nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων

Αθήνα 25.2.2016, 16:50

Θέσεις Μεταπτυχιακών Σπουδαστών στο πρόγραμμα με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» προκηρύσσει το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2004 - 2005.

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την 22α  Φεβρουαρίου μέχρι και την 28η Μαρτίου 2016 και υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.

* Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004 - 2005, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Φ.Ε.Κ. 1438/04.06.2014 τ.Β’) και το οποίο απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι τρία εξάμηνα πλήρους φοίτησης με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα εισαχθούν στο ΠΜΣ έως σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες. Πλέον του προβλεπόμενου αριθμού των επιτυχόντων/ουσών, δεκτοί/ες στο Π.Μ.Σ. ως υπεράριθμοι, γίνονται πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι/ες αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών (Οκτωβρίου 2016). 

Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

Το ΠΜΣ σύμφωνα με την απόφαση ΥΑ. Φ.12/733/1615520/Γ1/29.10.2013 (Φ.Ε.Κ. 2907/18.11.2013) πληροί τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής μέχρι το 2013−2014. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει υποβάλλει θετική πρόταση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επανέκδοση –επικαιροποίηση διαπιστωτικής απόφασης για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τον Ν. 3848/2010, αρ2 §3, περ.δ’, γ’ και επικουρικώς β’ (Φ.Ε.Κ. τ.Α’ 71/19.05.2010) σε συνδυασμό με τον Ν.4186/2013, αρ.36 §22, περ. β’, γ’ και ε’ (Φ.Ε.Κ. τ.Α’ 193/17.09.2013) και με την ΥΑ Φ.12/733/1615520/Γ1/29.10.2013, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2907/18.11.2013 τ. Β’ με θέμα «Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των κατόχων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου».

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ Μ.Δ.Ε. 
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: α) η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα (α’ & β’ εξάμηνο), β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής ή Συνθετικής Διατριβής (γ’ εξάμηνο). 

Για την ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα έως δεκατρείς ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης (συμπεριλαμβάνονται διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, εργαστηριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα πεδίου κ.τ.λ.). Η διάρκεια εκάστης ενότητας εκπαίδευσης και μάθησης, ανά μάθημα, καθορίζεται σε ένα τρίωρο διδασκαλίας. Σε κάθε μάθημα αποδίδονται πιστωτικές μονάδες, οι οποίες εκφράζουν το φόρτο εργασίας των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Αν η διδασκαλία κάποιου εξαμηνιαίου μαθήματος διαρκέσει λιγότερο από δέκα τρίωρα διδασκαλίας ή τριάντα συνολικά ώρες διδασκαλίας, εργαστηρίου, σεμιναρίων κ.λ.π., το μάθημα θεωρείται ότι δε διδάχθηκε επαρκώς και οι μ.φ. είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν εκ νέου σε επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών - ερευνητικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική καθώς και η επιτυχής εξέταση σε αυτά. 

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Τα μαθήματα θα διεξάγονται κατά κύκλους (modules) όπου συμπεριλαμβάνονται και Σαββατοκύριακα και αργίες.

Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: 30 ECTS για τα μαθήματα του α’ εξαμήνου, 30 ECTS για τα μαθήματα του β’ εξαμήνου και 30 ECTS για τη μεταπτυχιακή ερευνητική διατριβή ειδίκευσης (Thesis). Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
 
Α’ Εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος Υποχρεωτικών μαθημάτων Π.Μ. (ECTS)
Χ1 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων 6
Χ2 Εκπαιδευτική Μηχανική 6
Χ3 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη Διακυβέρνηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων 6
Χ4 Μεθοδολογία έρευνας 6
Χ5 Γενικό Σεμινάριο- Εργαστήρια 6
ΣΥΝΟΛΟ 30

Β’ Εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος Υποχρεωτικών μαθημάτων Π.Μ. (ECTS)
Ε1 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Διασφάλιση Ποιότητας 6
Ε2 Management Εκπαιδευτικών Μονάδων 6
Ε3 Επικοινωνία στην Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών Μονάδων & Ψηφιακή Αφήγηση της 6
Ε4 Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων 6
Ε5 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός: Φιλοσοφία της Παιδείας και Επαγγελματική Ηθική 6
ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ’ Εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος Π.Μ. (ECTS)
Μ.Δ.Ε. Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευση (Thesis) 30
ΣΥΝΟΛΟ 30

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (Μ.Φ.)
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων προσδιορίζονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem
Για την επιλογή των μ.φ. που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. απαιτείται:
- πτυχίο Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή πτυχίο Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου
- η επαρκής γνώση (επίπεδο Β2) τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, όπως αυτή πιστοποιείται από τα αποδεικτικά ξένης γλώσσας ή ελλείψει αυτών από γραπτή εξέταση στην κατανόηση και απόδοση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου και 
- η επάρκεια στη Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία Κειμένου (word), Υπολογιστικά Φύλλα (excel) και Παρουσιάσεις (power point) και Υπηρεσίες Διαδικτύου (internet), όπως αυτή αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά ή ελλείψει αυτών από εξέταση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Για την επιλογή των μ.φ. που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται: 
Α. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τέτοια προσόντα είναι το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, το συγγραφικό έργο, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του πρώτου, η επαρκής γνώση (επίπεδο Β2) περισσότερων από μια ξένη γλώσσα κ.λπ., όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στην §3, άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
Β. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης που πραγματοποιείται σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:
- Στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής ενημέρωσης του υποψήφιου και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του. Έμφαση δίνεται ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν στο πεδίο του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Προτεινόμενη σχετική βιβλιογραφία: 
- «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τόμος 1», έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση (πρώην Ατραπός)
- «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τόμος 2», έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση (πρώην Ατραπός)
- «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Αλλαγή και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων, τόμος 3», έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση (πρώην Ατραπός)
- «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Επικοινωνία και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων, τόμος 4», έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση (πρώην Ατραπός)
- «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Διαχείριση Κρίσεων και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων, τόμος 5», έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση (πρώην Ατραπός)
- «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Κοινωνικά Δίκτυα και Σχολική Μονάδα: Γέφυρες και Νοήματα, τόμος 6», έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση (πρώην Ατραπός)
- «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Σκιώδες εκπαιδευτικό σύστημα: Μοντέλα διαχείρισης των συνόρων της Εκπαιδευτικής Μονάδας με τις δομές της εκπαιδευτικής αγοράς τόμος 7», έκδοση Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», εκδοτικός οίκος Διάδραση (πρώην Ατραπός)
- «Μάνατζμεντ και Γνωστικές Επιστήμες», Al. Bouvier, εκδόσεις Διάδραση
- Στην επισήμανση ειδικών δεξιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου
- Στη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων τα οποία διαθέτει ο υποψήφιος και τα οποία μπορεί να παίξουν ρόλο στην ομαλή ένταξή του στο Π.Μ.Σ.

Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων τις οποίες είναι δυνατό να συγκεντρώσει ένας/μία υποψήφιος/α από τα ειδικά προσόντα που διαθέτει, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50 αξιολογικές μονάδες (α.μ.), οι οποίες αντιστοιχούν στο 70% της συνολικής αξιολόγησης του.

Ο ανώτατος βαθμός α.μ. που μπορεί να πιστωθεί ένας/μία υποψήφιος/α από την προφορική συνέντευξη είναι 50 α.μ., οι οποίες αντιστοιχούν στο 30% της συνολικής αξιολόγησης του/της.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι/ες πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 22α  Φεβρουαρίου μέχρι και την 28η Μαρτίου 2016. 
Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://pms-msaem-conference.gr/recordspms/. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει εμπρόθεσμα να καταθέσουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι/ες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας είναι:
1. Αίτηση 
2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
4. Αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών
5. Αντίγραφο του πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας του βασικού τίτλου σπουδών (με ακριβή μέσο όρο βαθμολογίας) (ή εκτίμηση του τελικού βαθμού, αν ο/η υποψήφιος/α δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος).
6. Αντίγραφα των άλλων πτυχίων – διπλωμάτων (Δίπλωμα  Διετούς  Μετεκπαίδευσης,  πτυχίο Α.Ε.Ι.,  Μ.Δ.Ε., Διδακτορικό  Δίπλωμα). Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.
7. Αποδεικτικά ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (καλή γνώση) στις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά ή Ισπανικά. Τα αποδεικτικά που γίνονται δεκτά αναφέρονται στο «Παράρτημα». Όσοι/ες από τους/τις υποψηφίους δεν διαθέτουν αντίστοιχο αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας θα εξεταστούν γραπτώς την ημέρα της συνέντευξής τους. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις με ξενόγλωσσο κείμενο πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα (δείτε το «Παράρτημα»)
8. Αποδεικτικά γνώσης Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) παρουσιάσεων και δ) υπηρεσιών διαδικτύου. Τα αποδεικτικά που γίνονται δεκτά αναφέρονται στο «Παράρτημα». Όσοι/ες από τους υποψηφίους δεν διαθέτουν αντίστοιχο αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ θα εξεταστούν στο μάθημα της Πληροφορικής την ημέρα της συνέντευξής τους.
9. Αντίγραφο Διπλωματικής εργασίας με θέμα συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ή με τις Επιστήμες της Αγωγής (εφόσον εκπονήθηκε).
10. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν).
Στην ίδια διεύθυνση θα βρείτε και οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει σε δύο φάσεις: 
Πρώτη φάση: Η αρχική αξιολόγηση γίνεται βάσει των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, όπως αυτά δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Με βάση την αρχική αυτή αξιολόγηση, προκρίνονται στη δεύτερη φάση οι υποψήφιοι που πληρούν τα τυπικά προσόντα. 
Δεύτερη φάση: Πραγματοποιείται η προφορική συνέντευξη και οι εξετάσεις για τους/τις υποψηφίους που δε διαθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας στη ξένη γλώσσα ή/και πιστοποιητικό επάρκειας στη χρήση Τ.Π.Ε. Υποβάλλεται έντυπα ο πλήρης φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας
Τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης, καθώς και ο τόπος και η ώρα που θα διεξαχθεί η συνέντευξη, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. μετά την 4η Απριλίου 2016. 
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Π.Μ.Σ. στη Ρόδο το διάστημα 21-23 Απριλίου 2016.
Την ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσκομίσουν έντυπα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προσόντα τα οποία και δήλωσαν στην ηλεκτρονική αίτησή τους και επιπλέον τα εξής: 
1. Επιστημονικές δημοσιεύσεις/διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
2. Ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
3. Κάθε άλλο στοιχείο που θα συνέβαλε, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία του/της υποψήφιου/ας κατά την κρίση του/της.

Σημείωση: Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης ο φάκελος των δικαιολογητικών επιστρέφεται στον/στην υποψήφιο/α.
Τα ονόματα των επιτυχόντων/χουσών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος το αργότερο τον μήνα Ιούλιο 2016.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.500€, τα οποία θα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: 500€, 15 ημέρες από την ανακοίνωση των επιτυχόντων/ουσών, 1.000€ κατά την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο και 1.000€ έως την έναρξη του Β’ εξαμήνου. 

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Χορηγείται υποτροφία στους/ις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες με την υψηλότερη επίδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., (Δημοκρατίας 1, Ρόδος «κτήριο ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» 1ος όροφος,) ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-99421 από 10:00 έως 15:00 καθημερινά ή ηλεκτρονικά στο email msaem@rhodes.aegean.gr
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.

Καθηγήτρια ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. 
Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των αρ. 28 και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014)
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε) (22.2.2006),
γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.) (22.2.2006)
δ)ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ−CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε) (17.5.2006)
ζ) ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007) 
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18−12−2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ − TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ−INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)
 (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ − TELEFOS CERT ΕΠΕ)
θ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30−9−2009)
ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (10−4−2014).
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21−01−2015)

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής και από τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών αντικειμένων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ
• ECDL Core Certificate
• ECDL Start Certificate
• ECDL Progress Certificate
ECDL Profile Certificate
β) Vellum Global Educational Services S.A.
• Cambridge International Diploma in IT Skills
• Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
• Vellum Diploma in IT Skills
γ) Infotest
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
• Infotest Certified Basic User (ICBU) 
• Infotest Microsoft Certified Application Specialist
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
• ICT Intermediate A
• ICT Intermediate B
• ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ−CERT
• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
• Certified Computer User (CCU)
ζ) I SKILLS A.E.
• Basic I.T. Standard
• Basic I.T. Thematic
• Basic I.T. Core
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ − TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ
• Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
• Basic ή Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
• Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
• Infocert Unities
θ) DIPLOMA−ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Basic Office 
Business Office
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «GLOBAL CERT»
• Global Intermediate 
• Global Intermediate A 
• Global Intermediate B 
• Global Intermediate C
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS − ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
• Unicert Primary
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. 
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά.
Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής ονομασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL−GREEK COMPUTER SOCIETY−Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).
Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.
Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας. (παρ. 6 του άρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189Α ́/10−9−2014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 38 του Ν. 4186/2013)

2. Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά 
Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ. 
4. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισης τους.
5. Γίνονται δεκτά πιστοποιητικά από την «Πιστοποίηση των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε.» που εκδίδεται στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ/ΕΠ. «ΚτΠ»/Αξ. 1. Παιδεία & Πολιτισμός/Μέτρο 1.2 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση» του Υπ.Ε.Π.Θ.


ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ 50/2001 όπως ισχύει) 

1. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
− Πληροφορικής 
− Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
− Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών 
− Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
− Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών 
− Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής 
− Επιστήμης Υπολογιστών 
− Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
− Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων 
− Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 
− Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
− Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών 
− Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 
− Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
− Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική 
− Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
− Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
− Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) 
− Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων 
− Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
− Πληροφορικής 
− Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 
− Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
− Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων 
− Βιομηχανικής Πληροφορικής 
− Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
− Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας 
− Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
− Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης 
− Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.) 
− Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων 
− Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
− Διαχείρισης Πληροφοριών 
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
− Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή 
− Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου : 
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής − Δικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και 
Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
− Απολυτήριος τίτλος : 
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή 
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 
Σύμφωνα με τον νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» η προσκόμιση των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων γίνεται ως εξής:

Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι 
επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26−12−1913/1−2−1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν. 4194/2013/ΦΕΚ208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.
Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Της ημεδαπής 
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).
Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων

 
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
(Διευκρινίσεις σχετικά με την επικύρωση βλέπε προηγούμενη ενότητα)
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α ́), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001.......» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ. Α ́», ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN 
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90−100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω.
• ECPE− EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF 
ENGLISH GENERAL LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE 
LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −MASTERY− 
και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL−MASTERY− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) 
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”). 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009)
• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level.
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 
•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75−89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 −ADVANCED COMMUNICATION− του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 −ADVANCED COMMUNICATION− του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
•CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) − EXPERT− και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) − EXPERT− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL −EXPERT− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − EXPERT − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης)
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ−USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1). 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”). 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) ) (μέχρι 31/8/2009)
• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
• Test of Interactive English, C1 + Level.
• Test of Interactive English, C1 Level.
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS•LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60−74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
• (ECCE)− EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 − UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION− του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER− INTERMEDIATE COMMUNICATION− του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
•CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −COMMUNICATOR− και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −COMMUNICATOR− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL − COMMUNICATOR − και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − COMMUNICATOR − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) .
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit.
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2)) (μέχρι 31/8/2009)
• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level.
• Test of Interactive English, B2 Level.
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
• AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
• LRN LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της 
αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: 
(i)βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή 
ή 
(ii)βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
 (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης
 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996)
• DELF 2NDDEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPÉRATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996). 
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE−SORBONNE B2.
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών−Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.

Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• Goethe−Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.
• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31−12−2011)
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31−12−2011)
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31−12−2011)
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014) . Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014). Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ
 (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA 
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών)
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ήDIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ήP.L.I.D.A. D (έως το 2003)
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας έως τον Ιούνιο 2014)
• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• ΠιστοποίησηP.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) 
 (γ) Καλή γνώση (Β2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA .
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003). 
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών−Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού

Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ
 (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι το 2002) 
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)−(DELE) (μέχρι το 2008) 
• DIPLOMA DE ESPANOL− NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το Υπουργείο Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DE ESPANOL−NIVEL C1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 .
• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)− (DELE) (μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
• DIPLOMA DE ESPANOL−NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
Επίσης:
α)Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. 
β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α ́), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α ́ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α ́). 
Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.
Σημείωση: 
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε. 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved