nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Θεολογία

Αθήνα 24.7.2015, 23:53

Στο Τµήµα Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016 νέο πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο διεξάγεται σε δύο επίπεδα που οδηγούν το πρώτο επίπεδο στη λήψη µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης (Μ∆Ε) στη Θεολογία.

Οι ειδικεύσεις του Προγράμματος είναι οι ακόλουθες:
α) Αγίας Γραφής
β) Πατερικής Γραµµατείας και Αγιολογίας
γ) Θρησκειολογίας
δ) Εκκλησιαστική Ιστορία
ε) ∆ογµατική και Συµβολική Θεολογία
στ) Ελληνισµός και Ορθοδοξία
ζ) Λειτουργική
η) Βυζαντινή και Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη
θ) Βυζαντινή Μουσικολογία - Υµνολογία
ι) Κανονικό ∆ίκαιο
ια) Ποιµαντική και Ποιµαντική Ψυχολογία
ιβ) Παιδαγωγική – Χριστιανική Παιδαγωγική
ιγ) Χριστιανική Ηθική και Κοινωνιολογία του Χριστιανισµού

Το ΜΔΕ αποκτάται μετά από σπουδές τριών εξαµήνων και συγγραφή διπλωµατικής εργασίας κατά το τέταρτο εξάµηνο, µε µέγιστη διάρκεια έξι διδακτικά εξάµηνα. Το δεύτερο επίπεδο στη λήψη διδακτορικού διπλώµατος µε τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής από 3 έως 6 έτη.
 Proslipsis.gr
Για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016 θα εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης 64 υποψήφιοι και θα καταταχθούν ανάλογα µε τη δήλωση προτιµήσεως και την προβλεπόµενη από την Υπουργική Απόφαση διαδικασία επιλογής:
1) Αγία Γραφή: 8 θέσεις (4 για την Παλαιά ∆ιαθήκη, 4 για την Καινή ∆ιαθήκη).
2) Πατερική Γραµµατεία και Αγιολογία: 6 θέσεις
3) Θρησκειολογία: 2 θέσεις  Proslipsis.gr
4) Εκκλησιαστική Ιστορία: 7 θέσεις
5) ∆ογµατική και Συµβολική Θεολογία: 7 θέσεις
6) Ελληνισµός και Ορθοδοξία: 2 θέσεις
7) Λειτουργική: 11 θέσεις
8) Βυζαντινή και Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη: 2 θέσεις
9) Βυζαντινή Μουσικολογία - Υµνολογία: 3 θέσεις
10) Κανονικό ∆ίκαιο: 6 θέσεις
11) Ποιµαντική και Ποιµαντική Ψυχολογία: 3 θέσεις (2 για την Ποιµαντική, 1 για την Ποιµαντική Ψυχολογία)
12) Παιδαγωγική – Χριστιανική Παιδαγωγική: 3 θέσεις
13) Χριστιανική Ηθική και Κοινωνιολογία του Χριστιανισµού 4 θέσεις (2 για την Χριστιανική Ηθική, 2 για την Κοινωνιολογία του Χριστιανισµού

Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών για τη λήψη µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης του Τµήµατος Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τµηµάτων των Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και των ισοτίµων και αντιστοίχων Τµηµάτων και Σχολών της αλλοδαπής.
 Proslipsis.gr
∆ύνανται να εγγραφούν στο ΠΜΣ συνολικά οκτώ πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων και Σχολών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, αφού εξεταστούν γραπτά σε τρία µαθήµατα ειδίκευσης του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, που καθορίζονται από τη ΓΣΕΣ.

Προϋπόθεση για την εγγραφή στο ΠΜΣ είναι
α) για τους Έλληνες υποψηφίους η γνώση µίας ξένης γλώσσας, που αποδεικνύεται µε επίσηµα πιστοποιητικά ή συνάγεται από τους τίτλους σπουδών ανεγνωρισµένων Σχολείων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής επιπέδου Β2 κατά τα ισχύοντα στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.,
β) για αλλοδαπούς υποψηφίους, η γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Η επιλογή θα γίνει µε τα ακόλουθα κριτήρια, των οποίων η αξιολόγηση θα γίνει κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4, παρ. 1 εδάφ. α και β, του Ν. 3685/2008 µέχρι τέλος Οκτωβρίου 2015.
α) Ο γενικός βαθµός πτυχίου που δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερος του «Λίαν Καλώς» (40%).
β) Μέσος όρος των βαθµών στα προπτυχιακά µαθήµατα, υποχρεωτικά και επιλεγόµενα, τα οποία σχετίζονται µε την ειδίκευση επιλογής (30%). Για τους πτυχιούχους των µη Θεολογικών Τµηµάτων εξάγεται ο µέσος όρος των βαθµών από τα εξεταζόµενα ανά ειδίκευση σχετικά µαθήµατα.
γ) Προφορική εξέταση από την αρµόδια Επιτροπή, στον οποίο υπάγεται η ειδίκευση επιλογής του υποψηφίου (10%). 
δ). Τυχόν κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (10%).
ε) Τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, επαγγελµατική εµπειρία συναφής προς το πεδίο ειδίκευσης, καθώς επίσης και συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα κινητικότητας σπουδαστών (5%).
στ) Πιστοποιηµένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (5%).

Οι ενδιαφερόµενοι για να εγγραφούν στον πρώτο κύκλο του ΠΜΣ καλούνται να υποβάλουν από 15 Σεπτεµβρίου έως 15 Οκτωβρίου 2015, στη Γραµµατεία του Τµήµατος Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ αίτηση, που θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο πτυχίου.
Προκειµένου για πτυχιούχους ΑΕΙ εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιµίας του τίτλου σπουδών από το ∆ΟΑΤΑΠ.
Σε περίπτωση πτυχιούχου από οµοταγές ίδρυµα του εξωτερικού, υποβάλλεται και η νόµιµη αναγνώριση του πτυχίου.
Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία πρέπει να είναι:
Επικυρωµένα πάνω στο πρωτότυπο για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει από ελληνική διπλωµατική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωµατική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα µε επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
Όσα δικαιολογητικά έχουν APOSTILLE δε χρειάζεται να έχουν επικυρωθεί για τη γνησιότητά τους από ελληνική διπλωµατική αρχή στο εξωτερικό. Proslipsis.gr
Μεταφρασµένα από την ελληνική διπλωµατική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσης γίνονται δεκτές µεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωµα µετάφρασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.∆. 3026/1954.
β) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας των προπτυχιακών µαθηµάτων.
γ) Πιστοποιητικό γνώσης τουλάχιστον µίας ξένης γλώσσας, σύµφωνα µε το άρθρο 12, παρ. 2α του Ν. 2083/92. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Η πιστοποίηση αντιστοιχεί µε τα πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας που γίνονται αποδεκτά από το ΑΣΕΠ. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισµένου ιδρύµατος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α.Ε.Ι. καθώς και πτυχίο µίας ευρωπαϊκής γλώσσας, όπως παραπάνω. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστηµιακού Τµήµατος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής Γλώσσας. 
δ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα για συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελµατική εµπειρία, συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
ε) Βιογραφικό σηµείωµα
στ) Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.


* Δείτε στην Proslipsis.gr, την πληρέστερη πηγή για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved