nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Επιστήμες της Αγωγής

Αθήνα 9.6.2017, 00:11

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Ιδρύματος.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2017. 

* Ακολουθεί η προκήρυξη.


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής»
του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.
(Αριθμ.194725/Ζ1, ΦΕΚ 3333/2014 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε από τη με
αριθμ.8494 Πρυτανική Απόφαση, ΦΕΚ 4321/2016)
αριθμ. πρωτ. 1384/6.6.2017

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη με αριθμ. 13/25.5.2017 Συνεδρίαση της Γενικής
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, αποφάσισε την επαναπροκήρυξη σαράντα (40) κενών
θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι προαναφερθείσες θέσεις αφορούν στην εισαγωγή 20 φοιτητών/τριών κατά
ανώτατο όριο ανά κατεύθυνση, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με
τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής» σε δύο Κατευθύνσεις:
1. Πολιτισμικές Σπουδές και περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί
2.Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Διδασκαλία και Μάθηση

Oι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μόνον μια Κατεύθυνση. Οι γραπτές εισαγωγικές
εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 12 Σεπτεμβρίου 2017.
 Proslipsis.gr
Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου
2017. Οι σπουδές είναι διετείς και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Επιστήμες της Αγωγής. Τα μαθήματα διεξάγονται
απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και η
φοίτηση είναι υποχρεωτική.

Στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» γίνονται δεκτοί οι πτυχιούχοι όλων των
Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ της
ημεδαπής. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη η
γραπτή εξέταση, ο γενικός βαθμός του Πτυχίου, η επίδοση στα συναφή προς την
Κατεύθυνση του ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και στην Πτυχιακή Εργασία, η
πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, η πιθανή ερευνητική δραστηριότητα και
επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές και η συνέντευξη, κατά την οποία οι
υποψήφιοι θα προσκομίσουν φάκελο με ενδεικτικά στοιχεία για την ερευνητική και
επαγγελματική τους πορεία.

Για τα παραπάνω κριτήρια ορίζονται οι εξής μονάδες:
- Γραπτή εξέταση, έως πενήντα (50) μονάδες
- Γενικός βαθμός πτυχίου, έως πέντε (5) μονάδες
- Βαθμός συναφών ανά ειδίκευση  Proslipsis.gr
προπτυχιακών μαθημάτων, έως πέντε (5) μονάδες
- Βαθμολογία σε συναφή ανά ειδίκευση πτυχιακή εργασία, πέντε (5) μονάδες
- Συναφής ερευνητική δραστηριότητα, πέντε (5) μονάδες
- Αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές, πέντε (5) μονάδες
- Επαγγελματική εμπειρία, έως πέντε (5) μονάδες
- Ατομική συνέντευξη, έως είκοσι (20) μονάδες. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
ελέγχεται το επιστημονικό προφίλ, τα κίνητρα και η γενικότερη συγκρότηση του/της
υποψήφιου/ας. Στη συνέντευξη συμμετέχουν όσοι και όσες έχουν βαθμολογηθεί με
τουλάχιστον 25 μονάδες (άριστα 50) στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω
δικαιολογητικά από 7.6.2017 έως τις 5.9.2017 ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο
εδώ. Στην ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να επισυνάψουν ένα (1) αρχείο σε
συμπιεσμένη μορφή zip ή rar –μέγιστου μεγέθους 12ΜΒ– με όλα τα δικαιολογητικά.
1. Ηλεκτρονική αίτηση, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο του Τμήματος.
2. Φωτοαντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π
(πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), όπου απαιτείται.
3. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας ή επικυρωμένη μετάφραση,
όπου απαιτείται.
4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικά,
Γαλλικά, Γερμανικά) επιπέδου Β2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό αποδεικτικό
διενεργείται γραπτή εξέταση μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις γραπτές
εισαγωγικές εξετάσεις.
6. Σύντομο σημείωμα, όπου θα αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα
και οι λόγοι συμμετοχής στο ΠΜΣ.
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές. Proslipsis.gr
8. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Τα δίδακτρα ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 1.600 ¤. Κατά το πρώτο
δεκαήμερο του κάθε εξαμήνου οι φοιτήτριες και φοιτητές καταβάλλουν τα αντίστοιχα
δίδακτρα (400 ¤). Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, τα καταβληθέντα δίδακτρα
δεν επιστρέφονται.

Για το δικαίωμα συμμετοχής των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής
προαπαιτείται η καταβολή χρηματικού ποσού 20¤ σε λογαριασμό της Τράπεζας
Πειραιώς με IBAN GR09 0172 2020 0052 0207 3352 479 για την Επιτροπή Ερευνών του
Α.Π.Θ. Στο σχετικό καταθετήριο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Κωδικός
του Έργου: 92380 και το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/υποψήφιας. Το εν λόγω
καταθετήριο θα πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email evibal@nured.auth.gr
(κ. Μπαλαμπέκου Ευαγγελία, τηλέφωνο: 2310 995090). Σε περίπτωση μη προσέλευσης
του/της υποψηφίου/υποψήφιας ή μη επιλογής του/της τα εξέταστρα δεν
επιστρέφονται. 
Πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ, την υποβολή της αίτησης και τα
δικαιολογητικά παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, κ. Ερατώ Γαζάνη, 2310
991294, ώρες 12:30-14:00 email: egazani@nured.auth.gr καθώς και την ιστοσελίδα
http://epistimesagogis.nured.auth.gr/epagogis/


Θεματικοί ¶ξονες ανά Κατεύθυνση και ενδεικτική βιβλιογραφία
Η βιβλιογραφία είναι ενδεικτική και δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη. Συνεισφέρει
στη συνολική και ουσιαστική θεώρηση κάθε πεδίου.
1. Πολιτισμικές Σπουδές και περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί
Κύριες θεματικές Proslipsis.gr
1. Τι είναι η Παιδική Λογοτεχνία. Τι είναι το παιδικό βιβλίο γνώσεων.
2. Αφηγηματικά στοιχεία στο παιδικό βιβλίο.
3. Ο λογοτεχνικός χαρακτήρας ως φορέας παιδαγωγικών αντιλήψεων
4. Είδη της Παιδικής Λογοτεχνίας.
5. Ιστορία της Παιδικής Λογοτεχνίας με έμφαση στην περίοδο μετά το 1974.
6. Ιδεολογία και παιδικό βιβλίο. ¶μεση και έμμεση ιδεολογία.
7. Κλασσικά παιδικά λογοτεχνικά βιβλία και το περιεχόμενό τους:
 Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων του Lewis Carroll
 Οι Περιπέτειες του Πινόκιο του Carlo Collodi
 Παραμύθι χωρίς όνομα της Πηνελόπης Δέλτα
 Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου της ¶λκης Ζέη
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Aναγνωστόπουλος, B.Δ. (2008). Tάσεις και εξελίξεις της Παιδικής Λογοτεχνίας. Aθήνα: Oι
εκδόσεις των φίλων.
Kαρπόζηλου, M. (1994). Tο παιδί στη χώρα των βιβλίων. Aθήνα: Kαστανιώτης.
Γαβριηλίδου, Σ. (2008). Το δύσκολο επάγγελμα του κλασικού ήρωα. Θεσσαλονίκη: University
Studio Press.
Zερβού, Α. (1992). Λογοκρισία και αντιστάσεις στα κείμενα των παιδικών μας χρόνων. O
Pοβινσώνας, η Aλίκη και το Παραμύθι χωρίς όνομα. Aνάγνωση από μία ενήλικη. Aθήνα:
Οδυσσέας.
Κανατσούλη, Μ. (2002). Εισαγωγή στη θεωρία και κριτική της Παιδικής Λογοτεχνίας σχολικής
και προσχολικής ηλικίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Κανατσούλη, Μ. (2004). Ιδεολογικές διαστάσεις της Παιδικής Λογοτεχνίας. Αθήνα:
Τυπωθήτω– Γ. Δαρδανός.
Σπινκ, Τζ. (1990) (μτφρ. K. Nτελόπουλος). Tα παιδιά ως αναγνώστες. Αθήνα: Kαστανιώτης.
Ηλεκτρονικό περιοδικό keimena, http://keimena.ece.uth.gr, τεύχος 12, 2011.
2. Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Διδασκαλία και Μάθηση.
Κύριες θεματικές
1. Στόχοι μαθηματικής εκπαίδευσης και δομή προγραμμάτων σπουδών.
2. Ανάπτυξη μάθησης στα μαθηματικά.
3. Διδακτικές θεωρίες για τα μαθηματικά.
4. Ειδικές διδακτικές προσεγγίσεις για την επίλυση προβλήματος και τη συλλογιστική
ικανότητα.
5. Αντιλήψεις εκπαιδευόμενων και ο ρόλος τους στη διδασκαλία και στη μάθηση εννοιών
από τις φυσικές επιστήμες.
6. Οικοδόμηση της επιστημονικής γνώσης και διαδικασίες μάθησης.
7. Πειράματα φυσικής στη διδασκαλία και στη μάθηση εννοιών από τις φυσικές
επιστήμες.
8. Οι φυσικές επιστήμες στην καθημερινή ζωή.
9. Χρήσεις και πρακτικές των Τεχνολογιών Επικοινωνίας στην καθημερινή ζωή.
10. Εκπαίδευση στα ΜΜΕ και στις ΤΠΕ- ψηφιακός γραμματισμός.
11. Εκπαιδευτικές και διδακτικές προσεγγίσεις των ΤΠΕ.
12. Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Καφούση, Σ., & Σκουμπουρδή, Χ. (2007). Τα μαθηματικά των παιδιών 4-6 ετών. Αριθμοί και
χώρος. Αθήνα: Πατάκης.
Ζαχάρος, Κ. (2013). Η μαθηματική δραστηριότητα στην προσχολική εκπαίδευση. Θεωρητικές
προσεγγίσεις και θεωρητικές εφαρμογές. Αθήνα: Καμπύλη.
Τζεκάκη, Μ.(2007). Μικρά παιδιά, μεγάλα μαθηματικά νοήματα. Αθήνα: Gutenberg.
Τζεκάκη, Μ. (2010). Μαθηματική εκπαίδευση για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία.
Θεσσαλονίκη: Ζυγός.
Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., & Wood-Robinson, V. (2000). Οικο-Δομώντας τις έννοιες
των φυσικών επιστημών: μια Παγκόσμια σύνοψη των ιδεών των μαθητών. Αθήνα:
Τυπωθήτω.
Κολιόπουλος, Δ. (2006). Θέματα διδακτικής φυσικών επιστημών. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Ραβάνης, Κ. (2007). Δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο από τον κόσμο της φυσικής. Αθήνα:
Δίπτυχο. Proslipsis.gr
Ραβάνης, Κ. (2002). Οι φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση – διδακτική και
γνωστική προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός.
Βρύζας, Κ., & Τσιτουρίδου, Μ. (2014). Νέοι και Τεχνολογίες της Επικοινωνίας. Αθήνα:
Gutenberg.
Βρύζας, Κ. (2012). Μέσα Επικοινωνίας και Παιδική Hλικία. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
Μικρόπουλος, T., & Μπέλλου, Ι. (2010). Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή. Κλειδάριθμος.
Newby T., Stepich, D., Lehman J., & Russel, J. (2009). Εκπαιδευτική τεχνολογία για διδασκαλία
και μάθηση. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Buckingham, D. (2008). Εκπαίδευση στα ΜΜΕ Αλφαβητισμός, μάθηση και σύγχρονη
κουλτούρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved