nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση νέου Μεταπτυχιακού: Ειδική Αγωγή

Αθήνα 22.8.2016, 23:59

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 νέου Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ειδική Αγωγή», του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενέκρινε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 10030/22.07.2016 (1)
Έγκριση νέου Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ειδική Αγωγή» του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης, του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχο-
λικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής
του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Ψυ-
χολογίας της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α'/1973) περί καθορι-
σμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος
Πανεπιστημίου, το Ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ.Α΄/1974)
περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το Ν.δ. 87/1973
(ΦΕΚ 159 τ.Α'/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις
Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων
τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., το Ν. 259/1976 (ΦΕΚ
25 τ.Α'/1976) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμέ-
νων διατάξεων, τις διατάξεις του Π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ.
48/15.04.1983, τ.Α') - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανε-
πιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας
περί Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Το υπ' αριθμόν Π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α'/05.06.2013)
για την «Κατάργηση - συγχώνευση Τμημάτων - Μετο-
νομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με το υπ' αριθμόν Π.δ. 128/2013
(ΦΕΚ 195/τ.Α'/17.09.2013), και την εκδοθείσα μετ' αυ-
τού διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης (υπ' αριθμόν 10954/31.07.2013 με ΦΕΚ
1959/τ.Β'/12.08.2013).
3. Την υπ' αριθμόν 6/10.2.2016 απόφαση του Συμβου-
λίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 82/18.02.2016/
τ.Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης
Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα)
που αφορά το διορισμό, έπειτα από εκλογική διαδικασία,
του Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, ως
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, με πλήρη θητεία,
από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Την υπ' αριθμόν 31460/Ζ1/23.02.2016 (ΑΔΑ:
ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική υπουργική πράξη δι-
ορισμού του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Κα-
θηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, με πλή-
ρη θητεία, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ήτοι από 23/02/2016.
5. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α') «Θεσμικό
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», ιδίως των άρ-
θρων 6,7 και 10, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α'), του άρ-
θρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α') και του άρθρου
37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α').
6. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α') «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ του
Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α') και του άρθρου 5, παρ. 8 του
Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α'), του άρθρου 34 παρ. 2 του
Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α').
7. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223/ Α') περί Τελικής έγκρισης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών Π.Μ.Σ., μέχρι την έκδοση των Οργανι-
σμών των Ιδρυμάτων.
8. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 13,
παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189 /Α') «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων -Παράρτημα Διπλώ-
ματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ5/89656/Β3/13.08.2007
(ΦΕΚ 1466/Β') υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συ-
στήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112 τ.Α'/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο-
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4210/2013
(ΦΕΚ 254/τ.Α'/21.11.2013), καθώς και την κατ' εξουσιο-
δότηση αυτού εκδοθείσα υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚΔ6 1127865/
ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (συ-
νεδρίαση 459η/24.02.2016). Proslipsis.gr
11. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος
Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης
(συνεδρίαση 526η/17.02.2016).
12. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδριάσεις 144η/20.02.2015
και 145η/24.06.2015).
13. Το υπ' αριθμ.397/29-01-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερι-
κή αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
14. Το υπ' αριθμ. 51/08-01-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ με
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
15. Το υπ' αριθμ. 44/07-01-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
τα οποία προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης.
16. Την απόφαση της Συγκλήτου με Ειδική Σύνθεση του
Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση 352η/26.05.2016).
17. Την απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
Κρήτης (συνεδρίαση 22η/27.06.2016).
18. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του
Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης και του Τμή-
ματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
19. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 τη λει-
τουργία Διατμηματικου Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Παιδαγωγικού Δημο-
τικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαί-
δευσης και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με
τίτλο «Ειδική Αγωγή», ως ακολούθως:
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
(ΠΤΔΕ), Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ)
και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν
και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό 2016-17 Διατμημα-
τικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)
με τίτλο: «Ειδική Αγωγή» σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α').

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Στόχοι
Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η παραγωγή και η διάχυση
γνώσης στο χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης. Το προτει-
νόμενο ΔΠΜΣ στοχεύει:
- Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις
απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες που θα
τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματι-
κή σταδιοδρομία σε τομείς της αγοράς εργασίας, στους
οποίους η Ειδική Αγωγή κρίνεται αναγκαία.
- Να στελεχώσει με επαγγελματίες εξειδικευμένους
στην Ειδική Αγωγή σχολεία, κέντρα αποκατάστασης, μο-
νάδες ημερήσιας φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες
και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
- Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημο-
νικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τις σχολι-
κές μονάδες της χώρας και θα προωθήσει την έρευνα και
τη διδασκαλία στην Ειδική Αγωγή μέσα από καινοτόμες
πρακτικές και δράσεις που διασφαλίζονται από το ευρύ
και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών.
- Να προσφέρει τη δυνατότητα στους μεταπτυχια-
κούς φοιτητές να συνδέσουν κριτικά την θεωρία, την
έρευνα και την πρακτική εφαρμογή ώστε να πετύχουν
μια αξιοσημείωτη επαγγελματική ή και ακαδημαϊκή στα-
διοδρομία, τόσο στον Ελλαδικό όσο και το διεθνή χώρο.
- Να συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής επι-
στημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (ΜΔΕ) στην «Ειδική Αγωγή».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:
α) Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τμημάτων Ψυχολογίας,
Τμημάτων Κοινωνιολογίας, του Τμήματος Κοινωνικής
Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και
Τμημάτων Ιατρικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων
Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής. Proslipsis.gr
β) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Κοινωνι-
κής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής
γ) Άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχίο
συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκή-
ρυξη ειδικότητας, οι οποίοι εφόσον επιλεγούν και δεν
έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα
των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή μαθήματα με το
γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής στη διάρκεια
των προπτυχιακών τους σπουδών ή δεν είναι απόφοιτοι
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., είναι υποχρεωμένοι να εξετασθούν επιτυχώς
σε 2 τουλάχιστον προπτυχιακά μαθήματα των Επιστη-
μών της Αγωγής ή συναφή με το γνωστικό αντικείμενο
της Ειδικής Αγωγής μαθήματα, στη διάρκεια των δυο
πρώτων εξαμήνων των μεταπτυχιακών σπουδών τους
από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων. Τα μαθήματα αυτά θα καθοριστούν
από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και δεν θα ταυ-
τίζονται με τα μαθήματα που εξετάστηκαν οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές για την επιλογή τους στο πρόγραμμα.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζε-
ται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε 120
και το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται πλήρους φοίτησης. Τα διδα-
σκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και ο αριθμός των
εβδομάδων ανά εξάμηνο είναι 13.
Ως Γλώσσα του Προγράμματος ορίζεται η Ελληνική
και η Αγγλική.
Με απόφαση της ΕΔΕ δύναται να επέλθει τροποποίηση
στο πρόγραμμα μαθημάτων και ανακατανομή αυτών
μεταξύ των εξαμήνων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορί-
ζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Τα μαθήματα γίνονται υπό μορφή διαλέξεων, σεμι-
ναρίων ή εργαστηρίων και είναι δυνατό να συμπερι-
ληφθούν σ' αυτά ερευνητικές και διδακτικές δραστη-
ριότητες.
Κοινό Πρόγραμμα 1ου έτους σπουδών
(4 Μαθήματα Κορμού και 2 Μαθήματα Επιλογής)
Α εξάμηνο - Β εξάμηνο
1ο Μάθημα Κορμού 10 - 3ο Μάθημα Κορμού 10
2ο Μάθημα Κορμού 10 - 4ο Μάθημα Κορμού 10
1ο Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 10 - 2ο Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 10
ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30
2ο έτος σπουδών - Με εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης
Γ εξάμηνο Δ εξάμηνο
Διπλωματική εργασία ειδίκευσης 10 Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης 20
Πρακτική Άσκηση (180 ωρών) 20 3ο Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 10
ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30
2ο έτος σπουδών - Χωρίς εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης
Γ εξάμηνο Δ εξάμηνο
3ο Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 10 4ο Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 10
Πρακτική Άσκηση (180 ωρών) 20 5ο Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 10
Πρακτική Άσκηση (90 ωρών) 10
ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30
Κατάλογος Μαθημάτων Proslipsis.gr
Κωδικός Κατάλογος Μαθημάτων Κορμού (επιλέγονται 4 ) ECTS
Υ201 Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων 10
Υ202 Σχολική και κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες: Πολιτική, μοντέλα και
πρακτικές 10
Υ203 Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προγράμματα παρέμβασης 10
Υ205 Οικογένεια παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 10
Υ206 Πρώιμη Παρέμβαση στο Σχολείο και την Οικογένεια 10
Υ207 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας* 10
Υ208 Ψυχομετρικές μέθοδοι και εργαλεία μέτρησης στην ειδική αγωγή 10
Υ209 Στατιστική Ι ** 10
*Το μάθημα «Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας» είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές.
**Το μάθημα Στατιστική Ι είναι προαπαιτούμενο για όσους φοιτητές επιλέξουν την εκπόνηση Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ*
Α. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΜΔ101 Ανίχνευση και Διάγνωση ΜΔ 10
ΜΔ102 Παρεμβατική διδασκαλία για μαθητές με ΜΔ 10
ΜΔ103 Δυσλεξία και δυσκολίες μάθησης του γραπτού λόγου: ανίχνευση και διάγνωση 10
ΜΔ104 Δυσλεξία και δυσκολίες μάθησης του γραπτού λόγου: μέθοδοι παρέμβασης 10
ΜΔ105 Δυσαριθμησία 10
Β. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΑΔ101 Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Ανιχνευτικές και διαγνωστικές προσεγγίσεις 10
ΑΔ102 Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Θεραπευτική παρέμβαση με Εφαρμοσμένη Ανάλυση
Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) 10
ΑΔ103 Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Εκπαίδευση και υποβοήθηση της επικοινωνίας με
τα προγράμματα PECS, ΜΑΚΑΤΟΝ 10
ΑΔ104 Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Παρέμβαση TEACCH 10
ΑΔ105 Οικογένεια ατόμων με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού 10
Γ. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ/ΔΕΠ-Υ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΣΔΠΣ 101 ΔΕΠ/Υ και προβλήματα συμπεριφοράς: Χαρακτηριστικά και διαγνωστικές προσεγγίσεις 10
ΣΔΠΣ 102 ΔΕΠ-Υ και προβλήματα συμπεριφοράς: αντιμετώπιση 10
ΣΔΠΣ 103 Γνωσιακές-συμπεριφορικές παρεμβάσεις σε παιδιά και εφήβους με ΔΕΠ-Υ 10
ΣΔΠΣ 104 Ψυχοδυναμική συστημική προσέγγιση των συναισθηματικών και συμπεριφορικών
διαταραχών και πρακτική 10
ΣΔΠΣ 105 Θετική Στήριξη της Συμπεριφοράς (Positive Behavior Support-PBS) 10
ΣΔΠΣ 106 Προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Απο-
τελεσματική διαχείριση στη σχολική τάξη 10
Δ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΓΔ101 Ανίχνευση και αξιολόγηση διαταραχών λόγου και ομιλίας 10
ΓΔ102 Προβλήματα λόγου και ομιλίας: παρεμβάσεις 10
ΓΔ103 Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και Μάθηση του Γραπτού Λόγου 10
ΓΔ104 Διαταραχές χρήσης της γλώσσας / Πραγματολογικές διαταραχές 10
Ε. ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΝΥ101 Ψυχολογία ατόμων με νοητική ανεπάρκεια 10
ΝΥ102 ΝΥ: Στρατηγικές και μέθοδοι διδασκαλίας - προσαρμογές - διαφοροποίηση 10
ΝΥ103 ΝΥ: Σύγχρονες τάσεις στην εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβά-
σεων-Ανάπτυξη δεξιοτήτων 10
ΣΤ. ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ/ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΑΔΚΑ101 Κινητικά προβλήματα και πολλαπλές αναπηρίες 10
ΑΔΚΑ 102 Ψυχολογία και Αγωγή Ατόμων με Προβλήματα Όρασης 10
ΑΔΚΑ 103 Γραφή και Ανάγνωση στον κώδικα Braille 10
ΑΔΚΑ 104 Ψυχολογία και Αγωγή Ατόμων με Βαρηκοΐα Κώφωση 10
ΑΔΚΑ 105 Βασικό λεξιλόγιο στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 10
Ζ. ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΤΑΛΕΝΤΟ
XT 101 Νοημοσύνη: θεωρίες και μέσα αξιολόγησης 10
XT 102 Η έννοια της δημιουργικότητας και η καλλιέργεια της στη σχολική τάξη 10
XT 103 Χαρισματικοί/ταλαντούχοι μαθητές στη σχολική τάξη: διαφοροποίηση της διδασκαλίας 10
Η. ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΕ101 Εκπαιδευτική πολιτική για ειδικές κοινωνικές ομάδες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα και στο διεθνή χώρο 10
EE102 Μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας 10
EE103 Κοινωνιολογία της ενταξιακής εκπαίδευσης 10
Θ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΘ101 Τεχνολογικές εφαρμογές στην ειδική αγωγή 10
ΕΘ102 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ειδική αγωγή 10
ΕΘ103 Art therapy 10
ΕΘ104 Μουσικοθεραπεία και ειδική αγωγή 10
ΕΘ105 Συμβουλευτική γονέων και παιδιών 10
ΕΘ106 Ψυχοκινητική και Ειδική Αγωγή 10
ΕΘ107 Ανεξάρτητη μελέτη 10
ΕΘ108 Στατιστική II 10
ΕΘ109 Νευροεπιστήμη και ειδική αγωγή 10
ΕΘ110 Σχολικός εκφοβισμός και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 10
ΕΘ111 Προληπτικά προγράμματα για ευάλωτα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας 10
* Για να προσφερθεί ένα επιλεγόμενο μάθημα πρέπει να το επιλέξουν τουλάχιστον οχτώ (8) μεταπτυχιακοί φοι-
τητές/τριες.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε σαράντα (45) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Δ.Π.Μ.Σ. διδάσκουν ανάλογα με την ειδίκευση τους τα μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων (ΠΤΠΕ,
ΠΤΔΕ, Ψυχολογίας). Μαθήματα μπορούν να διδάξουν μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος,
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α').

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το σύνολο της υπάρχουσας υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης και Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης και πιο συγκεκριμένα οι Αίθουσες Διδασκαλίας, τα Εργαστήρια και η Βιβλιοθήκη μπορεί να εξυπηρετήσει
τις ανάγκες του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α') το ετήσιο συνολικό κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ που
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, εάν σε αυτό φοιτούν 20 φοιτητές, ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδες ευρώ
(60.000 €) και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΠΟΣΟ (€)
1. Αμοιβές διδακτικού προσωπικού (εκτός Πανεπιστημίου Κρήτης) 4.000,00
2. Οικονομική ενίσχυση για την ερευνητική δραστηριότητα των διδασκόντων του Π.Κ. 7.000,00
3. Αμοιβές-αποζημιώσεις διοικητικού προσωπικού 9.500,00
4. Μετακινήσεις (προσκεκλημένων ομιλητών, διδακτικού προσωπικού εκτός Πανεπιστημίου Κρήτης) 5.000,00
5. Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού και Ψυχομετρικών Εργαλείων 3.300,00
6. Δαπάνες υποτροφιών 6.000,00
7. Κατασκευή Ιστοσελίδας-Προβολή-Δημοσιότητα 2.000,00
8. Αναλώσιμα υλικά 1.000,00 Proslipsis.gr
9. Εξοπλισμός και συντήρηση 1.000,00
10. Γενικές δαπάνες 200,00
11. 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ΠΚ που αφορούν το ΠΜΣ 15.000,00
12. 10% κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε 6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00
Πηγή χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. θα είναι τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και άλλα όπως
δωρεές, πόροι από ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες κ.λπ. Ο προϋπολογισμός κάθε ακαδημαϊκού έτους, το ύψος
των διδάκτρων και ο τρόπος καταβολής τους θα αποφασίζονται κατά το εαρινό εξάμηνο του προηγούμενου ακα-
δημαϊκού έτους από τα αρμόδια όργανα του Δ.Π.Μ.Σ.
θα απαλλάσσεται από την καταβολή διδάκτρων ένας
αριθμός (τουλάχιστον το 10% των νεοεισερχομένων)
μεταπτυχιακών φοιτητών που τεκμηριωμένα αδυνατούν
να καταβάλουν τα δίδακτρα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 22 Ιουλίου 2016

Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved