nmathioud for ProslipsisGR - Widget





ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 







 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας

Αθήνα 25.6.2015, 03:46

Ο πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ενέκρινε τη λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου με τίτλο «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας».

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.


Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημο−
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Διεθνές
και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του
Ν.4009/2011 «Για τη δομή, λειτουργία διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 159 Α΄), οι οποίες
αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Πρύτανη.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148 τ.Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της παρ. 5 του
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώ−
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 τ.Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 τ.Α΄) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευ−
τικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας
Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις». Proslipsis.gr
5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄) «Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων − Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 86/2013 (ΦΕΚ 124 τ.Α΄) «Συγ−
χώνευση Τμημάτων, ίδρυση − συγκρότηση − ανασυγκρό−
τηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Νομικής του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης(συνεδρία 1101/
24−2−2015).
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά−
κης(συνεδρία 6/2−4−2015).
11. Το με αριθ. 1498/21.5.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Νομικής.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά−
κης, σύμφωνα με την αριθ. B 6385/28−5−2015 βεβαίωση
του Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Δι−
αχείρισης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 τη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρι−
τείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Διεθνές και Ευ−
ρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας», ως ακολούθως: Proslipsis.gr

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρι−
τείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί
από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διεθνές και Ευρω−
παϊκό Δίκαιο της Ενέργειας» σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148/τ.Α΄).

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας» απο−
σκοπεί στην ανάπτυξη της μεταπτυχιακής έρευνας, της
διδασκαλίας, της απόκτησης αντίστοιχης εμπειρίας στα
ως άνω αντικείμενα και ειδικότερα στην παροχή εξειδι−
κευμένης γνώσης σε αναβαθμισμένες, υψηλού επιπέδου
μεταπτυχιακές σπουδές, στην προώθηση της επιστήμης
και της έρευνας, στην ανάδειξη και υποστήριξη νέων
εξειδικευμένων επιστημόνων στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό
Δίκαιο της Ενέργειας καθώς και στην υποδοχή μετα−
πτυχιακών φοιτητών της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (Μ.Δ.Ε.) στο «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της
Ενέργειας».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών
Τμημάτων των Νομικών Σχολών και άλλων Τμημάτων
συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί−
ζεται σε δύο (2) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται
σε 60. Στο τελευταίο εξάμηνο συγγράφεται Μεταπτυ−
χιακή Διπλωματική Εργασία και υποστηρίζεται μετά
την ολοκλήρωση των μαθημάτων και πάντως εντός
διαστήματος έξι (6) μηνών. Proslipsis.gr
Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται η
ελληνική. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατόν να
ορισθεί ως γλώσσα διδασκαλίας και άλλη γλώσσα και
να διαφοροποιείται και σε επίπεδο μαθήματος.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως
εξής: 


Η ανακατανομή των μαθημάτων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ΄ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νομικής ή άλλων Τμημάτων του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδα−
σκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή – Διοικητική Υποστήριξη
Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα διατεθεί η υποδομή του Τομέα Διεθνών
Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ. Στο κτιριακό συγκρότημα της Νομικής Σχολής ο Τομέας Διεθνών
Σπουδών παρέχει για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. την αίθουσα μεταπτυχιακών σπουδών που διαθέτει, γραφείο διοι−
κητικής – γραμματειακής υποστήριξης, καθώς και το Εργαστήριο Ευρωπαϊκών Σπουδών. Εξάλλου για τις ανάγκες
των μαθημάτων και κατά την κρίση των διδασκόντων θα χρησιμοποιηθεί η διαθέσιμη από το Δ.Π.Θ. διαδικτυακή
εκπαιδευτική εφαρμογή e−class και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Το Π.Μ.Σ. θα υποστηριχθεί από το Εργαστήριο
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και από την Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών
και Οικονομικών Επιστημών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022−23 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας
του Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 58.500 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΠΟΣΟ σε ευρώ
Αμοιβές− Αποζημιώσεις διοικητικού, διδακτικού και
τεχνικού προσωπικού 39.500
Δαπάνες μετακινήσεων 4.000 Proslipsis.gr
Δαπάνες για υποτροφίες 5.000
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 4.500
Προμήθεια αναλωσίμων 1.500
Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού/λογισμικού 1.500
Δαπάνες Δημοσιότητας 2.000
Άλλες Δαπάνες 500
ΣΥΝΟΛΟ 58.500
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από δίδακτρα, καθώς και άλλες πηγές, όπως ερευνητικά
προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.τ.λ.

Άρθρο 12
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου−
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 28 Μαΐου 2015

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ


* Δείτε στην Proslipsis.gr, την πληρέστερη πηγή για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:



© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

 



 

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved