nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Master of Science in Energy από το ΤΕΙ Πειραιά και το Πανεπιστήμιο Heriot − Watt της Σκοτίας (18/8/06)


Αθήνα 18.8.2006, 23:44
Εγκρίθηκε από το υπουργείο Παιδείας η λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: "Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με θέμα την Ενέργεια" (Master of Science in Energy), του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Heriot −Watt της Σκοτίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 12γ και 13 του άρθρου 5 του ν. 2916/2001 καθώς και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 60671/Ε5/12.6.2002 (Β΄, 771) υπουργικής απόφασης και της από 15.2.2006 έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και του Πανεπιστημίου Heriot − Watt της Σκοτίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Την ευθύνη της οργάνωσης και εκτέλεσης του Π.Μ.Σ. έχει το Πανεπιστήμιο Heriot − Watt της Σκοτίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να παρέχει σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης εξειδίκευση στον τομέα της Ενέργειας. Με το πρόγραμμα αυτό οι πτυχιούχοι θα αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, νέες γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα στο αντικείμενο αυτό.

Το ΠΜΣ απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με θέμα την Ενέργεια (Master of Science in Energy), εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει επιτυχή εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθήματα, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον κανονισμό Σπουδών του Πανεπιστημίου Heriot − Watt της Σκοτίας του Ηνωμένου Βασιλείου στην από 15.2.2006 έγγραφη συμφωνία των δύο Ιδρυμάτων.

Οι τίτλοι Σπουδών απονέμονται από το Πανεπιστήμιο Heriot − Watt της Σκοτίας του Ηνωμένου Βασιλείου και αναγνωρίζονται και ισοτιμώνται από το αρμόδιο όργανο με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως οι τίτλοι του αντίστοιχου προγράμματος του Πανεπιστημίου που πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στην έδρα του χωρίς τη σύμπραξη του ΤΕΙ.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο. Κατά προτίμηση, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι που διαθέτουν το επιστημονικό και επαγγελματικό υπόβαθρο σχετικό με το αντικείμενο του προγράμματος αυτού. Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την αγγλική γλώσσα.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. που θα λειτουργεί στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε τριάντα φοιτητές. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια του Πανεπιστημίου του Heriot − Watt.

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο διδακτικά έτη, συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Heriot − Watt της Σκοτίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό του Πανεπιστημίου Heriot − Watt, ενώ οι εξετάσεις θα διεξάγονται κατά την ίδια χρονική περίοδο με εκείνες των σπουδαστών που φοιτούν στην έδρα του Πανεπιστημίου στο Εδιμβούργο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα και την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας:
1. Βασικές Αρχές Ενέργειας (Foundations of Energy).
2. Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Environmental Impact assessment).
3. Ενεργειακές Μελέτες (Energy Studies).
4. Κλιματισμός (Air Conditioning).
5. Εργασία στην Ενεργειακή Ανάλυση (Engineering Analysis Assignment).
6. Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewable Energy Technology).
7. Οικονομικά Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Εναλλακτικών Θερμότητας (Ecological Economics or Heat Exchangeps Technology).
8. Ενεργειακή Απόδοση ή Περιβαλλοντική Πολιτική, Νομοθεσία και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Energy Efficiency or Environmental Policy, Legislation και EMS).
9. Τεχνολογικές Εξελίξεις και Επιχειρηματική Στρατηγική (Technology Features & Business Strategy).
10. Ερευνητικές Μέθοδοι και Οργάνωση Ερευνητικών Εργασιών (Research Methods and Project Planning).
Τελική εργασία (Dissertation).

Τα δύο Ιδρύματα θα διαθέσουν από κοινού το ανάλογο και κατάλληλων ακαδημαϊκών και επιστημονικών προσόντων εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διενέργεια τόσο των θεωρητικών μαθημάτων όσο και των φροντιστηριακών ασκήσεων σύμφωνα με την έγγραφη συμφωνία αλλά και με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 60671/Ε5/12.6.2002 υπουργικής απόφασης (Β΄, 771).

Στο Πρόγραμμα μπορούν να διδάξουν επίσης και μέλη Ε.Π. και Δ.Ε.Π. και άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Πειραιά (με τις ίδιες προϋποθέσεις) και Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής σύμφωνα με την έγγραφη συμφωνία των Ιδρυμάτων και την παραπάνω αναφερόμενη υπουργική απόφαση.

Μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού και λοιπού Εργαστηριακού Προσωπικού του ΤΕΙ, εφόσον αυτά διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία και ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά επικουρούν στην εκτέλεση εργαστηριακών και λοιπών συναφών εργασιών του Π.Μ.Σ.

Επιστημονική Επιτροπή οριζόμενη από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Πειραιά θα παρακολουθεί και θα επικουρεί την εκτέλεση του προγράμματος σε συνεργασία με αντίστοιχη ομάδα του Πανεπιστημίου Heriot − Watt της και βάσει της συμφωνίας των δύο Ιδρυμάτων. Το Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά έχει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος.

Το ΤΕΙ Πειραιά θα διαθέσει τις αναγκαίες κτηριακές εγκαταστάσεις, τον κατάλληλο εργαστηριακό και ειδικό εξοπλισμό, τις βιβλιοθήκες του, καθώς και ελεύθερη χρήση του διαδικτύου του. Το Πανεπιστήμιο Heriot − Watt θα παράσχει διδακτικό υλικό και λοιπά διδακτικά βοηθήματα. Επίσης, θα παράσχει την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές του βιβλιοθήκες.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας και Κονδυλίων του ΤΕΙ Πειραιά και από δίδακτρα των φοιτητών, βάσει συμφωνίας των δύο Ιδρυμάτων. Επίσης, οι πόροι θα προκύψουν και από την από κοινού μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved