nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Δημόσια Υγεία - Δημόσια Διοίκηση Υπηρεσιών

Αθήνα 18.5.2017, 01:26

Την εισαγωγή πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία - Δημόσια Διοίκηση Υπηρεσιών» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, προκηρύσσει το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2017.

* Ακολουθεί η σχετική πρόσκληση.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
UNIVERSITY OF CRETE
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES
FACULTY OF MEDICINE
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ηράκλειο 5/5/2017
Αριθ. Πρωτ. 5880

Θέμα: Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» του Τμήματος Ιατρικής για
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ΦΕΚ 3327/11.12.2014 τ.ΒΆ και ΦΕΚ 617/8.3.2016 τ.Β

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Δημόσια Υγεία - Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο πρόκειται να
λειτουργήσει για 15η χρονιά τον Οκτώβριο 2017 και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), μετά από σπουδές διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση ΜΔΕ στη:
(α) Δημόσια Υγεία με εξειδίκευση στην Επιδημιολογία
(β) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων
για την βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας με την
χρήση μεθοδολογιών, εργαλείων και αρχών από την Δημόσια Υγεία και την Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας. Απώτερος στόχος η δημιουργία ηγετών που θα μπορούσαν να ασχοληθούν
με τη διοίκηση, τη διδασκαλία και την έρευνα των υπηρεσιών υγείας σε πολλαπλούς χώρους
και πεδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
 Proslipsis.gr
Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου ΜΔΕ είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (2
εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για εκπόνηση και συγγραφή
μεταπτυχιακής εργασίας).

Τονίζεται ότι τα μαθήματα:
• είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης (τηρείται ημερήσιο παρουσιολόγιο)
• είναι διάρκειας 12-15 ώρες την εβδομάδα (2 τρίωρα το πρωί και 2 ή 3 τρίωρα το
απόγευμα)

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι α) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της
αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής,
Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας β) Πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα
Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφών
αντικειμένων γ) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής
προερχόμενοι από Τμήματα, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με δράσεις δημόσιας υγείας
και διοίκησης υπηρεσιών υγείας δ) T.Ε.Ι. συναφών αντικειμένων
.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ή φοιτήτριες που αναμένεται να
έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε είκοσι (20) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό
έτος.

Δίδακτρα: Για τη φοίτηση στο πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων ύψους 2.000¤,
για το σύνολο του Προγράμματος.

Υποτροφίες: Το Πρόγραμμα θα χορηγήσει υποτροφίες με τη μορφή απαλλαγής καταβολής
διδάκτρων. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνεται με κοινωνικά/οικονομικά κριτήρια. Ο
αριθμός των υποτρόφων, η διαδικασία επιλογής τους καθώς και η λεπτομερής περιγραφή των
κριτηρίων επιλογής θα καθοριστούν από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
Ιατρικής. Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες του Τμήματος Ιατρικής και
άλλων Φορέων.

Η επιλογή των φοιτητών για το ακαδ. έτος 2017-18 γίνεται με βάση πληροφορία και
τεκμηρίωση από τις ακόλουθες πηγές:
- Επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου (βαθμός πτυχίου, επίδοση στις προπτυχιακές
ή/και μεταπτυχιακές σπουδές κλπ)
- Ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα
- Συστατικές επιστολές Proslipsis.gr
- Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου
- Προσωπική συνέντευξη

Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει στη διαπίστωση του κατά πόσο τα προσόντα που
αναφέρονται στα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στις συστατικές επιστολές ανταποκρίνονται
στη γενική κατάρτιση και τις ικανότητες του υποψηφίου, αλλά και να αποτυπώσει τις
προσδοκίες, την προοπτική και τις ακαδημαϊκές αξίες του υποψηφίου.

Υποβολή δικαιολογητικών. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:
1. Αίτηση συμμετοχής (Έντυπο 1). Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση /
Έντυπο 1 από την ιστοσελίδα του Προγράμματος, http://mph.med.uoc.gr
Για τελειόφοιτους:
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
Για πτυχιούχους:
2.1 Αντίγραφο Πτυχίου (για τα πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού και
πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.),
ή φωτοαντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία
ή/και αντιστοιχία του πτυχίου) και
2.2 Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική ή/και
επαγγελματική εμπειρία, την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της
υποψηφίου
4. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (πιστοποιητικό ή επιστημονική
δημοσίευση στην Αγγλική)
5. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου για το Πρόγραμμα
6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές

Αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017
MONO με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mph@med.uoc.gr.

Η Αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να αποτελούν ΕΝΑ αρχείο
μορφής Portable Document Format (PDF), το οποίο θα φέρει το όνομα του/της
υποψήφιου/ιας.

Η διάταξη των εγγράφων στο αρχείο αυτό, θα πρέπει να είναι ίδια με τη σειρά των
δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω.
 Proslipsis.gr
Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν από τον ίδιο τον συντάκτη, με e-mail στη διεύθυνση
mph@med.uoc.gr με την ένδειξη «Συστατική για υποψήφιο του ΠΜΣ ΔΥ/ΔΥΥ» μέχρι και τις 15
Ιουνίου 2017. Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα αξιολογηθούν.

Χρονοδιάγραμμα
- Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017: Λήξη υποβολής αιτήσεων
- Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017: Συνέντευξη
Για την ακριβή ώρα των συνεντεύξεων και το χώρο διεξαγωγής τους θα ενημερωθούν οι
υποψήφιοι από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
- Σεπτέμβριος 2017: Εγγραφές με προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών
– Έντυπο εγγραφής
– Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και ισοτιμία ή αντιστοιχία του τίτλου αυτού από το
ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού) ή Βεβαίωση
ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών για όσους δεν έχουν παραλάβει το πτυχίο
τους) Proslipsis.gr
– Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ΑΔΤ) ή αντίστοιχου, για ξένους
υπηκόους
Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποιο από τα παραπάνω
δικαιολογητικά, ΔΕΝ θα είναι εφικτή η εγγραφή.
- Οκτώβριος 2017: Έναρξη μαθημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 281039 4615, 4614, 4868, mph@med.uoc.gr)

Ο Διευθυντής
του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία – Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»
Καθηγητής Χ. Λιονής
Ο Κοσμήτορας 
της Σχολής Επιστημών Υγείας
Καθηγητής Γ. Κοντάκης


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved