nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία

Proslipsis.gr | Αθήνα 29.10.2014, 18:44

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και αναμορφωμένο από το 2014-15 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία (ΦΕΚ Β' 1135/5.5.2014).

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι: 
- η ανάλυση και διάγνωση του αστικού χώρου και των περιβαλλοντικών προβλημάτων, 
- η κοινωνική, περιβαλλοντική και αισθητική παρέμβαση σε μικρο/μακρο-επίπεδο, όπως γειτονιές, συνοικίες, κοινότητες και περιφέρειες, 
- η σύνθεση μεταξύ της επιστημονικής ανάλυσης και διάγνωσης του χώρου και του περιβάλλοντος καθώς και των πολιτικών και αισθητικών παρεμβάσεων στα επίπεδα της κοινωνίας των πολιτών και του κράτους, 
- η δημιουργία νέων θεωρητικών μοντέλων και μεθόδων ανάλυσης για τα αστικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. 

Επιπλέον το ΠΜΣ στοχεύει: α) στην εκπαίδευση ερευνητών και επιστημόνων ως προς την ανάπτυξη της ικανότητας σύνθεσης κοινωνικών και χωρικών - περιβαλλοντικών φαινομένων, β) στην διεπιστημονική διεύρυνση των σύγχρονων αστικών  - περιβαλλοντικών προβλημάτων με κοινωνιολογικές, ψυχολογικές, χωρικές και αισθητικές μεθόδους, γ) στην ανάπτυξη της εγρήγορσης της κοινωνικής συνοχής, της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και του κοινωνικού κεφαλαίου με την εφαρμογή παρεμβατικών και κλινικών μεθόδων, δ) στην εκπαίδευση στελεχών της διοίκησης, αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεων σε θέματα αστικού χώρου και περιβάλλοντος. 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο πρώτα διατίθενται για τη διεξαγωγή των μαθημάτων και το τρίτο για έρευνα/πρακτικά προγράμματα και συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας. 

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS), δηλαδή τριάντα ανά εξάμηνο, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή των φοιτητών στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Υ.Α. έγκρισης του ΠΜΣ και στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος μπορούν να αναγνωριστούν πιστωτικές μονάδες από άλλα Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλα συνεργαζόμενα ΑΕΙ. 

Τα μαθήματα, οι ασκήσεις εφαρμοσμένης και κλινικής κοινωνιολογίας και οι έρευνες - πρακτικά προγράμματα, ορίζονται ως εξής: α) Τα μαθήματα του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου διδάσκονται επί τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες. Η συμμετοχή στα μαθήματα και στις ασκήσεις είναι υποχρεωτική β) Κατά την διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονούνται έρευνες πεδίου - πρακτικά προγράμματα (τα οποία μπορούν να είναι συνέχεια των ασκήσεων του δεύτερου εξαμήνου) και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία γ) Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα ή, κατά περίπτωση, στην αγγλική δ) Κάθε μάθημα του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου αντιστοιχεί σε επτά και μισή (7,5) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η έρευνα πεδίου / πρακτικό πρόγραμμα του τρίτου εξαμήνου αντιστοιχεί σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

Το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία» κατΆ ανώτατο όριο δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το Α' εξάμηνο ξεκινά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2015. 
Η επιλογή των εισακτέων βασίζεται στην εξέταση των φακέλων που υποβάλουν οι υποψήφιοι και στην προσωπική συνέντευξη, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει η Γενική Συνέλευση 

Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Για τις ημερομηνίες και ώρες της συνέντευξης θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

Στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Φιλοσοφικών Σχολών, Επιστημών Υγείας, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών επιστημών Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας, Σχολών Καλών Τεχνών και Σχολών Διοίκησης Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, που ανέρχονται συνολικά σε 2.500 ¤. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις, ως ακολούθως: 1.000,00 ¤ κατά την εγγραφή στο ΠΜΣ τον Μάρτιο 2015 και 1.500,00 ¤ κατά την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου σπουδών, τον Οκτώβριο 2015. 


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα, οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ «Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία» είναι: 
1. Αίτηση προς το ΠΜΣ (διατίθεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ) 
2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα πτυχίων/διπλωμάτων 
4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.) 
5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας 
6. Δύο ή περισσότερες συστατικές επιστολές 
7. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών, και άλλα μη επίσημα αποδεικτικά (εάν υπάρχουν) 
8. Πτυχιακές εργασίες, Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
9. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας, Μελέτες/Έρευνες σχετικές με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (εάν υπάρχουν). 
10. Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται για Μεταπτυχιακές Σπουδές. 

Τέλος, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του/της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη. 

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ.

Οι παραπάνω αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, Γραφείο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου Τ.Κ. 81 100, υπόψη κυρίου Μπουλμπούλη (τηλ. επικοινωνίας 22510-36525-36531 και φαξ: 22510-36509, e-mail: sboul@soc.aegean.gr το αργότερο μέχρι 12 Δεκεμβρίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Το κείμενο της Πρόσκλησης και η αίτηση υποψηφιότητας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στη διεύθυνση: http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-enimerosi/gr-news.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved