nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές

Αθήνα 22.7.2015, 13:48

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Space Science, Technologies and Applications» που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Το Πρόγραμμα εξειδικεύεται στον επιστημονικό τομέα του διαστήματος, που αναγνωρίζεται διεθνώς ως ο νέος τομέας μεγάλου ενδιαφέροντος με πολλές εφαρμογές σε διαφορετικά πεδία, όπως ενδεικτικά οι τηλεπικοινωνίες, η ασφάλεια, η υγεία, η άμυνα, το κλίμα, οι αγροτικές καλλιέργειες, η δασοκομία, η διαχείριση κινδύνων, η παρακολούθηση καταστροφών και η διαχείριση φυσικών πόρων.

Τα μαθήματα του Προγράμματος θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2015 (έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2015-2016) και θα πραγματοποιούνται στην Αθήνα. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική. 

Τα μαθήματα του Προγράμματος παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στη διεύθυνση http://space.uop.gr.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:
- Να είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου και Στρατιωτικών Σχολών.
Σημειώνεται επίσης ότι μπορούν να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο 2015. Σε αυτή την περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την εγγραφή τους.
 Proslipsis.gr
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
1. Γενικός βαθμός πτυχίου σε συνδυασμό με τη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των σπουδών.
2. Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο του Προγράμματος σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο αριθμό των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε ο φοιτητής.
3. Επίδοση σε διπλωματική εργασία η οποία θα πρέπει να έχει οδηγήσει σε ανάπτυξη πρωτοτύπου συστήματος σε μορφή υλικού ή λογισμικού.
4. Ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου ιδιαίτερα αν τεκμηριώνεται από δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά και συνέδρια και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα.

Επιπλέον, θα συνεκτιμηθούν τα ακόλουθα συμπληρωματικά κριτήρια:
1. Κατοχή διδακτορικού ή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε αντικείμενα συναφή με το Πρόγραμμα.
2. επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το Πρόγραμμα.

Στο τελικό στάδιο επιλογής θα κληθούν σε συνέντευξη οι πρώτοι σε σειρά κατάταξης που θα προκύψουν από τη συνεκτίμηση των παραπάνω κριτηρίων. Στη συνέντευξη θα συνεκτιμηθούν η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του Προγράμματος, το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το Πρόγραμμα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από επιτροπή επιλογής που θα συγκροτηθεί από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και θα αποτελείται από Καθηγητές του Προγράμματος.

Αιτήσεις  Proslipsis.gr
Οι υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη Φόρμα Υποψηφίου για το Πρόγραμμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://space.uop.gr/applyonline, μέχρι 31 Αυγούστου 2015.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για το στάδιο της συνέντευξης θα κληθούν να καταθέσουν επίσημα πιστοποιητικά ή/και επικυρωμένα αντίγραφα αυτών κατά τη συνέντευξη. Τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν αντίγραφο/-α πτυχίου/-ων και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός πτυχίου αριθμητικά και με ακρίβεια. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ισοτιμία από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι επί πτυχίω θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία όπου θα προκύπτει και ο αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων των οποίων εκκρεμεί η βαθμολογία. Η εγγραφή των φοιτητών στο Πρόγραμμα δεν θα οριστικοποιείται πριν από την προσκόμιση του πτυχίου ή του πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών.

Επιπλέον οι υποψήφιοι κατά το στάδιο της συνέντευξης θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με αυτήν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ότι αναλαμβάνουν το κόστος των σπουδών για όλη τη διάρκεια της φοίτησης τους.
 Proslipsis.gr
Υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις των φοιτητών περιγράφονται στον Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος από την ιστοσελίδα του Προγράμματος http://space.uop.gr.

Οι φοιτητές/-τριών θα καταβάλουν δίδακτρα ποσού 5.000 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί σε δύο δόσεις των 2500 ευρώ τον Οκτώβριο 2015 και τον Οκτώβριο 2016.

Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται για πληροφορίες την ιστοσελίδα του Προγράμματος, στη διεύθυνση: http://space.uop.gr. Επιπλέον, μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, 22100, Τρίπολη) υπόψη Γραμματείας Προγράμματος “Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Space Science Technologies and Applications ”, τηλ. 2710 372169, e-mail: info@space.uop.gr.


* Δείτε στην Proslipsis.gr, την πληρέστερη πηγή για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved