nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Οπτική και Όραση

Αθήνα 9.6.2017, 01:26

Την εισαγωγή σπουδαστών στο αναμορφωμένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Οπτική και Όραση», προκηρύσσουν τα  Τμήματα Ιατρικής, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι τις 31 Aυγούστου 2017. 

* Ακολουθεί η προκήρυξη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Τ. Θ. 2208, Ηράκλειο 70013, Κρήτη
e-mail: opticsvision@med.uoc.gr
Τηλέφωνα: 2810 394868
Fax: 2810 394569
Ηράκλειο 30/5/2017
Αριθ. Πρωτ.: 6996

Θέμα: Προκήρυξη για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ» για το ακαδημαϊκό
έτος 2017-2018

Τα Τμήματα Ιατρικής, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, και Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνουν και λειτουργούν από το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 αναμορφωμένο το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Οπτική και Όραση» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
10028/22-07-2016 (ΦΕΚ 2527/τ. Β’/17-08-2016) και τις διατάξεις του νόμου 3685/2008
(ΦΕΚ 148/Α’/16-08-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Proslipsis.gr

Σκοπός του ΔΠΜΣ «Οπτική και Όραση» είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο
κατάρτισης, ικανών να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα,
ιδιωτικές επιχειρήσεις που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν ή συντηρούν συσκευές στους τομείς
των επιστημών της όρασης καθώς και σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ως
επιστημονικό - τεχνικό και ερευνητικό προσωπικό. 
Proslipsis.gr
Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης» μετά
από σπουδές διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων από τα οποία 3 αφορούν στην
παρακολούθηση μαθημάτων και 1 εξάμηνο στην εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας ή στην
υλοποίηση πρακτικής άσκησης. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η
παρακολούθηση υποχρεωτική. Η επίσημη γλώσσα του Προγράμματος είναι η Αγγλική.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Θετικών Επιστημών, Επιστημών
Μηχανικού ή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφών αντικειμένων. Στη διαδικασία
επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν και τελειόφοιτοι των οποίων η λήψη του πτυχίου
αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2017. Η μη λήψη του πτυχίου κατά την
ως άνω περίοδο συνεπάγεται την μη αποδοχή τους στο Πρόγραμμα.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) φοιτητές
ετησίως.

Υποβολή Δικαιολογητικών
Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
• Αίτηση Συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση
συμμετοχής από την ιστοσελίδα http://www.optics-vision.gr/news/Aitisi.html
• Αντίγραφο πτυχίου (μόνο οι πτυχιούχοι)
• Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας Μαθημάτων
• Παράρτημα Διπλώματος (εφ’ όσον διατίθεται) Proslipsis.gr
• Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική
ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της
υποψηφίου καθώς και κατάλογος δημοσιεύσεων ή επιστημονικών εργασιών (εφόσον
υπάρχουν)
• Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο,
σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, ή TOEFL (Test of English as a Foreign
Language) με σκορ τουλάχιστον 72 στο Internet-based test, ή άλλο ανάλογο
αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας Proslipsis.gr
• Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του/της υποψηφίου στην οποία θα εξηγούνται οι
λόγοι και τα κίνητρα για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα (Motivation Letter)
• Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

Η Αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να αποτελούν ΕΝΑ αρχείο
μορφής Portable Document Format (PDF), το οποίο θα φέρει το όνομα του/της υποψηφίου. Η
διάταξη των εγγράφων στο αρχείο αυτό, θα πρέπει να είναι ίδια με τη σειρά των
δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να στείλουν μία πρόσφατη φωτογραφία τους (τύπου
ταυτότητας) σε μορφή .jpg ή .png . Η φωτογραφία θα πρέπει να φέρει το όνομα του/της
υποψηφίου.

Τέλος, οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν στο πεδίο που βρίσκεται στο έντυπο
της αίτησης συμμετοχής, τα ονόματα και τους τίτλους των 2 Αξιολογητών (Καθηγητών ή
Ερευνητών οι οποίοι μπορεί να αξιολογήσουν την πορεία των υποψηφίων) από τους οποίους
έχουν ζητήσει να συντάξουν συστατικές επιστολές. Οι επιστολές αυτές πρέπει να σταλούν
από τον ίδιο τον συντάκτη με e-mail στη διεύθυνση opticsvision@med.uoc.gr με την ένδειξη
«Συστατική επιστολή για υποψήφιο/α του ΔΠΜΣ «Οπτική και Όραση κ.………..» 
μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2017.

Δίδακτρα
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα το ύψος των οποίων για όλο τον κύκλο
σπουδών ορίζεται σε: 4.000 ευρώ (για υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε.) και 8.000 ευρώ (για
υπηκόους κρατών εκτός της Ε.Ε.).

Η καταβολή των διδάκτρων θα γίνεται σε 2 δόσεις:
Δόσεις Φοιτητές από Ε.Ε. Φοιτητές εκτός Ε.Ε.
1η Δόση - Με την εγγραφή του φοιτητή
(Σεπτέμβριος 2017)
€2000 €4000
2η Δόση (Οκτώβριος 2018) €2000 €4000

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης για οποιοδήποτε λόγο, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν
επιστρέφονται.

Υποτροφίες
Το Πρόγραμμα θα χορηγήσει 1 ή 2 υποτροφίες ανά έτος με τη μορφή απαλλαγής διδάκτρων
ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών. Proslipsis.gr
Για το 1ο έτος η επιλογή θα γίνει με βάση τον πίνακα κατάταξης των επιλεγέντων φοιτητών.
Για το 2ο έτος η επιλογή θα γίνει με βάση την επίδοση των φοιτητών στο 1ο έτος σπουδών
τους.

Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες του Τμήματος Ιατρικής και άλλων
Φορέων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017
2. Συνεντεύξεις Υποψηφίων Φοιτητών:
Οι φοιτητές θα κληθούν για συνέντευξη μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Σεπτεμβρίου. Δίνεται δυνατότητα συνέντευξης μέσω skype.
3. Ανακοίνωση Τελικού Πίνακα Επιτυχόντων Φοιτητών: Τέλη Σεπτεμβρίου 2017
4. Εγγραφές: 1-13 Οκτωβρίου 2017 Proslipsis.gr
Για τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων φοιτητών θα εκδοθεί νεώτερη ανακοίνωση.
5. Έναρξη Μαθημάτων: 16 Οκτωβρίου 2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διοικητική Υπεύθυνη του Προγράμματος:
Τζένη Δοκουμετζίδη
Tηλ. 2810 394868
Fax: 2810 394569
Email: opticsvision@med.uoc.gr
Ιστοσελίδα Προγράμματος: www.optics-vision.gr

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ
Καθηγητής Μ. Τσιλιμπάρης

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας
Καθηγητής Ιωσήφ Παπαδάκης

P.O. Box 2208, Heraklion, GR 70013, Crete, Greece
e-mail: opticsvision@med.uoc.gr
Τel: +302810 394868
 Fax: +302810 394569
Call for Applications

ACADEMIC YEAR 2017-2018
The Departments of Medicine, Mathematics & Applied Mathematics, and Materials Science
& Technology of the University of Crete, organize the Postgraduate Programme entitled
"Optics and Vision" from the academic year 2016-2017 in accordance with the provisions of
Ministerial Decision 10028 / 22.7.2016 (Government Gazette 2527/B’/17-08-2016) and the
provisions of law 3685/2008 (Government Gazette 148/A’/16-08-2008), as amended and in
force. P
roslipsis.gr
The purpose of the Postgraduate Programme "Optics and Vision" is to create executives with
a high level of training, capable of pursuing careers in hospitals, medical centres, private
companies that design, develop or maintain devices in the fields of vision sciences and in
universities and research centres as scientific, technical and research staff.

The Programme leads to a Master’s Degree (MSc) following a four semester’s study that
includes three semesters of courses and one semester for a master’s thesis or an internship.
The programme is full-time and attendance is mandatory. The official language of the
programme is English. 
Proslipsis.gr
Entry requirements: a BSc in Sciences, Engineering or Health Sciences from Greek
Universities or from equivalent institutions abroad and from Technological Educational
Institutions in relevant fields of study.

Submission of Documents
Candidates should submit the following:
• Application form. The candidates can download the application form from the web
page http://www.optics-vision.gr/news/Aitisi.html
• Copy of their Degree /BSc
• Transcript of records
• Diploma Supplement (if available)
• A CV of the candidate in English, with information about his/her studies, the
academic/professional experience, the scientific/social activities, as well as a list of
publications and scientific work (if any)
in Optics and Vision
• Proof of competency in the English language of level B2 or higher (according to the
Council of Europe), or TOEFL (Test of English as a Foreign Language) with a score
at least 72 on the Internet-based test, or other similar
• A Letter of Motivation where the candidate explains the reasons and his/her motivation for
participating in the postgraduate programme
• A scanned copy of the candidate’s identification card or passport
The above documents must be properly authorized, if they are issued by non-Greek
institutions. 
Proslipsis.gr
The Application and accompanying documents should constitute ONE Portable Document
Format (PDF) file, which will bear the name of the candidate. The order of the documents in
this file should be the same as the order of the documents mentioned above.
Candidates must also send one recent passport size photograph in .jpg or .png format.

Finally, the candidates must provide the names and titles of 2 Evaluators (Teachers or
Researchers who can evaluate the progress of the candidates and from whom the candidates
have requested recommendation letters) in the relevant field on the application form. These
letters must be sent by the evaluators themselves by e-mail to the address
opticsvision@med.uoc.gr under the indication "Recommendation Letter for the candidate of
the Postgraduate Programme Optics and Vision Mr./Mrs./Ms. ......................... " until 31
August 2017.

Tuition
Tuition fees are set at € 4.000 (euros) for EU-citizens and at € 8.000 (euros) for non-EU
citizens. Payment of fees will be made in two instalments:

In case of a student leaving the programme, the tuition fees are non‐refundable.
Scholarships
The Programme will provide one or two scholarships in the form of tuition exemption
depending on the number of enrolled students.
For 1st year students, the selection will be based on the ranking list of the selected students.
For 2nd year students, the selection will be based on their performance during the 1st year of
their studies.
Also, students can claim scholarships from the Department of Medicine and other
foundations.
Installments EU-citizens Non-EU citizens
1st Instalment - Upon the student's Registration €2000 €4000
2nd Instalment (November 2018) €2000 €4000

PROVISIONAL TIMETABLE
1. Deadline for applications: Friday 14 July 2017
2. Interviews: The candidates will be invited for interview in the second half of September
2017. Interviews via skype can be arranged.
3. Final list of successful candidates - Announcement: late September 2017
4. Registrations: 1-13 October 2017
Details about the registration procedure will be announced at a later date.
6. Courses start date: 16 October 2017

INFORMATION
Programme’s Secretariat: Jenny Dokoumetzidi
Tel. +302810 394868 - Fax: +302810 394569
Email: opticsvision@med.uoc.gr
Website: www.optics-vision.gr
The Director of the Program
Prof. M.Tsilimbaris
The Dean of The School of Health Sciences
Prof. I. Papadakis


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved