nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Τεκμηρίωση Κτηριοδομίας Πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων

Proslipsis.gr | Αθήνα 16.2.2015, 15:31

Θέσεις σπουδών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Τεκμηρίωση Κτηριοδομίας Πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής κατευθύνσεις: «Αρχειακή Τεκμηρίωση» και «Τεχνικές Επεμβάσεις», προκηρύσσει το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Aντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στις περιοχές: των αρχειακών δεδομένων, των συμβατών υλικών και των ενδεδειγμένων τεχνικών επεμβάσεων όσον αφορά στην αειφόρο ανάπτυξη, της κτιριοδομίας των πόλεων μετά τον 16ο αιώνα.   

Σκοπός του Προγράμματος είναι: 
α) Η ειδίκευση επιστημόνων στο αντικείμενο της αρχειακής τεκμηρίωσης, των συμβατών υλικών, της συντήρησης, των γενικών κανόνων και των ενδεδειγμένων τεχνικών επεμβάσεων καθώς και μεθοδολογιών επεμβάσεων κυρίως στις περιοχές της Μεσογειακής λεκάνης και ιδιαίτερα της Αδριατικής από τον 16ο αιώνα.
β) Η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων στις σύγχρονες μεθόδους και τις ενδεδειγμένες τεχνικές μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας ώστε να καταστούν ικανοί αφενός μεν να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της χώρας, καθώς και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και εκτός αυτής, αφετέρου δε να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, από τα οποία τα τρία συνιστούν υποχρεωτική παρακολούθηση και το τέταρτο περιλαμβάνει εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχων Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά σε δύο Θεματικές Περιοχές ανά κατεύθυνση σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Κατεύθυνση: Αρχειακή Τεκμηρίωση, εξεταζόμενο μάθημα: Αρχειακή Τεκμηρίωση.

Οι εξετάσεις των μαθημάτων των δύο κατευθύνσεων θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 24/2/2015 ως εξής:
1. Αρχειακή Τεκμηρίωση, ώρα 15.00-17.00.
2. Τεχνικές Επεμβάσεις, ώρα 17.00-19.00.

Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται σε είκοσι. Η ημερομηνία έναρξης και το πρόγραμμα μαθημάτων θα ανακοινωθεί στο δικτυακό τόπο του Τμήματος και στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

Η αίτηση υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας (με δήλωση της κατεύθυνσης που επιλέγεται).
- Δύο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
- Αντίγραφο πτυχίου νομίμως επικυρωμένο.
- Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας νομίμως επικυρωμένο.
- Αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
- Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχουν.

Για τους Έλληνες πτυχιούχους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή μιας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες της ΕΕ ή της ρωσικής. Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας για τους Έλληνες πτυχιούχους πιστοποιείται με την κατάθεση σχετικών τίτλων σύμφωνα με όσα ισχύουν κάθε φορά στον ελληνικό δημόσιο τομέα.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία έγγραφα και αποδεικτικά που πιστοποιούν γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του. Διαφορετικά τα στοιχεία αυτά, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του Τμήματος ή χορηγείται με fax από την Γραμματεία του Τμήματος.

Για την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν η επιτυχής εξέταση στη γραπτή δοκιμασία, ο βαθμός πτυχίου καθώς και η ερευνητική δραστηριότητα και η επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά  πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν έως και την Παρασκευή 20/2/2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην διεύθυνση: «οδός Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα». 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στην Κέρκυρα (κα M. Μαυρωνά  τηλ.: 26610-87418).


ΠΙΝΑΚΑΣ
Εξεταστέα ύλη-Βιβλιογραφία

1. Μαριάννα Κολυβά, ‘’Εγχειρίδιο Αρχειονομίας. Θεωρητικές Προσεγγίσεις. Οργάνωση και Σκοποί. Σύγχρονες Προκλήσεις.’’, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2011, (Ύλη: σελίδες 98-142, 220-280).
2. Μαριάννα Κολυβά, ‘’Αρχειονομία. Φορείς Παραγωγής Αρχείων. Ιστορική Αναδρομή’’, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2009, (Ύλη: σελίδες 329-404).   
* Κατεύθυνση: Τεχνικές Επεμβάσεις
Εξεταζόμενο μάθημα: Ιστορία της Αρχιτεκτονικής.    
Eξεταστέα ύλη - Βιβλιογραφία
1. Xαρ. Θ. Μπούρας, «Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής ΙV», Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 1975. (Ύλη : Ιστορία της Αρχιτεκτονικής από την Αναγέννηση μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα).
2. Σημειώσεις της Αφρ. Μπιρμπίλη από το βιβλίο του Χαρ. Θ. Μπούρα  «Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής IV» (Ιστορία της Αρχιτεκτονικής από την Αναγέννηση μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα). 
3. Ισχύων αρχαιολογικός νόμος 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/28-6-2002, τ. Α). 
4. Χάρτης της Βενετίας για την αποκατάσταση και Συντήρηση Μνημείων και Μνημειακών Συνόλων.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved