ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Διακρατικού Μεταπτυχιακού: Ανάλυση και Ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων

Αθήνα 27.4.2015, 02:27

Τη λειτουργία Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τροφίμων του Plovdiv, Βουλγαρίας (University of Food Technology at Plovdiv, Bulgaria) με θέμα «Ανάλυση και Ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων» (M.Sc.−Masterof Science in Analysis and Control of Food Products), ενέκρινε ο Πρόεδρος του ελληνικού Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015 - 2016 έως 2020 - 2021.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


Έγκριση λειτουργίας Διιδρυματικού Προγράμματος Με−
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Μακεδονίας με το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τρο−
φίμων του Plovdiv, Βουλγαρίας (University of Food
Technology at Plovdiv, Bulgaria) με θέμα «Ανάλυση
και Ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων» (M.Sc.−Masterof
Science in Analysis and Control of Food Products).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έ χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄
195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρ−
θρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου
34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24). Proslipsis.gr
β) Του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως
τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24
του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009
(Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71).
γ) Του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (Α΄ 223) «Οργάνωση
της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και
των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και
λοιπές διατάξεις»
ε) Του άρθρου 98 του Ν.4310/2014 (Α΄258) «Έρευνα, Τε−
χνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
2. Το εδάφιο ζ του άρθρου 4 του Π.Δ. 90/2013 (ΦΕΚ
130/5−6−2013 τ.Α΄) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων−
Συγχώνευση Τμημάτων− Κατάργηση Παραρτημάτων και
Τμημάτων− Ίδρυση Σχολής− Συγκρότηση Σχολών του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας».
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466)
Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Με−
ταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
4. Το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο
Ιδρυμάτων για την συνδιοργάνωση του Π.Μ.Σ.
5. Το με αρ. πρωτ. 137/19−1−2015 έγγραφο του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας για την κατάθεση της Ιδρυματικής
Έκθεσης αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
στην Α.ΔΙ.Π.
6. Το με αρ. πρωτ. 73/21−1−2015 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π.
κατάθεσης της Ιδρυματικής Έκθεσης αξιολόγησης του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Proslipsis.gr
7. Το απόσπασμα με αριθμ. 1/27−01−2014, θέμα 1ο , πρα−
κτικού της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
8. Το απόσπασμα με αριθμ. 3/11−02−2015, θέμα 1ο, πρα−
κτικού της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
9. Την με αριθμ. πρωτ. 30/3−10−2014 απόφαση του Ακα−
δημαϊκού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας
Τροφίμων του Plovdiv της Βουλγαρίας.
10. Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τρο−
φίμων του Plovdiv, Βουλγαρίας έχει αναγνωριστεί από
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγές προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (Δ.Σ
128 Α/20−1−2012 Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη λειτουργία Διιδρυματικού Προγράμ−
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Analysis and Control of Food Products» (M.Sc.−Master
of Science in Analysis and Control of Food Products)
των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας και του University of Food Technology at
Plovdiv, Bulgaria, στην αγγλική γλώσσα, από το ακαδη−
μαϊκό έτος 2015−2016, σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνο−
λογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Δια−
τροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και το University
of Food Technology at Plovdiv, Bulgaria συνδιοργανώνουν
και λειτουργούν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
(Μ.Π.Σ.) από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
των άρθρων 4 έως 8 του ν. 3685/08.
Τη Διοικητική υποστήριξη του ανωτέρω προγράμμα−
τος αναλαμβάνει το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο−σκοπός
1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτι−
κής Μακεδονίας και το University of Food Technology at
Plovdiv έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημό−
νων πτυχιούχων γεωτεχνικών και άλλων εφαρμοσμένων
επιστημών στον ευρύτερο τομέα της ανάλυσης και του
ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων (με έμφαση στις αρχές
ποιοτικού ελέγχου και της ασφάλειας των τροφίμων
που φτάνουν στο πιάτο του καταναλωτή).
2. Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
• Εφοδιασμός αποφοίτων (κυρίως γεωτεχνικών, βιολο−
γικών επιστημών και τεχνολογίας τροφίμων) με τις απα−
ραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις
στον τομέα της ανάλυσης και του ποιοτικού ελέγχου
των τροφίμων.
• Κατανόηση των βασικών αρχών ασφάλειας των τρο−
φίμων και διαχείριση της ποιότητας τους.
• Κατανόηση της ευρύτερης φιλοσοφίας των αναγκών
του σύγχρονου καταναλωτή για κατανάλωση πιστοποι−
ημένων κι ασφαλών τροφίμων.
• Κατανόηση των αρχών και κανόνων της εφαρμογής
του ποιοτικού ελέγχου των αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων.
• Κατανόηση των μεθόδων ασφαλούς παραγωγής,
επεξεργασίας, συντήρησης και τυποποίησης τροφίμων
(από την παραγωγή στην κατανάλωση)
• Κατανόηση συστημάτων διαχείρισης και διασφά−
λισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων.
• Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτο−
ρικού επιπέδου.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή: Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ανάλυση και
τον Ποιοτικό έλεγχο των Τροφίμων» (M.Sc.−Masterof
Science in Analysis and Control of Food Products). Οι
τίτλοι σπουδών του Π.Μ.Σ. απονέμονται από το Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4009/2011 και τις ακόλουθες συμπληρώσεις και τροπο−
ποιήσεις του που ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 4
Κατηγορία Πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανε−
πιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) της
ημεδαπής των Τμημάτων: Γεωπονίας, Κτηνιατρικής, Βιο−
λογίας, Βιολογικών Εφαρμογών, Τεχνολόγων Γεωπόνων,
Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων,
Ζωικής Παραγωγής, Χημείας, Περιβάλλοντος, Φυτικής
Παραγωγής, Τεχνολογίας Τροφίμων και άλλων Τμη−
μάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και
ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 98 του
Ν.4310/2014 (Α΄258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 80 παρ.
11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α´ 195), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011
(Α´ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α´ 159)
και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α´ 24), το
Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2020 − 2021, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα
συνέχισης της λειτουργίας του.
Η χρονική διάρκεια του Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε μετα−
πτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) θα είναι 4 εξά−
μηνα εκ των οποίων το 4ο εξάμηνο διατίθεται για την
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής
εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς
και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωμα−
τικής εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριά−
ντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η
διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα
(30) πιστωτικές μονάδες. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται μετά την συμπλήρωση
120 πιστωτικών μονάδων
1ο εξάμηνο Σπουδών
a/a - Course Theory, hours/week Practice, hours/week - ECTS
1.1 Analytical Chemistry 2 3 7,5
1.2 Food Chemistry and Biochemistry 4 − 7,5
1.3 Advanced Food Microbiology and Biotechnology 2 3 7,5
1.4 Food Physical Chemistry 3 3 7,5
TOTAL 30
2ο εξάμηνο Σπουδών
a/a - Course Theory, hours/week Practice, hours/week - ECTS
2.1 Food Analysis 2 3 7,5
2.2 Food Processing and Preservation 3 − 7,5
2.3 Molecular−biological Methods in Food Analysis 2 3 7,5
2.4 Food Safety and Quality 3 7,5
TOTAL 30
3ο εξάμηνο Σπουδών
a/a - Course Theory, hours/week Practice, hours/week - ECTS
3.1 Instrumental Chemical Analysis 2 4 7,5
3.2 Advanced Food Toxicology 3 − 7,5 Proslipsis.gr
3.3 Food Safety and Risk Management 3 − 7,5
3.4 Food Quality Management and Control 3 − 7,5
TOTAL 30
4ο Εξάμηνο Σπουδών: Διπλωματική Εργασία
a/a - Course - ECTS
4.1 Master thesis 30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε
εικοσιπέντε (25) φοιτητές. Ο αριθμός των εισακτέων
μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα
συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. και Δ.Ε.Π. των δύο
συνεργαζόμενων Τμημάτων και μέλη Ε.Π. άλλων Τμη−
μάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Στο πρόγραμμα
μπορούν να διδάξουν και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πα−
νεπιστημιακών Τμημάτων ή Ε.Π. άλλων Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή επιστήμονες με αναγνω−
ρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό
πεδίο και κύρους, της ημεδαπής και αλλοδαπής, με βάση
την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 και τα
οριζόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Ο υπάρχων εργαστηριακός εξοπλισμός των δύο Ιδρυ−
μάτων καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετί−
ζονται με την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10
Κόστος λειτουργίας
Το λειτουργικό κόστος του κάθε προγράμματος θα ανέλ−
θει σε 70.000 € (3.500,00 € ανά φοιτητή x 20 φοιτητές =
70.000,00 €). Ο προϋπολογισμός αυτός αναλύεται ως εξής:
ΕΞΟΔΑ - ΕΣΟΔΑ%
Συμμετοχή 70.000
Αμοιβές εκπαιδευτικού προσωπικού 30.000
Δαπάνες μετακίνησης και αποζημίωσης 8.000
Αμοιβές επίβλεψης πτυχιακών εργασιών 3.000
Διοικητική Υποστήριξη 4.000
Αναλώσιμα 5.000
Λοιπά έξοδα 500
Λειτουργικά έξοδα Τ.Ε.Ι. Δ.Μ. 17.500 25%
Ε.Λ.Κ.Ε 7.000 10%
70.000 100 70.000
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυ−
φθεί από τα δίδακτρα (υπολογιζόμενα για 20 φοιτητές
x 3.500,00 € για κάθε πρόγραμμα = 70.000,00 €) καθώς
επίσης και από χορηγίες δημοσίου και ιδιωτικού φορέα,
εφόσον αυτές υπάρξουν.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμ−
φωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (νόμος 3685/2008).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Koζάνη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved