nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Επανίδρυση Μεταπτυχιακού: Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις

Proslipsis.gr | Αθήνα 11.5.2017, 07:51

Την επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας και του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο: «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις», σε αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 598/Β΄/7-3-2016 απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα και σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), ενέκρινε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 μέχρι και το καδημαϊκό έτος 2023 - 2024.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Γενικού 4147/03.04.2018 (2)
Έγκριση επανίδρυσης του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-
ματος Ψυχολογίας και του Τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο: «Κλινικές Πα-
ρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις» εις αντικατάσταση
της υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 598/Β΄/7-3-2016 απόφασης
που αφορά στο Πρόγραμμα και σε εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄). Proslipsis.gr

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Αριθμ. τακτικής συνεδρίασης 383η/15-02-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239/τ.Α΄/1973)
περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη
ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310/
τ.Α'/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του
ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπι-
στημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως δια-
τάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του ν. 259/1976
(ΦΕΚ 25/τ.Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώ-
σεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης
κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983,
(ΦΕΚ 48/15.04.1983/τ.Α') - Αυτοδύναμη λειτουργία του
Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθε-
σίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Το υπ’ αριθμ. π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/05.06.2013)
για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Με-
τονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ.
π.δ. 128/2013 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/17.09.2013), και τις εκδο-
θείσες μετ' αυτού διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτα-
νη, υπ’ αριθμ. 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013
και 10.955/31.07.2013 (ΦΕΚ 1959/τ.Β'/12.08.2013).
Το ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/15.02.2017) «Ρύθμιση θε-
μάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας,
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες δια-
τάξεις», άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Μετονομασία Σχολής στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης», παράγραφος 4.
3. Το ΦΕΚ ΥΟΔΔ/82/18-02-2016 και την υπ' αριθμ.
31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπι-
στωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο
Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει
εκλεγεί Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη
θητεία, από 23/02/2016.
4. Την υπ' αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-
ΟΞΛ) πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) για
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:
6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Όργανα διοίκη-
σης των Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του
ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του άρθρ. 32
«Ίδρυση Π.Μ.Σ.» έως και άρθρ. 37 «Πόροι χρηματοδότη-
ση Π.Μ.Σ.» και άρθρ. 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά
Π.Μ.Σ. Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη» του
ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του
ως άνω νόμου.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβα-
τικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄/195/06.09.2011)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», και ιδίως
του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε με το
άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α΄ 130) και αντικα-
ταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3794/2009
(ΦΕΚ Α΄/156/04-09-2009), του άρθρου 14 και του άρ-
θρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ' αριθμ. Φ5/89656/
Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστή-
ματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ Β΄/
1466/13-08-2007).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ τ.Α΄/112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατά-
ξεις», όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροπο-
ποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-11-2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄/160/8-8-2014), του άρθρου
31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α΄/23-3-2015) περί «κωδι-
κοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016
(ΦΕΚ τ.Α΄/147/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ’
αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
11. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017)
υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την
έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής υπ΄αριθμ.
163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν.
4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα ΑΔΑ:
ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, υπ΄αριθμ. 164530/Ζ1/03-10-2017
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά
τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του
ν. 4485/2017 (Α΄114), υπ΄αριθμ. 203446/Ζ1/22-11-2017
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του
ν. 4485/17 (Α΄114)». Proslipsis.gr
12. Τη συγκρότηση της επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι.
13. Το υπ’ αριθμ. 598/Β΄/7-3-2016 ΦΕΚ που αφορά
στην έγκριση λειτουργίας Κοινού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Ψυχολογίας
και της Σχολής Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Κλινικές Παρεμβάσεις
στις Εξαρτήσεις».
14. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Συνελεύσεων των
Τμημάτων Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία υπ’ αριθμ.
273/17-1-2018), Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών
Υγείας-Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (συ-
νεδρία της 9/2/2018) σχετικά με την εισήγηση επανί-
δρυσης του ΠΜΣ.
15. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
συνεργαζόμενων τμημάτων.
16. Τα υπ’ αριθμ. 44/07-01-2014 και 350/08-04-2010
έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι έχει ολο-
κληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση των Τμημάτων Ψυχο-
λογίας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
17. Την εισήγηση με αριθμ. 2η/13.02.2018 συνεδρία-
σης της επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Κρήτης περί της επανιδρύσεως ΠΜΣ με τίτλο
«Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις».
18. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
της απόφασης θα λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 ιδίως παρ. 1,
3, 5, του ν. 4485/2017.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την επανίδρυση και λειτουργία του Δια-
τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις» του
Τμήματος Ψυχολογίας και του Τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Κρήτης εις αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
ΦΕΚ 598/Β΄/7-3-2016 απόφασης που αφορά στο Πρό-
γραμμα και σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄),
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ψυχολογίας και το Τμήμα Ιατρικής του Πανε-
πιστημίου Κρήτης λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος
2018−2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (στο εξής Πρόγραμμα) με τίτλο «Κλινικές Πα-
ρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις», σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄). Το Πρόγραμμα μπορεί να συνάπτει, μετά
από έγκριση της Συγκλήτου, συμφωνίες συνεργασίας με
ερευνητικούς φορείς, οργανισμούς ή δομές απεξάρτη-
σης για την υλοποίηση των σκοπών του.
Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμ-
βάνει το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τα ειδικότερα θέματα του Προγράμματος ρυθμίζονται
στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι οι «Κλινικές Πα-
ρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις». Σκοπός του Προγράμματος
είναι να παρέχει εφαρμοσμένες κλινικές γνώσεις στον
τομέα της χρήσης, κατάχρησης και εξάρτησης ουσιών.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν τις κλι-
νικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να
μπορούν να εργαστούν σε κέντρα πρόληψης, σε προ-
γράμματα απεξάρτησης και σε δομές και οργανισμούς
όπου εφαρμόζονται παρεμβάσεις που αφορούν στη
χρήση/κατάχρηση ουσιών και την εξάρτηση από αυτές.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Κλινικές Παρεμβάσεις στις
Εξαρτήσεις».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώ-
του κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. Ψυχολογίας, Ιατρικής και Κοι-
νωνικής Εργασίας της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα
(4) εξάμηνα. Proslipsis.gr

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται 
για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120.
Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Νευροβιολογία, ψυχοφαρμακολογία και
αιτιοπαθογένεια της εξάρτησης 6 Επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων:
μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης 6
Ψυχοδιαγνωστική διατύπωση περιπτώσεων
ουσιοεξάρτησης:
κλινική αξιολόγηση, διαφοροδιάγνωση και
κλινική κατανόηση της προσωπικότητας
6 Ποιοτική μεθοδολογία
στην μελέτη των εξαρτήσεων 6
Σύγχρονες ατομικές παρεμβάσεις 6 Πρόληψη και προαγωγή υγείας 6
Οικογένεια και εξαρτήσεις:
Μεταμοντέρνες συστημικές προσεγγίσεις
στη χρήση και κατάχρηση ουσιών 6
Εργαστήριο:
Παρέμβαση σε οικογένειες που αντιμετωπί-
ζουν τις προκλήσεις της ουσιοεξάρτησης 6
Εργαστήριο:
Συνέντευξη Κινητοποίησης 6 Εργαστήριο:
Ομαδικές παρεμβάσεις στις εξαρτήσεις 6
ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πρακτική Άσκηση σε δομές (600 ώρες) 20 Πρακτική Άσκηση σε δομές (600 ώρες) 20
Ερευνητική Διπλωματική Εργασία 10 Ερευνητική Διπλωματική Εργασία 10
ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30
Τροποποίηση του ενδεικτικού προγράμματος μαθη-
μάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί
να επέλθει με αποφάσεις της ΕΔΕ και αναφέρονται στην
ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 7
Γλώσσα Προγράμματος Proslipsis.gr
Ως γλώσσα του Προγράμματος και συγγραφής της
διπλωματικής εργασίας ορίζεται η Ελληνική ή η Αγγλική.

Άρθρο 8
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώ-
τατο όριο σε δώδεκα (12) φοιτητές ανά διετία.

Άρθρο 9
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα απασχολη-
θούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή διδάσκο-
ντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο
19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου
29 του ν. 4009/2011, ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των
Τμημάτων Ψυχολογίας και της Ιατρικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης, σε ποσοστό τουλάχιστον 80% επί
του συνόλου των διδασκόντων στο Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και
μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή/
και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδα-
πής, καθώς και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό
αντικείμενο της ουσιοεξάρτησης.

Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα χρησιμο-
ποιηθούν:
(α) αίθουσες διδασκαλίας των συνεργαζόμενων Τμη-
μάτων, το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, το
Εργαστήριο Νευροεπιστημών της Συμπεριφοράς και το
Εργαστήριο Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων του Τμήματος
Ψυχολογίας, το Εργαστήριο Αλκοολογίας της Ιατρικής
Σχολής καθώς και το Αλκοολογικό Ιατρείο και το Ιατρείο
Διακοπής Καπνίσματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νο-
σοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και της Ιατρικής Σχολής.
(β) η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυ-
μνο και Ηράκλειο και η βιβλιοθήκη του ΠΑΓΝΗ.
(γ) δομές φορέων απεξάρτησης για την υλοποίηση της
πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα
στο άρθρο 1.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Ακολουθεί ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας
του προγράμματος κατ΄ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη
όπως αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 3000 10000 3000 10000 3000
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς
φοιτητές 1000 0 1000 0 1000
Δαπάνες αναλωσίμων 2000 2000 2000 2000 2000
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 0 0 0 0 0
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ.
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0 0 0 0 0
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι.
και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που
συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
0 0 0 0 0
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι.
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 0 0 0 0 0
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 7000 1000 7000 1000 7000
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 0 0 0 0 0
Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού,
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.
4000 4000 4000 4000 4000
ΣΥΝΟΛΟ 17000 17000 17000 17000 17000
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύψουν οι εξής
πηγές χρηματοδότησης:
1. προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων
για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρο
43, 4485/2017 (Α΄114),
2. προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων
3. δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετεί-
ται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,
4. πόροι από ερευνητικά προγράμματα,
5. πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
6. μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.
7. κάθε άλλη νόμιμη πηγή χρηματοδότησης.

Άρθρο 12
Τέλη φοίτησης Proslipsis.gr
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.

Άρθρο 13
Χρονική Διάρκεια
Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδη-
μαϊκό έτος 2023 - 2024. Ανά πενταετία η Σύγκλητος του
Πανεπιστημίου Κρήτης θα αποφασίζει για τη συνέχιση
του Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44
«Αξιολόγηση» του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 14
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΝΙΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ»
μεταξύ του
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
και της
ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ -
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 Proslipsis.gr
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ψυχολογίας και Τμήμα Ιατρικής της Μονο-
τμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν το Διατμημα-
τικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)
στην γνωστική περιοχή «Κλινικές Παρεμβάσεις στις
Εξαρτήσεις».
Το Πρόγραμμα «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτή-
σεις» διέπεται από το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασί-
ας, τις διατάξεις της εγκριτικής υπουργικής απόφασης
και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4485/2017 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει. Η διάρκεια του Προγράμμα-
τος ορίζεται για 5 (πέντε)έτη σύμφωνα με το άρθρο 44
περί αξιολόγησης του ν. 4485/2017. Η ανανέωσή του θα
αποφασίζεται κατόπιν αξιολόγησης από τη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στις «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτή-
σεις».

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Στόχοι - Σκοποί
Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η γνωστική περιοχή των
Εξαρτήσεων. Συγκεκριμένα, αντικείμενό του αποτελεί
η διεπιστημονική προσέγγιση των Εξαρτήσεων από
ουσίες και ειδικότερα των ατομικών, κοινωνικών, οικο-
γενειακών, εργασιακών προβλημάτων που σχετίζονται
με αυτές. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της
σύγχρονης έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο των Εξαρ-
τήσεων, στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής
εκπαίδευσης στο αντικείμενο αυτό, και κατ’ επέκταση
στην προετοιμασία επιστημόνων για άριστη σταδιοδρο-
μία στον ακαδημαϊκό χώρο, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε
δημόσιες υπηρεσίες και στον παραγωγικό τομέα. Σκοπός
του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η απονομή Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών, του οποίου οι κάτοχοι θα είναι καταλλή-
λως καταρτισμένοι να εργαστούν ως στελέχη του κρατι-
κού μηχανισμού, δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων
και οργανισμών, ως στελέχη διεθνών οργανισμών, αλλά
και να συνεχίσουν την ερευνητική δραστηριότητα στο
πεδίο των Εξαρτήσεων.
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα παρέχει μεταπτυχια-
κή εκπαίδευση στον εθισμό, με έμφαση στην ερευνητικά
τεκμηριωμένη (evidence-based) γνώση και πρακτική
στις βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικο-περιβαλ-
λοντικές προσεγγίσεις των περίπλοκων προβλημάτων
της εξάρτησης από ουσίες καθώς και την αποτελεσμα-
τική πρόληψη. Κατά τη φοίτησή τους οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές/τριες θα προετοιμαστούν μέσω εξειδικευμέ-
νων σεμιναρίων και εργαστηρίων αλλά και από κλινική
εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης σε ένα ευρύ φάσμα
παρεμβάσεων για τη βελτίωση των ψυχολογικών και
κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν άτομα σε
δομές απεξάρτησης. Για παράδειγμα, οι απόφοιτοι του
Προγράμματος θα μπορούν να εφαρμόσουν ατομικές,
ομαδικές και οικογενειακές παρεμβάσεις σε άτομα που
αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιοεξαρτήσεων (π.χ. αλ-
κοόλ). Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτρι-
ες θα αποκτήσουν επάρκεια στη δημιουργία, εφαρμογή
και αξιολόγηση προληπτικών προγραμμάτων σε σχολεία
και κοινότητες. Οι φοιτητές /τριες θα εκπαιδευτούν στην
εφαρμογή καλών πρακτικών και δεοντολογικά ενημε-
ρωμένης κλινικής πράξης. Τέλος, θα αποκτήσουν γνώση
και εμπειρία στην έρευνα στο εξειδικευμένο αντικείμενο
των εξαρτήσεων.

Άρθρο 3
Επιμέρους Αρμοδιότητες -
Υποχρεώσεις Συνεργαζομένων
Ακαδημαϊκών Φορέων
3.1 Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ
από το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επι-
στημών των οποίων το γνωστικό αντικείμενο σχετίζε-
ται με την ψυχοφαρμακολογία του εθισμού, κλινικές
και προληπτικές παρεμβάσεις, ψυχομετρία, ποιοτική
μεθοδολογία και στατιστική, καθώς και μέλη ΔΕΠ από
τον Τομέα Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Κρήτης των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται
με το κάπνισμα, το αλκοόλ και τον αλκοολισμό.
Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις των συνεργαζομένων
ακαδημαϊκών φορέων προσδιορίζονται ως ακολούθως:
- Το Τμήμα Ψυχολογίας παρέχει διοικητική υποστήριξη
στο Πρόγραμμα, εγγράφει τους φοιτητές, διατηρεί τους
φακέλους των φοιτητών. Το Τμήμα Ψυχολογίας συμμε-
τέχει με τέσσερα(4)μέλη ΔΕΠ (όλων των βαθμιδών) στην
Ειδική Διατμηματική επιτροπή (Ε.Δ.Ε.). Επίσης, μετέχει με
τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ (όλων των βαθμιδών) στη Συντο-
νιστική επιτροπή (Σ.Ε.).
- Από την Ιατρική Σχολή, τα γενικά γνωστικά αντικεί-
μενα των μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ. είναι:
Σχετιζόμενα με το αλκοόλ και το κάπνισμα προβλήματα
και παθήσεις. Η Ιατρική Σχολή συμμετέχει με ένα (1) μέ-
λος ΔΕΠ (όλων των βαθμιδών) στην Ειδική Διατμηματική
επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), όπως και με ένα (1) μέλος ΔΕΠ (όλων
των βαθμιδών) στη Σ.Ε.
3.2 Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα χρη-
σιμοποιηθούν: (α) αίθουσες διδασκαλίας των συνερ-
γαζόμενων Τμημάτων, το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης
Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας, το Εργαστήριο
Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων του Τμήματος Ψυχολογίας,
το Εργαστήριο Νευροεπιστημών της Συμπεριφοράς, το
Εργαστήριο Αλκοολογίας της Ιατρικής Σχολής, το αλκοο-
λογικό ιατρείο και το ιατρείο διακοπής καπνίσματος του
ΠΑΓΝΗ και της Ιατρικής Σχολής. Proslipsis.gr
(β) η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης τόσο στο
Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο και η βιβλιοθήκη του
ΠΑΓΝΗ οι οποίες διαθέτουν συναφή βιβλία, έντυπα επι-
στημονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων.
(γ) δομές φορέων απεξάρτησης για την υλοποίηση
της πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών.
3.3 Το ερευνητικό έργο του Δ.Π.Μ.Σ. (π.χ., εποπτεία
διπλωματικών εργασιών) μοιράζεται μεταξύ των συνερ-
γαζόμενων Τμημάτων, με βάση τα γνωστικά αντικείμε-
να των μελών ΔΕΠ κάθε Τμήματος που μετέχουν στην
Ε.Δ.Ε. και στη διδασκαλία των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ.
Ως προς το διδακτικό έργο, η Ιατρική Σχολή αναλαμβάνει
ζητήματα που αφορούν στην πρόληψη, καθώς και τις
εξαρτήσεις από το αλκοόλ και το κάπνισμα. Το Τμήμα
Ψυχολογίας συμβάλλει στα παραπάνω ζητήματα, ενώ
αναλαμβάνει τη διδασκαλία των λοιπών θεματικών που
καλύπτει το πρόγραμμα σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.
3.4 Τα μαθήματα διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Κρή-
της στις Πανεπιστημιουπόλεις Ηρακλείου και Ρεθύμνου
και αφορούν τα παρακάτω γνωστικά πεδία:
Βιολογικές βάσεις της εξάρτησης.
Ατομικές παρεμβάσεις στις εξαρτήσεις.
Ομαδικές παρεμβάσεις στις εξαρτήσεις.
Οικογενειακές παρεμβάσεις στις εξαρτήσεις.
Ποσοτική Μεθοδολογία Έρευνας / Στατιστική.
Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας.
Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας.

Άρθρο 4
Οργανωτική Δομή Διευθυντής
Προγράμματος - Ε.Δ.Ε - Σ.Ε.
4.1 Ο Διευθυντής του Προγράμματος θα πρέπει να
ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή
Καθηγητή, προέρχεται από το Τμήμα Ψυχολογίας και
εκλέγεται από την Ειδική Διατμηματική επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)
με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Ο Διευθυ-
ντής Προγράμματος προεδρεύει και της Ε.Δ.Ε. και της Σ.Ε.
Τον Διευθυντή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
ή παραίτησης, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Διευθυ-
ντής, ο οποίος εκλέγεται από την Ε.Δ.Ε. με διετή θητεία,
η οποία μπορεί επίσης να ανανεωθεί. Ο Αναπληρωτής
Διευθυντής προέρχεται επίσης από το Τμήμα Ψυχολογίας
και είναι μέλος της Ε.Δ.Ε. και της Σ.Ε. Proslipsis.gr
4.2 Η Ε.Δ.Ε. του Προγράμματος αποτελείται από επτά
(7) μέλη ΔΕΠ (όλων των βαθμιδών) ως εξής: τέσσερα
(4)μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα Ψυχολογίας με εξειδίκευση
στην ψυχοφαρμακολογία του εθισμού και στις κλινικές-
προληπτικές παρεμβάσεις, ένα{1) μέλος ΔΕΠ από τον Το-
μέα Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κρήτης με εξειδίκευση στην πνευμονολογία (ζητήματα
σχετικά με το κάπνισμα) ή γαστρεντερολογία(ζητήματα
σχετικά με το αλκοόλ και τον αλκοολισμό) και 2 μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές. Η θητεία των μελών ΔΕΠ στην Ε.Δ.Ε.
είναι διετής και εκλέγονται από τις αντίστοιχες συνελεύ-
σεις του Τμήματος Ψυχολογίας και της Ιατρικής Σχολής.
Οι εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών και οι ανα-
πληρωτές τους εκλέγονται για ένα έτος από το σύνολο
των μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος.
4.3 Εκ των μελών της, η Ε.Δ.Ε. εκλέγει, πέραν του Δι-
ευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή, άλλα τρία (3)
μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων το ένα θα είναι από το Τμήμα
Ιατρικής, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό ρόλο
(π.χ., διδασκαλία, εποπτεία διπλωματικών εργασιών),
προκειμένου να συναπαρτίσουν την πενταμελή Σ.Ε.
του Δ.Π.Μ.Σ. Έργο της Σ.Ε. είναι η παρακολούθηση και
ο συντονισμός της λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. Επίσης, η
Σ.Ε. ορίζει τον επιβλέποντα και την τριμελή εξεταστική
επιτροπή κάθε διπλωματικής εργασίας. Τα μέλη της Σ.Ε.
εκλέγονται, επίσης, για μία διετία.

Άρθρο 5
Διάρκεια ισχύος
Το παρόν Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας παραμένει
σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.
Αποχώρηση ενός Τμήματος είναι δυνατή μόνο μετά από
αίτησή του.
Το παρόν Πρωτόκολλο υπογράφεται σε τρία αντίτυπα.

Ο Πρόεδρος Ο Κοσμήτορας
του τμήματος Ψυχολογίας της Ιατρικής Σχολής

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 3 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2018  proslipsis.gr, All rights reserved