nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

Αθήνα 18.7.2015, 20:24

«Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία» είναι το θέμα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, που ο πρύτανης του Ιδρύματος ενέκρινε να λειτουργήσει κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015 - 2016 μέχρι και 2022 - 2023.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Έγκριση ΠΜΣ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευ−
σης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκριτείου Πα−
νεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Εκπαίδευση για το
περιβάλλον και την αειφορία».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του
Ν.4009/2011 «Για τη δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 159 Α΄), οι οποίες
αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Πρύτανη. Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄ ), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄) και της παρ. 5 του
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47 παρ. Γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228
τ. Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄)
και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 τ. Α΄) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευ−

τικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας
Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ. Α΄) «Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων − Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ τ. Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 86/2013 (ΦΕΚ 124 τ. Α΄) «Συγχώ−
νευση Τμημάτων, ίδρυση −συγκρότηση − ανασυγκρότηση
Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Επιστημών της
Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία Ε 116/3−6−2015).
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
(συνεδρία 8/18−6−2015).
11. Το αριθμ. πρωτ. 2244/17.9.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω−
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Επιστημών της Εκ−
παίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτι−
κού προϋπολογισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης, σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. Β΄/115/1−7−2015
βεβαίωση του Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικο−
νομικής Διαχείρισης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 τη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχο−
λική Ηλικία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με
τίτλο «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία»,
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολι−
κή Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρι−
τείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί
από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εκπαίδευση για το περι−
βάλλον και την αειφορία» σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ
148/τ. Α΄/16−8−2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών είναι η εξειδίκευση επιστημόνων στην Εκπαίδευση
για το περιβάλλον και την αειφορία, προκειμένου να
κατανοούν τις πολιτισμικές και κοινωνικές διεργασίες,
διά των οποίων λαμβάνουν χώρα αλλαγές που σχετί−
ζονται με το περιβάλλον, με σκοπό να είναι ικανοί να
προωθήσουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυ−
ξιακές στρατηγικές για την αειφόρο περιβαλλοντική
διαχείριση και διάδοση της αειφορίας και της αειφό−
ρου ανάπτυξης. Συναφώς, η εμπλοκή τους στη σχετική
ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα συνιστά
κεντρικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ
Στην κατεύθυνση αυτή το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην ολο−
κληρωμένη εκπαίδευση επιστημόνων που:
α) θα είναι ικανοί να δραστηριοποιούνται είτε στην
τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση είτε σε δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις και οργανώσεις και να
διαμορφώνουν, ανάλογα με τον τομέα της δραστηριό−
τητάς τους, εκπαιδευτικές δράσεις για το περιβάλλον
και την αειφορία.
β) θα μπορούν να εργάζονται σε διεπιστημονικές ομά−
δες, αλλά και να ηγούνται στην αντιμετώπιση των προ−
κλήσεων που απορρέουν από τις κοινωνικές αλλαγές,
τις σχετιζόμενες με την ποιότητα του περιβάλλοντος.
γ) θα είναι σε θέση να συνδυάζουν γνώσεις παραγό−
μενες από τις κοινωνικές, ανθρωπιστικές και περιβαλλο−
ντικές επιστήμες, προκειμένου να κατανοούν την περι−
βαλλοντική/οικολογική προβληματική και να σχεδιάζουν
λύσεις στην προοπτική της αειφορίας.
δ) θα είναι σε θέση, εμπλεκόμενοι στην προβληματική
της περιβαλλοντικής πολιτικής και της περιβαλλοντικής
ηθικής, να επεξεργάζονται πολιτικά προβλήματα και
ηθικά διλήμματα, να συγκροτούν επιχειρηματολογίες
και να προάγουν τις περιβαλλοντικές αξίες, μέσα από
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και ηθικών
φιλοπεριβαλλοντικών συμπεριφορών.
ε) θα μπορούν να παράγουν και να χρησιμοποιούν
επαρκώς έναν οικολογικό−περιβαλλοντικό λόγο σε ανα−
πτυξιακές – αειφορικές δράσεις και
στ) θα μπορούν να καλλιεργούν τις αρχές της προ−
στασίας του περιβάλλοντος σε παιδαγωγικό πλαίσιο
και να προάγουν την αντίστοιχη ιδέα στη συνείδηση
της κοινής γνώμης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στην «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την
αειφορία».

Άρθρο 4 Proslipsis.gr
Κατηγορίες Πτυχιούχων Proslipsis.gr
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων
Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών
επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρι−
σμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς
και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού
αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα και οι κάθε είδους ερευνητικές ή εκπαι−
δευτικές δραστηριότητες για την απονομή του, κατά το
άρθρο 3, τίτλου ορίζονται ως εξής:
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα ακαδημαϊκά
εξάμηνα σπουδών, το καθένα εκ των οποίων περι−
λαμβάνει κατ’ ελάχιστον δεκατρείς (13) εκπαιδευτικές
εβδομάδες. Το τρίτο και το τέταρτο εξάμηνο σπουδών
διατίθενται στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικών και
ερευνητικών δραστηριοτήτων και στην εκπόνηση της
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το Πρόγραμ−
μα μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον θερινούς κύκλους
διαλέξεων και σεμιναριακών μαθημάτων, καθώς και εκ−
παιδευτικές επισκέψεις και εφαρμογές. Η διδασκαλία
των μαθημάτων είναι μικτή και συνίσταται σε: α) διά
ζώσης διδασκαλία, διάρκειας επτά (7) εκπαιδευτικών
εβδομάδων και β) σε εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω
εφαρμογής συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης διάρκειας έξι (6) εκπαιδευτικών εβδο−
μάδων.
Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται η συστηματική παρακο−
λούθηση και η επιτυχής εξέταση οκτώ (8) υποχρεω−
τικών μαθημάτων που κατανέμονται εξ ημισείας στο
πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών, η συστηματική
παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση του Σεμιναρίου
επιστημονικής έρευνας και του Σχεδιασμού της διπλω−
ματικής εργασίας, αλλά και του Σεμιναρίου σχεδιασμού
παρεμβάσεων στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και
την αειφορία, όπως και η επιτυχής εκπόνηση και δη−
μόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS). Τα Σεμινάρια αντιστοιχούν σε 15 Πι−
στωτικές Μονάδες (ECTS) έκαστο. Το σύνολο των Πι−
στωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την
απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120 και κατανέμεται
σε 30 ανά εξάμηνο.
 Proslipsis.gr
Το πρόγραμμα μαθημάτων για την απονομή του Μ.Δ.Ε.
διαμορφώνεται ως εξής:
Κωδικός - Τίτλος μαθήματος - Εξάμηνο - ECTS
101 Περιβάλλον, οικολογία: έννοιες, ζητήματα και πολιτικές 1ο 7,5
102 Η περιβαλλοντική γνώση και η κοινωνική της συνθήκη 1ο 7,5
103 Φιλοσοφία του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική ηθική 1ο 7,5
104 Αειφορία και αειφόρος ανάπτυξη 1ο 7,5
201 Πόλεις και περιβάλλον σε ιστορική προοπτική 2ο 7,5
202 Παραγωγή και χρήση του περιβαλλοντικού λόγου σε
αναπτυξιακές αειφορικές δράσεις – Εφαρμογές 2ο 7,5
203 Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία: θεωρητικό −
παιδαγωγικό πλαίσιο 2ο 7,5
204 Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι έρευνας 2ο 7,5
301 Σεμινάριο επιστημονικής έρευνας – Σχεδιασμός διπλωματικής 
εργασίας 3ο 15
302 Σεμινάριο Σχεδιασμού παρεμβάσεων στην εκπαίδευση για το 
περιβάλλον και την αειφορία 3ο 15
400 Διπλωματική εργασία 4ο 30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 120

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ`
ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ανά έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου
Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής,
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα διατεθεί η υπάρ−
χουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Επιστημών
της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημο−
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Η υποδομή αυτή θα
ενισχύεται σταδιακά για τις εξειδικευμένες ανάγκες
του Π.Μ.Σ.
 Proslipsis.gr 
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2022−2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α΄)
το 65% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφο−
ρά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των
22750 € και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορίες δαπανών Σε ευρώ (€)
Αμοιβές – αποζημιώσεις διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 16000
Δαπάνες μετακινήσεων 2.500
Υποτροφίες 2.000
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 500
Αναλώσιμα 500
Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού−
λογισμικού 400
Δαπάνες δημοσιότητας 350
Λοιπές δαπάνες 500
ΣΥΝΟΛΟ 22.750
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα,
 Proslipsis.gr
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κεί−
μενη νομοθεσία.
 Proslipsis.gr
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 3 Ιουλ. 2015

Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ


* Δείτε στην Proslipsis.gr, την πληρέστερη πηγή για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved