nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Αειφορική διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων

Αθήνα 3.6.2014, 23:58

Τριάντα δύο θέσεις σπουδών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορική διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων», µε αντίστοιχο τίτλο στην Αγγλική γλώσσα «Sustainable Management of Environment and Natural Resources», για το ακαδηµαϊκό έτος 2014 - 2015, προκηρύσσει το Τµήµα ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστηµών Γεωπονίας και ∆ασολογίας του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης.

Το ΠΜΣ έχει ως στόχο την διεπιστηµονική εµβάθυνση των πτυχιούχων του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ∆ΠΘ ή και άλλων ΑΕΙ της χώρας, ή ισοτίµων της αλλοδαπής και άλλων επιστηµών, αφΆ ενός στη διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και αφετέρου στην ανάλυση και στο σχεδιασµό του χώρου, µε τη χρήση σύγχρονων µεθόδων και τεχνολογιών αιχµής και ιδιαίτερα της πληροφορικής. 
 
Το ΠΜΣ διαρκεί κατΆ ελάχιστον ενάµισι (1,5) ηµερολογιακό έτος (τρία εξάµηνα). Η µέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι 5 εξάµηνα, υπολογιζόµενα από την κανονική εγγραφή στο Π.Μ.Σ. 

Σε αυτό γίνονται δεκτοί απόφοιτοι του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ∆ΠΘ, καθώς και: 
− Πτυχιούχοι Τµήµατος ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ∆ΠΘ ή αντίστοιχων τµηµάτων άλλων ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και αντίστοιχων Τµηµάτων αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. 
− Πτυχιούχοι Τµηµάτων Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 12γ του ν.2916/01(ΦΕΚ114Α΄), και Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. 
− Πτυχιούχοι λοιπών Τµηµάτων Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, θετικής, τεχνολογικής και κοινωνικο-οικονοµικής κατεύθυνσης, εφΆ όσον έχουν παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους µαθήµατα µε δασολογικό ή περιβαλλοντικό περιεχόµενο, ή αντιστοίχων τµηµάτων αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. ή συναφές περιεχόµενο, της ηµεδαπής ή αντίστοιχων ισότιµων ΑΕΙ της αλλοδαπής. 
 
Γίνονται, καταρχήν, δεκτές προς κρίση αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών ως ο νόµος ορίζει. Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγµένα µια ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική γλώσσα. 
 
Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει ως ο νόµος ορίζει µε συνεκτίµηση των προσόντων τους όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που υποβάλλονται, τη συνάφεια µε το επιστηµονικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ. και την τεκµηρίωση του ενδιαφέροντος τους για αυτό, συµπεριλαµβανοµένων δε και των συστατικών επιστολών. Είναι δε σίγουρο ότι οι υποψήφιοι θα κληθούν και σε προσωπική συνέντευξη το αποτέλεσµα της οποίας θα συµπληρώσει την εικόνα για την προσωπικότητα και καταλληλότητα των υποψηφίων και την ικανότητά τους για µεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα. 
 
Για τη συµµετοχή στο ΠΜΣ προβλέπεται συνολική καταβολή διδάκτρων συνολικής αξίας δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100 ¤), κατανεµηµένα σε τρείς δόσεις των επτακοσίων ευρώ (700 ¤), οι οποίες καταβάλλονται στην έναρξη κάθε εξαµήνου σπουδών. 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδροµικά (ως ηµεροµηνία αποστολής θεωρείται αυτή που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδροµείου) στη Γραµµατεία του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Πανταζίδου 193, 68200, Ορεστιάδα), από ∆ευτέρα 1 µέχρι την Τρίτη 30 Σεπτεµβρίου 2014. 
 
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων µε προφορική συνέντευξη προγραµµατίζεται περί το πρώτο δεκαήµερο Οκτωβρίου, οπότε και θα γίνει η τελική επιλογή. 

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Έντυπη αίτηση, που χορηγείται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ( ή το διαδίκτυο). 
2. Επικυρωµένο ακριβές αντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου, µε αναλυτική βαθµολογία. Για τους αποφοίτους ΑΕΙ του εξωτερικού, απαιτείται και βεβαίωση ισοτιµίας από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή άλλο αρµόδιο φορέα. 
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 (για τους τελειόφοιτους), όπου θα βεβαιώνουν ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον κύκλο σπουδών τους. 
4. Αποδεικτικό εξοικείωσης µε µία τουλάχιστον ξένη γλώσσα. 
5. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών και ενδεχόµενες επαγγελµατικές ή ερευνητικές δραστηριότητες. 
6. ∆ύο συστατικές επιστολές. 
7. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας. 
8. Αντίγραφα των δηµοσιεύσεων σε συνέδρια και περιοδικά. 
 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόµενους από τη Γραµµατεία του Τµήµατος, από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ, τηλ.: 25520-41172, και από το Internet (url: http://www.fmenr.duth.gr, email: otemperi@ores.duth.gr). 
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved