ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Αθήνα 18.9.2014, 11:54

Θέσεις σπουδαστών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος στις ειδικεύσεις α) ∆ηµοσιογραφία και Νέα Μέσα Επικοινωνίας, και (β) Επικοινωνία και Πολιτισµός, προκηρύσσει το Τμήμα ∆ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015.

Η υποβολή αιτήσεων έληξε στις 12.8.2014, ενώ η σχετική ανακοίνωση στο πρόγραμμα Διαύγεια έγινε καθυστερημένα μόλις σήμερα 18.9.2014. Αυτός είναι κι ο λόγος που η Proslipsis το δημοσιεύει. Προφανώς το ίδρυμα θα πρέπει να ορίσει νέα προθεσμία.

* Ακολουθεί η πρόσκληση.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Το Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει έως τριάντα (30) θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών που επιθυµούν να συµµετάσχουν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος (Υ.Α. 107313/B7, ΦΕΚ Β 1930  17/7/2014), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος στις ειδικεύσεις (α) ∆ηµοσιογραφία και Νέα Μέσα Επικοινωνίας, και (β) Επικοινωνία και Πολιτισµός. 

Το πρόγραµµα απαιτεί την πλήρη απασχόληση των φοιτητών που θα επιλεγούν κατά τη διάρκεια των τριών διδακτικών εξαµήνων. Ένα τέταρτο εξάµηνο διατίθεται για τη συγγραφή της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την υποχρέωση (α) να συµµετέχουν ανελλιπώς και να αξιολογηθούν σε εννέα (9) µαθήµατα, και (β) να εκπονήσουν, υπό την εποπτεία συµβούλου καθηγητή, µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία περίπου 25.000 λέξεων την οποία θα κληθούν να υποστηρίξουν ενώπιον τριµελούς επιτροπής. 

Στο Πρόγραµµα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των εξής Τµηµάτων ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής: Επικοινωνίας και Μέσων Ενηµέρωσης, ∆ηµοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστηµών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,  ∆ιεθνών Σπουδών, Οικονοµικών Επιστηµών, Κοινωνικών Επιστηµών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νοµικής, Φιλοσοφικής, Ιστορίας, Αρχαιολογίας,  Θεολογίας, Επιστηµών της Αγωγής, Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας,  Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηµατογραφικών Σπουδών, και συναφών τµηµάτων ΑΕΙ. ∆εκτοί µπορούν να γίνουν και πτυχιούχοι συναφών τµηµάτων ΤΕΙ, και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ.12γ, ν. 2916/2001. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, γνώση που αποδεικνύεται από πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α.Ε.Ι. ή από τίτλο σπουδών ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος. 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στη Γραµµατεία του Τµήµατος ∆ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες, από 11.00 π.µ. έως 13.00 µ.µ., από την Παρασκευή 29 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 12 Σεπτεµβρίου 2014. Στην αίτησή τους οφείλουν να δηλώνουν την ειδίκευση που έχουν επιλέξει. Εάν οι αιτήσεις σταλούν ταχυδροµικώς θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδροµείου. Με τις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι δηλώνουν την ειδίκευση που επιθυµούν να ακολουθήσουν και υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 
1)Αντίγραφο πτυχίου, και, προκειµένου περί τίτλων από πανεπιστήµια της αλλοδαπής, αναγνώριση της ισοτιµίας τους. 
2)Αναλυτική βαθµολογία των προπτυχιακών µαθηµάτων και, προκειµένου για αποφοίτους ΤΕΙ, αναλυτικό πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών. 
3)∆ιπλώµατα ή τίτλους πιστοποίησης της γλωσσικής επάρκειας σε µια τουλάχιστον από τις βασικές διεθνείς γλώσσες. 
4)Βιογραφικό σηµείωµα
5)Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για άλλες εκπαιδευτικές ή επιµορφωτικές δραστηριότητες, καθώς και για επαγγελµατική εµπειρία συναφή προς το πεδίο της ειδίκευσης που έχει επιλεγεί. Στην περίπτωση που υπάρχουν δηµοσιεύσεις ή/και πτυχιακή εργασία να υποβληθεί αντίτυπο σε ψηφιακό δίσκο (CD-ROM). 
6)∆ύο συστατικές επιστολές από µέλη ∆ΕΠ ΑΕΙ ή Ερευνητικών Ινστιτούτων. 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν να συµµετάσχουν σε δύο τρίωρες γραπτές δοκιµασίες που θα διεξαχθούν το διάστηµα µεταξύ 15 και 19  Σεπτεµβρίου 2014, στο κτίριο του Τµήµατος, στην οδό Εγνατίας 46, σε µέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν στις αρχές του παραπάνω µηνός. Συγκεκριµένα, όλοι οι υποψήφιοι θα εξετασθούν καταρχάς στο γνωστικό αντικείµενο της Ιστορίας των Επικοινωνιών, 

Αναλυτική Περιγραφή
Οι τεχνικοί, πολιτικοί και πολιτισµικοί παράγοντες εµφάνισης και εξέλιξης, οι τεχνολογικές προκλήσεις και επινοήσεις, οι θεσµικές µορφές και τα νοµικά πλαίσια,  καθώς και οι βασικές κοινωνικο-πολιτισµικές χρήσεις και συνέπειες των εξής µέσων επικοινωνίας: τυπογραφία (τύπος και βιβλίο), φωτογραφία, φωνογραφία, τηλέγραφος,  τηλέφωνο, ραδιοφωνία, κινηµατογράφος, τηλεόραση, διαδίκτυο. 

Προτεινόµενη Βιβλιογραφία
F. Barbier – C. Lavenir, Ιστορία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας από τον Ντιντερό
στο Ίντερνετ. ∆ροµέας, 1999 [από σελ. 11 έως 404] 
Patrice Flichy, Η ιστορία της σύγχρονης επικοινωνίας. Κάτοπτρο, 2004 
Μανουέλ Καστέλς, Ο Γαλαξίας του ∆ιαδίκτυου. Καστανιώτης, 2005 
Ανάλογα µε την ειδίκευση που έχουν επιλέξει, οι υποψήφιοι θα εξετασθούν επίσης ως
ακολούθως: 
α. Για την ειδίκευση: ‘∆ηµοσιογραφία και Νέα Μέσα Επικοινωνίας’ 
Αναλυτική ΠεριγραφήΠηγές των ειδήσεων, δηµοσιογράφοι και ειδησεογραφικοί οργανισµοί. Ο ρόλος των
πολιτικά ισχυρών αλλά και των πολιτικά ανίσχυρων στη δηµιουργία της είδησης. Το
ακροατήριο των ειδήσεων και η κοινωνική κατασκευή της είδησης. ∆ηµοσιογραφικές
πρακτικές και η διαµόρφωση της κοινής γνώµης. Νέες µορφές δηµοσιογραφίας στο
διαδίκτυο/ψηφιακές πλατφόρµες. 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία
P. Manning, Κοινωνιολογία της ενηµέρωσης. Καστανιώτης, 2007 
McCombs κ.α., Τα ΜΜΕ και η διαµόρφωση της κοινής γνώµης. Καστανιώτης, 1996 
Bernard Poulet, Το τέλος των εφηµερίδων και το µέλλον της ενηµέρωσης. Πόλις, 
2009 
Τζον Φισκ, TV-Η ανατοµία του τηλεοπτικού λόγου. ∆ροµέας, 2000 [κεφ. 7 & 15] 
β. Για την ειδίκευση: ‘Επικοινωνία και Πολιτισµός’, µε ενδεικτική βιβλιογραφία: 
Αναλυτική Περιγραφή
Ο ρόλος της µαζικής επικοινωνίας στη διαµόρφωση της νεωτερικής κοινωνίας. Οι
συνέπειες της µαζικής επικοινωνίας στην παραδοσιακή κουλτούρα, την κοινωνική
αλληλόδραση, τις προσωπικές και συλλογικές ταυτότητες. Αναπαράσταση, νόηµα, 
πρόσληψη και κατανάλωση στα µαζικά µέσα. Μέσα επικοινωνίας και πολιτισµικές
βιοµηχανίες. 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία
J. Thompson, Νεωτερικότητα και Μέσα Επικοινωνίας. Παπαζήσης, 1998 
J. Curran & M. Gurevitch, ΜΜΕ και Κοινωνία. Πατάκης, 2001 [Κεφ. 8, 9, 13, 14, 15, 
16] 
Ν. Βερνίκος, κ.ά. Πολιτισµικές Βιοµηχανίες. Κριτική, 2005 [από σελ. 109 έως 270] 

Οι επιτυχόντες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της
Γραµµατείας του Τµήµατος ∆ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
καθώς και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του
Τµήµατος (http://www.jour.auth.gr/mtpx). Η αξιολόγησή τους θα ολοκληρωθεί µε
Συνέντευξη, η οποία θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου. O πίνακας
των εισακτέων στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών θα επικυρωθεί από την Γενική
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και θα ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της
Γραµµατείας του Τµήµατος καθώς και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού
Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος (http://www.jour.auth.gr/mtpx). Τα µαθήµατα
του µεταπτυχιακού προγράµµατος θα ξεκινήσουν τη ∆ευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014. 

Οι εισακτέοι µεταπτυχιακοί φοιτητές θα καταβάλουν ποσό 500 ευρώ ανά εξάµηνο
(για τα 4 εξάµηνα φοίτησης, συνολικά 2000 ευρώ) για την ενίσχυση του
προγράµµατος σπουδών. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στην αρχή του κάθε εξαµήνου. 

Κάθε χρόνο ένας αριθµός φοιτητών από κάθε κατεύθυνση θα
απαλλάσσεται από τα δίδακτρα (βάσει επίδοσης και οικονοµικών κριτηρίων), 
προσφέροντας παράλληλα επικουρικό έργο στη διδασκαλία των µαθηµάτων και των
εργαστηρίων του προγράµµατος. Ο αριθµός των φοιτητών καθορίζεται κάθε έτος από
την ΓΣΕΣ του Τµήµατος µε γνώµονα τον συνολικό αριθµό των εισακτέων
µεταπτυχιακών φοιτητών (ενδεικτικά σε σύνολο 30 εισακτέων φοιτητών, 4 φοιτητές
το ελάχιστο θα απαλλάσσονται από την καταβολή του ποσού σε κάθε έτος). 

Επιπρόσθετα κάθε χρόνο 2 µεταπτυχιακοί φοιτητές λαµβάνουν (µετά από σχετική
προκήρυξη και αξιολόγηση) ανταποδοτικές υποτροφίες που προκηρύσσει το Τµήµα
Σπουδών του ΑΠΘ. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν
καθηµερινά µε τη γραµµατεία του Τµήµατος, τηλ. 2310-991951. 
 
Ο Πρόεδρος του Τµήµατος
 
 (υπογραφή)* 
 
 Γρηγόρης Πασχαλίδης 
 
 Αναπληρωτής Καθηγητής
 *Η υπογραφή υπάρχει στο πρωτότυπο έγγραφο 
 που παραµένει στο αρχείο του Τµήµατος

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved