nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία

Αθήνα 18.7.2017, 21:20

Θέσεις σπουδών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία» επαναπροκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017.

* Ακολουθεί η σχετική πρόσκληση του Ιδρύματος.ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 3685/2008), προσκαλεί υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία».

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στους τομείς:
- Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management).
- Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development).

Διδάσκοντες
Στο Πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και καθηγητές άλλων ΑΕΙ, όπως και ειδικοί επιστήμονες με σημαντική επαγγελματική εμπειρία. Proslipsis.gr

Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης καθώς και σε άλλους πτυχιούχους σχετικών τμημάτων άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κόστος και διάρκεια Σπουδών
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και το σύνολο των διδάκτρων είναι 6.000,00 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις και στην αρχή κάθε εξαμήνου. Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς μπορεί να τροποποιείται και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς με απόφαση της Διοίκησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων και Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι για την παρακολούθηση του ΠΜΣ καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 21/08/2017 έως τις 15/09/2017 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας (Γραφείο 114, καθημερινά 9:00 - 16:00).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και να την εκτυπώσουν (από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://www.tex.unipi.gr/master/).
2. Να προσκομίσουν στην Γραμματεία τον φάκελο υποψηφιότητας τους ο οποίος θα πρέπει να περιέχει υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής:
i. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος/η έχει αποφοιτήσει. Proslipsis.gr
ii. Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία (για κάθε τίτλο σπουδών). Σημειώνεται ότι, εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, τότε απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
iii. Δύο συστατικές επιστολές (σε χωριστούς κλειστούς φακέλους).
iv. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα εμπεριέχονται όλα τα δυνατά αξιολογήσιμα στοιχεία.
v. Επικυρωμένο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής (επίπεδο lower) και οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας (αν υπάρχει).
vi. Σύντομο σημείωμα στο οποίο θα επισημαίνονται από τον υποψήφιο οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ΠΜΣ. Παράλληλα, θα αναφέρεται η ιδιαίτερη επιστημονική περιοχή στην οποία δίνεται μεγαλύτερη έμφαση.
vii. Βεβαιώσεις οι οποίες πιστοποιούν όσα αναγράφονται στο Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι οι οποίοι τελικά θα συμπεριληφθούν στον πίνακα των επιτυχόντων θα ενημερωθούν από τη γραμματεία για τη διαδικασία της εγγραφής τους στο Πρόγραμμα. Οι επιτυχόντες οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν την εγγραφή τους θα πρέπει να καταβάλουν προκαταβολή ύψους 250,00 ευρώ, η οποία αφαιρείται από τα δίδακτρα του α΄ εξαμήνου και δεν επιστρέφεται.

Υποτροφίες Αριστείας
Το ΠΜΣ στη ΒΔΤ στηρίζοντας την αριστεία έχει θεσπίσει τη χορήγηση υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με άριστη επίδοση. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όσοι από τους υποψηφίους φοιτητές του ΠΜΣ για το ακ. έτος 2017-18 επιθυμούν να αξιολογηθούν και για πιθανή χορήγηση υποτροφίας για το 1ο εξ. σπουδών και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Βαθμός πτυχίου οκτώ (8) και άνω από Ελληνικό ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή το αντίστοιχο του 8/10 για πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδρύματος εξωτερικού.
ή/και
• Σειρά αποφοίτησης στο άνω 10% της τάξεως των (που θα βεβαιούται με επίσημο έγγραφο της αντίστοιχης γραμματείας) ή επίδοση άνω του 90% στο GMAT (quantitative) ή στο GRE (quantitative),
να το δηλώσουν συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την αντίστοιχη αίτηση.
 Proslipsis.gr
Πληροφορίες και παραλαβή δικαιολογητικών, από τη Γραμματεία Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, τηλ.: 210-4142111 - 210-4142095 – 210-4142096 - 210-4142098. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενημερωθούν πληρέστερα για το Πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνήσουν με τα κάτωθι μέλη ΔΕΠ ανά κατεύθυνση:
- Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος: Επίκ. Καθηγητής Δ. Ψυχογυιός, τηλ.: 210 4142399, email: dpsycho@unipi.gr.
- Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων: Καθηγητής Δ. Εμίρης, τηλ.: 210 4142318, email: emiris@unipi.gr.
Επίσης και από την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος http://www.tex.unipi.gr/master.

Ο Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Προγράμματος
Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved