nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Στρατηγικές Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας

Αθήνα 21.4.2017, 19:42

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Στρατηγικές Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 344/23-03-2017 (1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο
«Στρατηγικές Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α'/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μετα-
πτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις δια-
τάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/
25.8.2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/
Α΄/4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3848/
2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄). Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/
2011(ΦΕΚ 195 τ.Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποι-
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις της παρ. γ΄του άρθρου 47 ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4115/
2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).
6. Το π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
25/01/2017).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (11η συνεδρία, 23-2-2017).
9. Το υπ' αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου με τίτλο «Στρατηγικές Ανάπτυξης της
Εφηβικής Υγείας».

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2017-18 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στην «Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β΄ Παι-
διατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο
Παίδων «Π. & Α. Κυριακού».
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
1. Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανά-
πτυξη ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
αντικείμενο τις «Στρατηγικές Ανάπτυξης της Εφηβικής
Υγείας».
2. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επι-
πέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επαγγελματίες της
Υγείας και άλλους ειδικούς - επαγγελματίες (ψυχολόγους,
εκπαιδευτικούς και επιστήμονες που έρχονται αντιμέ-
τωποι με σχετικά ζητήματα). Είναι σημαντικό όσοι πλαι-
σιώνουν τους εφήβους στη μεταβατική αυτή ηλικιακή
φάση, να έχουν τα εφόδια προκειμένου να μπορούν να
ανταπεξέλθουν κατάλληλα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (Π.Ο.Υ.) θέτει ως προτεραιότητα τη φροντίδα εφή-
βων και νέων, προσδιορίζοντας τις ηλικίες αυτές ως τις
σημαντικότερες για τον περιορισμό της νοσηρότητας
των ενηλίκων του μέλλοντος. Proslipsis.gr
3. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα
πρέπει:
• Να έχουν θεωρητικές γνώσεις γύρω από τα χαρακτη-
ριστικά γνωρίσματα και τις ιδιαιτερότητες της εφηβικής
ηλικίας.
• Να έχουν εξειδίκευση στην προσαρμογή της ηλικια-
κής ομάδας των εφήβων στο σχολικό πλαίσιο.
• Να προσεγγίζουν επιστημονικά και ολιστικά τον έφη-
βο/η (σχολείο, οικογένεια, υγεία) και να προσφέρουν
ουσιαστική υποστήριξη στη μεταβατική αυτή περίοδο
της ζωής τους.
• Να πλαισιώνουν, οργανώνουν και συντονίζουν υπη-
ρεσίες εφηβικής υγείας.
• Να κρίνουν και να αξιολογούν το επίπεδο και την ποι-
ότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους εφήβους
στα πλαίσια ομάδων-δομών.
• Να κατέχουν αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινω-
νίας τόσο με τον έφηβο/η όσο και με το οικογενειακό
του περιβάλλον, που συχνά συμπάσχει, προκειμένου
να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του
προβλήματος σε πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας.
• Να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις ιδιαίτερες επαγγελ-
ματικές δυσκολίες, τις απογοητεύσεις και το ψυχικό φορ-
τίο που συνεπάγεται το λειτούργημα τους.
• Να αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους βελτίωσης των
υπηρεσιών που προσφέρουν σε επιστημονικό επίπεδο.
• Να συμβάλλουν στην ενημέρωση και στήριξη της
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και της οικογένειας με
στόχο την πρόληψη νοσογόνων καταστάσεων.
• Να αυτενεργούν και να επιδεικνύουν πρωτοτυπία
στην επίλυση επιστημονικών προβλημάτων.
• Να συνεργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες και
να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για την παραγωγή
νέας γνώσης.
• Να σχεδιάζουν προγράμματα παρέμβασης λαμβά-
νοντας υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των
εφήβων στους οποίους απευθύνεται η παρέμβαση.
• Να δρουν αυτόνομα σε επαγγελματικό επίπεδο.
• Να διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες στην επιστημονι-
κή έρευνα που επιτρέπουν τόσο την παραγωγή επιστημο-
νικού έργου, όσο και την κριτική αποτίμηση της ποιότητας
του και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του.
• Να μελετούν το ελληνικό πλαίσιο και να αναλύουν τα
ζητήματα που τίθενται κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες
της ελληνικής κοινωνίας και τους παράγοντες που τις
αναδεικνύουν. Proslipsis.gr
• Να επιχειρηματολογούν με σαφήνεια και με ακρίβεια
στον γραπτό και προφορικό λόγο και να συγγράφουν
εργασίες με ακαδημαϊκή δομή και περιεχόμενο.
• Να συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα στον αναπτυσ-
σόμενο κλάδο της εφηβικής ιατρικής και της σχολικής
ψυχολογίας.
• Να αναπτύσσουν δεξιότητες εφαρμογής θεωριών και
μεθόδων έρευνας, ώστε να διεξάγουν και να αναπτύσ-
σουν τη δική τους έρευνα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στις «Στρατηγικές Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγεί-
ας» (MSc in «Strategies in Development of Adolescents'
Health»).
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
1. Στο ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ, γίνο-
νται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι Πτυχιούχοι Τμημά-
των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και Πτυχιούχοι
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
(σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/2008).
2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί-
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του
ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του ν. 3685/2008).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι-
άρκεια ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόλη-
ση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευ-
τικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή
του μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται
ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS
Βασικές Αρχές Δημόσιας Υγείας Ι
(Αγωγή και Προαγωγή Υγείας) 7,5
Ανάπτυξη και Συμπεριφορά Εφήβου
(Θέματα Σωματικής Υγείας του Εφήβου /
Διατροφή του Εφήβου) 7,5
Βασικές Αρχές Επιδημιολογίας
(Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας) 7,5
Εφηβεία και ΜΜΕ - Διαδίκτυο (Κοινωνικά Δίκτυα,
Κοινωνικό Περιβάλλον του Εφήβου) 7,5
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS
Εφηβεία και Εκπαίδευση (Εφηβεία και Σχολείο,
Σεξουαλική Αγωγή του Εφήβου) 7,5
Ψυχική Υγεία του Εφήβου
(Ψυχολογία του Εφήβου, Ειδική Αγωγή) 7,5
Κοινωνικές Επιστήμες και Υγεία (Κοινωνιολογία,
Οικονομικά, Ανθρωπολογία της Υγείας) 7,5 Proslipsis.gr
Βασικές Αρχές Δημόσιας Υγείας II
(Ευάλωτες Πληθυσμιακές Ομάδες, Μειονότητες) 7,5
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS
Εφηβική Ιατρική (Παθολογία, Διάγνωση,
Θεραπεία) 7,5
Επικοινωνία και Ζητήματα Υγείας (Εγγραμματοσύνη
σε Θέματα Υγείας, Ομάδες Στόχοι, Τεχνικές) 7,5
Πρακτική Άσκηση 15
ΣΥΝΟΛΟ 30
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS
Στρατηγικές Ανάπτυξης της Υγείας του Εφήβου
(Παρεμβάσεις, Έρευνα) 7,5
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 22,5
ΣΥΝΟΛΟ 30
** Το πρόγραμμα μαθημάτων δύναται να εκτελείται
και με τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε είκοσι πέντε (25)
άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,
β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου
16 του ν. 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν
οι χώροι διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες της Ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Στρατηγικές Ανάπτυξης της Εφηβικής
Υγείας» θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2024-25 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφο-
ρά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των
32.500 και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
Αμοιβές (διδάσκοντες, εξωτερικοί συνεργάτες,
διοικητικό προσωπικό) 22.250
Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες 1.500
Δαπάνες μετακινήσεων 2.500
Εξοπλισμός 3.000
Άλλες δαπάνες 3.250 Proslipsis.gr
ΣΥΝΟΛΟ 32.500
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Στρατηγικές Ανάπτυ-
ξης της Εφηβικής Υγείας» θα καλύπτεται από δίδακτρα
φοιτητών.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 Proslipsis.gr
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved