ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση του Μεταπτυχιακού: Σύγχρονες τάσεις στην ανάλυση και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας

Αθήνα 19.6.2017, 18:24

Την ίδρυση και λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονες τάσεις στην ανάλυση και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ενέκρινε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. απόφ. 337/2.1.α.ακ/29-05-2017 (3)
Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
με τίτλο «Σύγχρονες τάσεις στην ανάλυση και τη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» της Σχολής
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2552/1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3685/2008.
3. Τα εδάφια α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν.3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ-
θρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α’/25.8.2008), του
άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α74.9.2009) και
της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α’)
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α’/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α’), «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ' του άρθρου 47
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α’), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α’) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α’).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223 Α’/7-10-2014).
7. Το πρακτικό της με αριθμό 135/26-05-2017 Συνε-
δρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
8. Το πρακτικό της με αριθμό 337/29-05-2017 Συνεδρί-
ασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου. Proslipsis.gr
9. Την υπ' αριθμ. 800/25-2-2014 έκθεση εξωτερικής
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Ανθρω-
πιστικών Επιστημών του Ε.Α.Π.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
με τίτλο «Σύγχρονες τάσεις στην ανάλυση και τη διδα-
σκαλία της Ελληνικής Γλώσσας» στη Σχολή Ανθρωπιστι-
κών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2017-2018 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών (ΜΠΣ) με τίτλο «Σύγχρονες τάσεις στην ανάλυ-
ση και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148,τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και τις διατάξεις του ν. 2552/1997(ΦΕΚ 266,
τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το ΜΠΣ απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που ήδη υπη-
ρετούν στη σχολική εκπαίδευση αλλά και σε αποφοίτους
ΑΕΙ που προτίθενται να αναζητήσουν εργασία στον χώρο
της διδασκαλίας της ελληνικής ως μητρικής ή ως ξένης
γλώσσας και ενδιαφέρονται να επικαιροποιήσουν τις
γλωσσολογικές τους γνώσεις, γνωρίζοντας παράλληλα
τις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στο γνωστικό
αντικείμενο της ανάλυσης και διδασκαλίας της γλώσσας
και πώς αυτές μπορούν να αναβαθμίζουν το ρόλο και τη
διδακτική τους πράξη ως εκπαιδευτικών.
Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η εμπειρία που αναμέ-
νεται να αποκτήσουν οι απόφοιτοι του προτεινόμενου
ΜΠΣ θα τους επιτρέψουν να αναθεωρήσουν και να
επικαιροποιήσουν τις απόψεις τους για τη φύση της
ελληνικής γλώσσας, την ιστορία της, τη σχέση της με
προηγούμενες μορφές της, το σχολικό και το ευρύτερο
κοινωνικό περιβάλλον, τους τρόπους διδασκαλίας κ.ο.κ.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Σύγχρονες
τάσεις στην ανάλυση και τη διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας». Ο τίτλος θα απονέμεται από τη Σχολή Ανθρω-
πιστικών Σπουδών.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Μ.Π.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Φιλοσοφικού
Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής
Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και
Εθνολογίας ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Αν-
θρωπολογίας (με κατευθύνσεις Ιστορίας ή Αρχαιολογίας)
ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογί-
ας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή απόφοιτοι άλλων
τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ που εμφανίζουν συνάφεια με το
αντικείμενο και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
(σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 4 του ν. 3685/2008). Η
διδασκαλία διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Για την
επιτυχή, ωστόσο, παρακολούθηση των θεματικών ενο-
τήτων του Π.Μ.Σ. είναι χρήσιμη η γνώση της αγγλικής
γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρα-
κολούθηση οκτώ (8) Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) καθώς
επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια
για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2)
έτη ή τέσσερα (4) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120
(30 ECTS ανά εξάμηνο). Αναλυτικά η διάρθρωση του
προγράμματος είναι η ακόλουθη:
1ο Εξάμηνο
Θεματική Ενότητα: Ερευνητικές και ακαδημαϊκές δεξι-
ότητες στη γλωσσική επιστήμη (Υ, 10 ECTS)
• Ακαδημαϊκή γραφή και δεξιότητες
• Μεθοδολογία της έρευνας στη γλωσσολογία
• Ποσοτικές μέθοδοι στη γλωσσολογία.
Θεματική Ενότητα: Γενικές αρχές της σύγχρονης γλωσ-
σολογίας για εκπαιδευτικούς (Υ, 10 ECTS)
• Γενική γλωσσολογία Proslipsis.gr
• Θεωρητική γλωσσολογία.
Θεματική Ενότητα: Η σχέση της Αρχαίας με τη Νέα
Ελληνική και η διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο
(Υ, 10 ECTS)
• Ιστορική γλωσσολογία
• Ιστορία της ελληνικής.
2ο Εξάμηνο
Θεματική Ενότητα: Περιγραφική προσέγγιση της γραμ-
ματικής της Νέας Ελληνικής για εκπαιδευτικούς (Υ, 10 ECTS)
• Θεωρητική γλωσσολογία
• Μορφολογία
• Σύνταξη.
Θεματική Ενότητα: Ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας
για εκπαιδευτικούς (Υ, 10 ECTS)
• Κοινωνιογλωσσολογία
• Εκπαιδευτική γλωσσολογία.
Θεματική Ενότητα: Διάλεκτοι και γλωσσική διδασκαλία
(Υ, 10 ECTS)
• Διαλεκτολογία
• Ανάλυση λόγου
3ο Εξάμηνο
Θεματική ενότητα: Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαί-
δευση: διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας/
ξένης γλώσσας (Υ, 15 ECTS)
• Ψυχογλωσσολογία και Κατάκτηση Γλώσσας
• Κοινωνιογλωσσολογία της διγλωσσίας και της πο-
λυγλωσσίας
• Διδακτική της πολυγλωσσίας.
Θεματική Ενότητα: Κριτικός γραμματισμός και αναλυ-
τικά προγράμματα (Υ, 15 ECTS)
• Κριτική ανάλυση λόγου
• Εκπαιδευτικός γλωσσικός σχεδιασμός.
4ο Εξάμηνο
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
(Υ, 30 ECTS)
Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασί-
ας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση και των οκτώ
Θεματικών Ενοτήτων του προγράμματος.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Προσωπικό
Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα επιλέγονται ύστερα
από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δύναται να
απασχοληθούν Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες
των ΑΕΙ της ημεδαπής (μέλη του Διδακτικού και Επιστη-
μονικού Προσωπικού Δ.Ε.Π.), διδάσκοντες ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 16 του
ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Μ.Π.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις Proslipsis.gr
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών καθώς και από
τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 1 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved