nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό: Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

Αθήνα 26.5.2017, 14:47

Θέσεις σπουδών προκηρύσσονται στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων», των Πανεπιστημίων Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Αθηνών, Δημοκρίτειο Θράκης.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται από την 1η Ιουνίου 2017 έως την 20η Σεπτεμβρίου 2017.

* Ακολουθεί η πρόσκληση του επισπεύδοντος Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
του
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.
της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.
του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α.
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Έρευνα και Εκμετάλλευση
Υδρογονανθράκων
[Master in Hydrocarbons Exploration and Exploitation]
Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως επισπεύδον
Τμήμα, η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του 3ου
κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Έρευνα
και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων», το οποίο σύμφωνα με το ΦΕΚ3603/31/12/2014
τ.Β΄ οδηγεί στην απονομή του τίτλου:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μάστερ) στην Έρευνα και Εκμετάλλευση
Υδρογονανθράκων (MSc in Hydrocarbons Exploration and Exploitation)
 Proslipsis.gr
Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί
πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Περιβάλλοντος
και γενικότερα Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, με πτυχία συναφή προς το πεδίο
ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 Proslipsis.gr
Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Εκτός από τους πτυχιούχους, γίνονται δεκτοί και όσοι αποδεδειγμένα θα αποκτήσουν
πτυχίο έως τις 31 Οκτωβρίου 2017.

Ο 3ος κύκλος του προγράμματος θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2017.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
http://hydrocarbons.geo.auth.gr του Δ.Π.Μ.Σ. από την 1η Ιουνίου 2017 έως την 20η
Σεπτεμβρίου 2017.

Η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σειρά δικαιολογητικών,
ψηφιοποιημένων σε μορφή pdf, που θα επισυναφθούν στα ειδικά πεδία της ιστοσελίδας.

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1. Ηλεκτρονική αίτηση.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Πτυχίο.
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου με ακριβή Μ.Ο.
5. Δύο συστατικές επιστολές για την ακαδημαϊκή επάρκεια του υποψηφίου, κατά
προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
6. Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, κατά προτίμηση Proficiency του Cambridge
University ή του University of Michigan, ή Toefl 215 (computer based) και άνω ή IELTS
6 και άνω. Δεν ζητείται αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας όταν ο υποψήφιος έχει
αποφοιτήσει από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο. Proslipsis.gr
7. Ψηφιακή προσωπική φωτογραφία του υποψηφίου, πρόσφατη, έγχρωμη, ευκρινής, σε
ουδέτερο φόντο, διαστάσεων 240x240 pixels, σε μορφή jpg, μεγέθους έως 2 MB.
8. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
9. Αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν Πτυχία από
Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Συμπληρωματικά μπορούν να επισυναφθούν, εφόσον υπάρχουν:
10. Άλλος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
11. Συστατικές επιστολές για επαγγελματική εμπειρία από εργοδότες.
12. Άλλα αποδεικτικά επιστημονικής δραστηριότητας ή/και επαγγελματικής εμπειρίας.
13. Πρόσθετα προσόντα.

Η διαδικασία των υποψηφίων που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα ηλεκτρονική αίτηση και
το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται σε τρεις φάσεις:
Πρώτη φάση: Η Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από μέλη της Ειδικής
Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ., αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις,
καταρτίζει την κατάσταση όλων των υποψηφίων και προκρίνει για συνέντευξη τον αριθμό
υποψηφίων, που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία. Τα προσόντα των
υποψηφίων και ο βαθμός πληρότητας αυτών συναξιολογούνται με πολυκριτηριακή
μέθοδο, σύμφωνα με τον κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και
βαθμολογούνται βάσει ενός αλγορίθμου.

Δεύτερη φάση: Οι προκριθέντες υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη η οποία θα
πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2017, σε αίθουσα του Τμήματος
Γεωλογίας του Α.Π.Θ. Μετά τη συνέντευξη η Επιτροπή Αξιολόγησης κατατάσσει όλους
τους υποψήφιους με βάση τη βαθμολογία τους, από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη.

Τρίτη φάση: Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. αποφασίζει για την τελική λίστα των εισακτέων
στο Α’ εξάμηνο του Δ.Π.Μ.Σ., για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 καθώς και για τη λίστα
των επιλαχόντων. Proslipsis.gr

Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω Δ.Π.Μ.Σ. απαιτεί την καταβολή διδάκτρων από τους
σπουδαστές, δυο χιλιάδων εξακοσίων (2.600) ευρώ ετησίως. Τα μαθήματα γίνονται στη
Θεσσαλονίκη, όπου όλοι οι διδάσκοντες από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα προσέρχονται
για να διδάξουν.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στα τηλέφωνα
2310998364, 2310998555 και στην ιστοσελίδα του: http://hydrocarbons.geo.auth.gr/

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
«Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων»
Κωνσταντίνος Αλμπανάκης
Αν. Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Α.Π.Θ.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved