nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό στην ενέργεια από το ΤΕΙ Αθήνας και το Πανεπιστήμιο Heriot - Watt (8/1/07)


Αθήνα 8.1.2007, 09:07
Τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΓΙ.Μ.Σ.) στον τομέα της Ενέργειας με τίτλο «MSc in Energy» του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Heriot − Watt του Ηνωμένου Βασιλείου, ενέκρινε το υπουργείο Παιδείας. Την ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης του Π.Μ.Σ. έχει το συνεργαζόμενο Τμήμα του Πανεπιστημίου Heribt − Watt.

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «MSc in Energy» έχει ως αντικείμενο την παροχή σε πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης ειδικευμένων γνώσεων στον τομέα της Ενέργειας. Με το πρόγραμμα αυτό οι πτυχιούχοι θα αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, νέες γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες για την εκπόνηση μελετών και πραγματοποίηση εφαρμογών στον τομέα της ενέργειας, εφόδια και για σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα στο αντικείμενο αυτό.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «MSc in Energy», εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει εξετασθεί επιτυχώς στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθήματα, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον κανονισμό Σπουδών του Πανεπιστημίου Heriot − Watt του Ηνωμένου Βασιλείου και στην έγγραφη συμφωνία των δύο Ιδρυμάτων.

Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω ΓΙ.Μ. Σ. απονέμονται από το Πανεπιστήμιο Heriot − Watt του Ηνωμένου Βασιλείου και αναγνωρίζονται και ισοτιμώνται από το αρμόδιο όργανο με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως οι τίτλοι του αντίστοιχου προγράμματος του Πανεπιστημίου Heriot − Watt του Ηνωμένου Βασιλείου που πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στην έδρα του Πανεπιστημίου χωρίς τη σύμπραξη του Τ.Ε.Ι.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο. Κατά προτίμηση, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι που διαθέτουν επιστημονικό και επαγγελματικό υπόβαθρο σχετικό με το αντικείμενο του προγράμματος αυτού. Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την αγγλική γλώσσα.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 32 φοιτητές, η επιλογή των οποίων γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια του Πανεπιστημίου Heriot − Watt.

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc in Energy) ορίζεται σε ένα έτος και την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Heriot −Watt.

Πρόγραμμα σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό του Πανεπιστημίου Heriot − Watt. Τα θέματα των εξετάσεων και οι ώρες διεξαγωγής τους είναι κοινές ενώ η πρόοδος των φοιτητών ελέγχεται από κοινού σε τακτικά συμβούλια που προγραμματίζονται κάθε περίοδο στην έδρα του ενός εκ των δύο Ιδρυμάτων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα Υποχρεωτικά Μαθήματα:
1. Βασικές Αρχές (Foundations of Energy)
2. Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Environmental Impact Assessment)
3. Ενεργειακές Μελέτες (Energy Studies)
4. Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewable Energy Technologies)
5. Τεχνολογία Εναλλακτικών Θερμότητας (Heat Exchangers Technology)
6. Τεχνολογικές Εξελίξεις & Επιχειρηματική Στρατηγική (Technology Futures & Business Strategy)
7. Ερευνητικές Μέθοδοι & Οργάνωση Έργου (Research Methods and Project Planning)
Μαθήματα επιλογής: Ο φοιτητής δύναται να επιλέξει δύο από τα τρία:
8. Κλιματισμός (Air Conditionining)
9. Ηλεκτρικά Συστήματα Ισχύος (Electrical Ppwer Systems)
10. Υψηλές Τάσεις (High Voltage Engineering)
Μεταπτυχιακή εργασία (Dissertation)

Προσωπικό
Τα δύο Ιδρύματα θα διαθέσουν από κοινού το ανάλογο και κατάλληλο ακαδημαϊκών και επιστημονικών προσόντων εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διενέργεια τόσο των θεωρητικών μαθημάτων όσο και των φροντιστηριακών ασκήσεων, σύμφωνα με την έγγραφη συμφωνία αλλά και με τις διατάξεις της σχετικής πουργικής απόφασης.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να διδάξουν επίσης και μέλη Ε.ΓΙ. και Δ.Ε.Π. και άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (με τις ίδιες προϋποθέσεις) και Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, σύμφωνα με την έγγραφη συμφωνία των Ιδρυμάτων και την απόφαση.
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού και λοιπού Εργαστηριακού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι., εφόσον αυτά διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία και ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, επικουρούν στην εκτέλεση εργαστηριακών και λοιπών συναφών εργασιών του Π.Μ.Σ. Επιστημονική Επιτροπή οριζόμενη από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας θα παρακολουθεί και θα επικουρεί την εκτέλεση του Προγράμματος σε συνεργασία με αντίστοιχη ομάδα του Πανεπιστημίου Heriot − Watt του Ηνωμένου Βασιλείου και βάσει της συμφωνίας των δύο Ιδρυμάτων.

Το Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας θα έχει τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος. Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας θα διαθέσει τις αναγκαίες κτηριακές εγκαταστάσεις, τον κατάλληλο εργαστηριακό και ειδικό εξοπλισμό καθώς και τις βιβλιοθήκες του Ιδρύματός του, ενώ το Πανεπιστήμιο Heriot − Watt θα παράσχει διδακτικό υλικό και λοιπά διδακτικά βοηθήματα. Επίσης, θα παρέχει την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές του βιβλιοθήκες.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας και Κονδυλίων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, βάσει συμφωνίας των δύο Ιδρυμάτων. Επίσης, οι πόροι θα προκύψουν και από την από κοινού μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved