nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο πρόγραμμα στην πληροφορική και τις επιστήμες της πληροφορίας και της επικοινωνίας από το ΤΕΙ Αθήνας και το Πανεπιστήμιο της Limoges (7/9/06)


Αθήνα 7.9.2006, 08:54
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πληροφορική και Επιστήμες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας» (Informatique et Sciences de l’ Information et de la Communication − ISIC) που θα λειτουργήσει το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο της Limoges της Γαλλίας, ενέκρινε το υπουργείο Παιδείας.

Το Πρόγραμμα, του οποίου την ευθύνη της οργάνωσης και εκτέλεσης έχει το Πανεπιστήμιο της Limoges, έχει σκοπό να παρέχει σε πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης εξειδίκευση υψηλού επιπέδου στον τομέα της Πληροφορικής και σε όλους τους τομείς των Επιστημών και Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, ώστε να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, νέες γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες στον τομέα της Πληροφορικής και σε όλους τους τομείς των Επιστημών και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, εντάσσοντας αρμονικά το έργο τους σε τομείς διεπιστημονικής έρευνας, για μία επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα στο αντικείμενο αυτό.

Το ΠΜΣ απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Πληροφορική και Επιστήμες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας» (Master en Informatique et Sciences de l’ Information et de la Communication − ISIC), εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει επιτυχή εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθήματα, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου της Limoges, στις από 15.9.2003 και 29.1.2006 έγγραφες συμφωνίες των δύο Ιδρυμάτων.

Οι τίτλοι σπουδών του απονέμονται από το Πανεπιστήμιο της Limoges και αναγνωρίζονται και ισοτιμώνται από το αρμόδιο όργανο με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις όπως οι τίτλοι του αντίστοιχου προγράμματος του Πανεπιστημίου της Limoges που πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στην έδρα του Πανεπιστημίου χωρίς τη σύμπραξη του ΤΕΙ.

Κατηγορίες Υποψηφίων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή Πτυχιούχοι Τμημάτων κυρίως Πληροφορικής ή και άλλων ειδικοτήτων θετικής κατεύθυνσης που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ημεδαπής ή ομοταγών αλλοδαπής αφού προσκομίσουν την ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο. Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα τη γαλλική γλώσσα.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε είκοσι φοιτητές κατ’ έτος και η επιλογή τους θα γίνεται σύμφωναμε τα κριτήρια του Πανεπιστημίου της Limoges.

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο διδακτικά έτη, τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερα εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου της Limoges.

Πρόγραμμα Σπουδών
Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό του Πανεπιστημίου της Limoges της Γαλλίας. Η πρόοδος των φοιτητών ελέγχεται από κοινού σε τακτικά συμβούλια που προγραμματίζονται κάθε περίοδο στην έδρα του ενός εκ των δύο Ιδρυμάτων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στη Γαλλική γλώσσα.

Οι κύριοι εκπαιδευτικοί άξονες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΙSIC είναι:

Γενικοί:
1. Γραφικά Η/Υ (Informatique graphique)
2. Βάσεις δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα (Bases de donnees avancees)
3. Τεχνητή Νοημοσύνη (Intelligence artificielle)
4. Δίκτυα Η/Υ ( Reseaux)
5. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (Securite de l’ information)
6. Παράλληλος Προγραμματισμός (Parallelisme)
7. Ανάπτυξη Κατανεμημένων Εφαρμογών (Developpement d’ applications distribuees)

Ειδικοί:
1. Μοντελοποίηση και ευφυή Γραφικά Η/Υ (Modelisation et Informatique graphique Intelligente)
2. Οπτικοποίηση και Φωτορεαλισμός στα Γραφικά Η/Υ ( Visualisation et rendu en synthese d’ images)
3. Ασφάλεια της Πληροφορίας Εφαρμοσμένη στην ψηφιακή εικόνα (Securite de l’ information et marquage d’ images)
4. Ψηφιακή επεξεργασία της Πληροφορίας (Traitements numeriques de l’ information)
5. Φυσικά Μοντέλα και βελτιστοποίηση (Modeles physiques et optimisation)

Περιλαμβάνονται επίσης:
α) ένα έργο (Project)
β) εργασία βιβλιογραφικής έρευνας και παρουσίασης (TER)
γ) εξάμηνη άσκηση σε ερευνητικό εργαστήριο με παράλληλη συγγραφή διπλωματικής εργασίας (Stage de recherche).

Προσωπικό
Τα δύο Ιδρύματα θα διαθέσουν από κοινού το ανάλογο και κατάλληλων ακαδημαϊκών και επιστημονικών προσόντων εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διενέργεια τόσο των θεωρητικών μαθημάτων όσο και των φροντιστηριακών ασκήσεων σύμφωνα με την έγγραφη συμφωνία αλλά και με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 της με αριθμ. 60671/Ε5/12.6.2002 Υπουργικής Απόφασης (Β’, 771).

Στο Πρόγραμμα μπορούν να διδάξουν επίσης και μέλη Ε.Π. και Δ.Ε.Π. και άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και άλλων Τ.Ε.Ι. (με τις ίδιες προϋποθέσεις) και Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, σύμφωνα με την έγγραφη συμφωνία των Ιδρυμάτων και την παραπάνω αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση.

Μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού και λοιπού Εργαστηριακού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι., εφόσον αυτά διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία και ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, επικουρούν στην εκτέλεση εργαστηριακών και λοιπών συναφών εργασιών του Π.Μ.Σ.

Επιστημονική Επιτροπή οριζόμενη από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας θα παρακολουθεί και θα επικουρεί την εκτέλεση του Προγράμματος, σε συνεργασία με αντίστοιχη ομάδα του Πανεπιστημίου της Limoges της Γαλλίας και βάσει της συμφωνίας των δύο Ιδρυμάτων.

Το Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας έχει τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος, σε ό,τι αφορά την ελληνική συμμετοχή και θα διαθέσει τις αναγκαίες κτηριακές εγκαταστάσεις, τον κατάλληλο εργαστηριακό και ειδικό εξοπλισμό, τις βιβλιοθήκες του Ιδρύματος καθώς και ελεύθερη χρήση του διαδικτύου του. Τόσο από το Πανεπιστήμιο της Limoges όσο και από το Τ.Ε.Ι. Αθήνας θα διαθέσουν το απαραίτητο διδακτικό υλικό και τα λοιπά διδακτικά βοηθήματα. Επίσης, θα παράσχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές τους βιβλιοθήκες.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας και Κονδυλίων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και από δίδακτρα των φοιτητών, βάσει συμφωνίας των δύο Ιδρυμάτων. Επίσης, οι πόροι θα προκύψουν και από την από κοινού μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 12γ και 13 του άρθρου 5 του ν. 2916/2001, καθώς και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 60671/Ε5/12.6.2002 (Β΄, 771) υπουργικής απόφασης και τωναπό 15.9.2003 και 29.1.2006 εγγράφων συμφωνιών μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Πανεπιστημίου της Limoges της Γαλλίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved