nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: ¶θληση και Υγεία

Αθήνα 6.7.2016, 16:17

Θέσεις σπουδαστών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «¶θληση και Υγεία» του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα το Τμήμα Ιατρικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα και στις γνωστικές κατευθύνσεις «Αθλητιατρική» και «¶σκηση και Σωματική Υγεία», προκηρύσσουν για το πανεπιστημιακό έτος 2016-2017 τα παραπάνω τμήματα. 

Στο Πρόγραμμα για την απόκτηση του ΜΔΕ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ως εξής: πτυχιούχοι Ιατρικής, ΤΕΦΑΑ, Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ, άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Την κατεύθυνση του ΜΔΕ «Αθλητιατρική» δύναται να την παρακολουθήσουν μόνο πτυχιούχοι Ιατρικής, ενώ την κατεύθυνση ¶σκηση και Σωματική Υγεία δύναται να την παρακολουθήσουν όλοι οι πτυχιούχοι ΑΕΙ.

Στο Πρόγραμμα εισάγονται συνολικά 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές κατΆ ανώτατο αριθμό, 20 ανά κατεύθυνση. ΚαθΆ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων γίνονται δεκτοί ένας υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΔΠΜΣ, και ένας αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους.

Το 95% του συνόλου των προβλεπόμενων θέσεων (38 φοιτητές) καταλαμβάνεται από πτυχιούχους των Ιατρικών Σχολών, ΤΕΦΑΑ, ΑΤΕΙ Φυσικοθεραπείας και ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής της ημεδαπής, καθώς και της αλλοδαπής που έχουν αποκτήσει την ισοτιμία μέχρι την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών. Το υπόλοιπο 5% των θέσεων (2 φοιτητές) υπάρχει η δυνατότητα να καταληφθεί και από πτυχιούχους άλλων Τμημάτων και αφορά μόνο την κατεύθυνση του Δ.Π.Μ.Σ. “¶σκηση και Σωματική Υγεία”.
Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση του κάθε υποψηφίου, πρέπει να πληρούνται οι εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:
Α) Να αποδεικνύεται η γνώση μιας ξένης γλώσσας εκτός της ελληνικής.
Οι γλώσσες αυτές μπορεί να είναι: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά ή άλλη γλώσσα χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πιστοποιητικό τουλάχιστον “Lower” για την Αγγλική ή αντίστοιχου επιπέδου αναγνωρισμένη πιστοποίηση για τις άλλες γλώσσες. Επιπρόσθετα η γνώση της ξένης γλώσσας βεβαιώνεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχης
επάρκειας με τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής των ανωτέρω γλωσσών και αυτό αποδεικνύεται από τον τίτλο σπουδών του δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της απαιτούμενης ξένης γλώσσας. Proslipsis.gr
Β) Να προσκομίσει ο υποψήφιος δύο σφραγισμένες συστατικές επιστολές.

Οι συστατικές επιστολές χορηγούνται από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, καθώς και από μέλη που κατέχουν οργανική διδακτική θέση στα ΑΤΕΙ, έχουν τυποποιημένη φόρμα, είναι σφραγισμένες, με μονογραφή, παραλαμβάνονται από τη γραμματεία του ΔΠΜΣ, και αξιολογείται ο υποψήφιος σε εκατονταβάθμια κλίμακα. Η αξιολόγηση πρέπει κατά μέσο όρο να είναι πάνω από το 50%.

Τα δικαιολογητικά: α. Βιογραφικό, β. Γνώση ξένης γλώσσας, γ. Συστατικές επιστολές, δ. Πτυχίο βασικών σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία, ε. Λοιποί τίτλοι σπουδών, στ. Αντίτυπα ερευνητικού έργου, ζ. Δικαιολογητικά/έντυπα που προβλέπονται από την αίτηση για το ΔΠΜΣ, η. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση του/της υποψηφίου.Proslipsis.gr

Κριτήρια εισαγωγής
Κάθε υποψήφιος που καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αξιολογείται και κατατάσσεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει από οκτώ διαφορετικά κριτήρια διαφορετικής αξιολογικής βαρύτητας. Η επιλογή των υποψηφίων που θα φοιτήσουν στο ΔΠΜΣ γίνεται σύμφωνα με τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος/α από τα κάτωθι κριτήρια εισαγωγής:
Μόρια
1. Πτυχίο
(Βαθμός 1ου πτυχίου από Πανεπιστήμιο ή ΑΤΕΙ x 3)
(Βαθμός 2ου πτυχίου από Πανεπιστήμιο ή ΑΤΕΙ x 2)
*Σύμφωνα με τη δήλωση του 1ου πτυχίου θα γίνεται η επιλογή της κατεύθυνσης 
Κ1
2. Πρώτη ξένη γλώσσα 3 Κ2
3. Δεύτερη ξένη γλώσσα 2 Κ3
4. Τρίτη ξένη γλώσσα 1 Κ4
5. Ερευνητική Δραστηριότητα
Μοριοδοτείται ένα από τα παρακάτω: 
Κ5
- Συγγραφέας σε άρθρο διεθνούς περιοδικού έντυπου ή ηλεκτρονικού (peer reviewed Journal) 5 x n
- Συγγραφέας σε άρθρο εθνικά αναγνωρισμένου ελληνικού περιοδικού έντυπου ή ηλεκτρονικού (peer reviewed Journal) 2 x n
- Συγγραφέας σε προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση ή ομιλητής ελληνικού ή διεθνούς συνεδρίου ή εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα 1 x n
6. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 10 Κ6
7. Διδακτορικό Δίπλωμα 20 Κ7
8. Συνέντευξη
Βαθμός μέλους ΔΕΠ (με μέγιστο το 10) + Βαθμός μέλους ΔΕΠ (με μέγιστο το 10)
Κ8
Το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος προκύπτει από το άθροισμα
Κ1+Κ2+Κ3+Κ4+Κ5+Κ6+Κ7+Κ8.

Αιτήσεις
Η αίτηση υποψηφιότητας στο ΔΠΜΣ υποβάλλεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει ενιαία όλα τα δικαιολογητικά που διαθέτει.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα στη γραμματεία του ΔΠMΣ (Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδικής Κλινική Γ.Ν. Παπαγεωργίου – Περιφερειακή οδός, T.K. 56403, τηλ. 2313 323702, info@master-sporthealth.gr), ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή) από 01/09/2016 έως 30/09/2016.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved