECTS 
 
Γ΄ Εξάμηνο 
Κωδ. - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
B51MD και TEIA 7 - Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας - Dissertation 30 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 90 ECTS 
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2018  proslipsis.gr, All rights reserved