nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ελληνογαλλικό μεταπτυχιακό στη διατήρηση της βιοποικιλότητας (1/11/06)


Αθήνα 1.11.2006, 14:01
Εγκρίθηκε από το υπουργείο Παιδείας να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 κοινό ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Επιστημών της Θάλασσας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Εργαστηρίου ECOLAG του Πανεπιστημίου Montpellier II με τίτλο: «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας».

Την διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική Επικράτεια θα έχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία, το Πανεπιστήμιο Montpellier II.

Τον συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει επταμελής Συντονιστική Επιτροπή που απαρτίζεται από τους δύο επιστημονικούς υπευθύνους του Π.Μ.Σ., δύο μέλη ΔΕΠ καθενός εκ των δύο συνεργαζομένων Πανεπιστημίων που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό διδακτικό έργο ή επίβλεψη διατριβών ειδίκευσης και που ορίζονται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Πανεπιστημίων τους και ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων στην κατανόηση θεμάτων Διατήρησης και ο εφοδιασμός τους με τις επιστημονικές αρχές και τα μεθοδολογικά εργαλεία που θα τους καθιστούν ικανούς να επιλύουν πρακτικά, σχετικά με τη Διατήρηση, προβλήματα. Έμφαση δίδεται στην προσέγγιση και αντιμετώπιση θεμάτων Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Μεσόγειο, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διαφαινόμενης πλανητικής αλλαγής.

Επιμέρους στόχοι του είναι:
α) Η ανάπτυξη στους αποφοίτους αναλυτικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων, που θα τους επιτρέπουν να ταυτοποιούν και να αντιμετωπίζουν τις σημαντικές διαστάσεις προβλημάτων διατήρησης της βιοποικιλότητας.
β) Η εξοικείωση των αποφοίτων με σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού και χωροθέτησης προστατευταίων περιοχών στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον, ποσοτικές μεθόδους και τεχνικές μελέτης και παρακολούθησης του φυσικού περιβάλλοντος.
γ) Η καλλιέργεια συνθετικής ολιστικής προσέγγισης στην επίλυση προβλημάτων μέσω της έκθεσης σε μελέτες περιπτώσεων διατήρησης της βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου και στο πλαίσιο της διαφαινόμενης πλανητικής αλλαγής.
δ) Η διεξαγωγή ερευνητικής δραστηριότητας υψηλού επιπέδου σε θέματα Διατήρησης της Βιοποικιλότητας, με έμφαση στην περιοχή της Μεσογείου.
ε) Η ενθάρρυνση της κινητικότητας μεταξύ των δύο συνεργαζομένων χωρών και η ανάπτυξη της συνείδησης των κοινών προβλημάτων αλλά και των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής.

Μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης οι απόφοιτοι θα έχουν την δυνατότητα, είτε να προσανατολιστούν προς την έρευνα εκπονώντας διδακτορική διατριβή, είτε να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις, σε δημόσιους και σε διεθνείς οργανισμούς.

Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο γνωστικό πεδίο της Διατήρησης της Βιοιποικιλότητας και
β. Διδακτορικό Δίπλωμα.
Οι τίτλοι απονέμονται από κοινού από τις συνεργαζόμενες ακαδημαϊκές μονάδες των δύο Πανεπιστημίων, τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στους χορηγούμενους τίτλους σπουδών. Τα διπλώματα συντάσσονται στην ελληνική και την γαλλική γλώσσα (μία γλώσσα σε κάθε όψη). Ο κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης έχει δικαίωμα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη σε ένα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο Π.Μ.Σ. Ειδίκευσης «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τμημάτων Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον έχουν αποκτήσει 240 μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος ECTS ή ισοδύναμες με αυτές μονάδες, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 12γ του ν. 2916/2001.

Για τη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι του εν λόγω Μ.Δ.Ε. ή κάτοχοι Μ.Δ.Ε. σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με την Διατήρηση της Βιοποικιλότητας, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και συμπληρωματικές προϋποθέσεις, καθορίζονται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής και σύμφωνα με το Ε.Π.Σ. .

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτλων ορίζεται ως εξής:
α) Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε δώδεκα ημερολογιακούς μήνες (ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος), που περιλαμβάνει δύο διδακτικά εξάμηνα και την εκπόνηση της Διατριβής Ειδίκευσης.
β) Για το Διδακτορικό Δίπλωμα τουλάχιστον έξι διδακτικά εξάμηνα επιπλέον τουΜ.Δ.Ε..

Πρόγραμμα
Το πρόγραμμα των μαθημάτων έψει ως εξής:
Ι. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης:
α) Το Πρόγραμμα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης περιλαμβάνει θεωρητικά και σεμιναριακά μαθήματα, διαλέξεις, καθώς και εκπόνηση Διατριβής Ειδίκευσης. Προϋπόθεση απόκτησης του Μ.Δ.Ε. αποτελεί η συγκέντρωση 60 μονάδων ECTS ή 48 Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ). Το πρώτο εξάμηνο σπουδών προσφέρεται στην Ελλάδα, το δεύτερο στην Γαλλία και η Διατριβή Ειδίκευσης είναι δυνατόν να εκπονηθεί ή στην Ελλάδα ή στην Γαλλία.
β) Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η κατανομή των μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο γίνεται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Τα μαθήματα έχουν ως εξής:
Α΄ Εξάμηνο
A1. Οικολογία (2,5 ECTS ή 2 ΔΜ)
A2. Ποσοτική Οικολογία (2,5 ECTS ή 2 ΔΜ)
A3. Βιολογία της Διατήρησης (2,5 ECTS ή 2 ΔΜ)
Α4. Βιοποικιλότητα (2,5 ECTS ή 2 ΔΜ)
A5. Παράγοντες διαταραχών της βιοποικιλότητας στην Μεσόγειο (2,5 ECTS ή 2 ΔΜ)
Α6. Διαχείριση της Βιοποικιλότητας (2,5 ECTS ή 2 ΔΜ)
Β΄ Εξάμηνο
Α7. Μοντελοποίηση (2,5 ECTS ή 2 ΔΜ)
Α8. Λειτουργική Οικολογία (2,5 ECTS ή 2 ΔΜ)
Α9. Οικολογία τοπίου και ΓΣΠ (2,5 ECTS ή 2 ΔΜ)
Α10. Οικολογικά Οικονομικά και Περιβαλλοντική Νομοθεσία (2,5 ECTS ή 2 ΔΜ)
Α11. Βιοσφαιρικές διεργασίες στο μεταβαλλόμενο Μεσογειακό οικοσύστημα (2,5 ECTS ή 2 ΔΜ)
Α12. Βιοποικιλότητα, ανθρώπινη υγεία και υγεία οικοσυστημάτων (2,5 ECTS ή 2 ΔΜ)
Α13. Διατριβή Ειδίκευσης (30 ECTS ή 24 ΔΜ)
ΙΙ. Διδακτορικό Δίπλωμα
Οι διαδικασίες ανάληψης, εκπόνησης και απονομής Διδακτορικού Διπλώματος διέπονται από τις διατάξεις των αντίστοιχων εθνικών νομοθεσιών.

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Επιστημών της Θάλασσας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητές του Πανεπιστημίου Montpellier ΙΙ, ως και επιστήμονες κύρους, η επιλογή των οποίων θα πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3α του άρθρου 12 του νόμου 2083/1992 και θα γίνεται σύμφωνα με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσας υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Montpellier ΙΙ.
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 40.000 ευρώ για την ελληνική πλευρά και κατανέμεται στις εξής κατηγορίες:
(α) Αμοιβέςεξωτερικών συνεργατών 10.000 ευρώ
(β) Μετακινήσεις 10.000 ευρώ
(γ) Εκπαιδευτικό υλικό 2.000 ευρώ
(δ) Αναλώσιμα 3.000 ευρώ
(ε) Έξοδα προβολής−δημοσιοποίησης 2.000 ευρώ
(στ) Εξοπλισμός 5.000 ευρώ
(ζ) Εκδηλώσεις (διαλέξεις, σεμινάρια, συμπόσια κλπ) 3.000 ευρώ
(η) Εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών 3.000 ευρώ
(θ) Λοιπές δαπάνες 2.000 ευρώ
Σύνολο 40.000 ευρώ

Το παραπάνω ποσό θα καλυφθεί κατά ένα μέρος (23.000 ευρώ) από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενώ θα διατεθούν και 5.000 ευρώ εφάπαξ για την προπαρασκευαστική περίοδο. Το υπόλοιπο ποσό (17.000 ευρώ) προβλέπεται να καλυφθεί από άλλες πηγές, όπως χορηγίες, ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, επιχορηγήσεις και άλλες συμβάσεις συνεργασίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved