nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο επανιδρυμένο Μεταπτυχιακό | Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί

Proslipsis.gr | Αθήνα 21.6.2018, 11:12
 
Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 προκηρύσσει το παραπάνω Τμήμα.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι από τις 1 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2018.

* Ακολουθεί η σχετική πρόσκληση.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Π.Μ.Σ. «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ»
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου 74100, περιοχή Γάλλου
ΤΗΛ.: 28310-77491, FAX: 28310-77467
MAIL: socpms@social.soc.uoc.gr 
Ρέθυμνο, 20/06/2018
 Αρ. Πρωτ.: 387


ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
«Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» του Τμήματος
Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο
Ρέθυμνο για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Proslipsis.gr

Το επανιδρυμένο διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνιολογία:
Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί», που οργανώνει το Τμήμα Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να δεχθεί φοιτητές/τριες κατά το χειμερινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 για μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις ακόλουθες τρεις ειδικεύσεις:
Α: Θεωρία, Ιδεολογία και Πολιτική στην Κοινωνική Επιστήμη
Β: Πολιτισμός, Εξουσία και Κοινωνικές Ανισότητες
Γ: Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Οικονομικοί Μετασχηματισμοί

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι.
συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός,
Μετασχηματισμοί» είναι δωρεάν (άνευ διδάκτρων).

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία
επιλογής καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής. Το Έντυπο της αίτησης ευρίσκεται στην
ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://www.soc.uoc.gr/sociology/).
- Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το
ΔΟΑΤΑΠ, για τους/τις πτυχιούχους Πανεπιστημίων & ΤΕΙ του εξωτερικού).
- Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.
- Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική
εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του/της υποψηφίου /ας, καθώς και όποια άλλη
δραστηριότητα κοινωνικής φύσης εκτιμά ο/η ίδιος/α ότι είναι χρήσιμο να περιλαμβάνεται στο
Βιογραφικό Σημείωμα.
- Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερου,
και συγκεκριμένα της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής, όπως προκύπτει από
σχετικούς γλωσσικούς τίτλους σπουδών ή τίτλο σπουδών που έχουν διεξαχθεί σε ίδρυμα της
αλλοδαπής. Σε περίπτωση που, με βάση τα υποβληθέντα πιστοποιητικά, δεν προκύπτει ότι
ο/η υποψήφιος/α κατέχει το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, εξετάζεται
προφορικά από ειδική επιτροπή. Οι αλλοδαποί /ες υποψήφιοι /ες οφείλουν να γνωρίζουν
επαρκώς την ελληνική γλώσσα, όπως αυτό αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή
ανάλογου τίτλου σπουδών σε ίδρυμα εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας ή της
παρακολούθησης επιτυχώς, μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

- Δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (εφόσον υπάρχουν).
- Υπόμνημα Ενδιαφέροντος, στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η
υποψήφιος/α επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνιολογία:
Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» καθώς και τα ερευνητικά του/της ενδιαφέροντά
(έως 1000 λέξεις). Proslipsis.gr
- Φωτοαντίγραφο ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σελίδας του διαβατηρίου που
αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου του.
Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚτ.Α΄/74/26-03-
2014) τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι: α) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των
πρωτοτύπων εγγράφων, που εξέδωσαν οι υπηρεσίες και οι φορείς του δημοσίου ή των
ακριβών αντιγράφων τους. β) Ευκρινή αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο ή φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου. γ)
Ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδώσει αλλοδαπές αρχές και
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι οργανωμένα σε
φάκελο/ντοσιέ, με έλασμα (διαφανής η 1η σελίδα), ή σε ζελατίνες και καταχωρημένα με τη
σειρά που αναφέρονται πιο πάνω.

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ω Ν Κ Α Ι Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ
Τ Ω Ν Φ Ο Ι Τ Η Τ Ω Ν / Τ Ρ Ι Ω Ν Σ Τ Ο Π . Μ . Σ .
Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής των φοιτητών/τριών περιλαμβάνει τα
παρακάτω στάδια:
Α) Προφορική εξέταση σε ξένη γλώσσα (για όσους /ες υποψηφίους /ες θα κληθούν να
εξεταστούν στην ξένη γλώσσα, βλ. παραπάνω: «δικαιολογητικά – παράγραφος 5). Η επιτυχής
εξέταση στην ξένη γλώσσα αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα περαιτέρω στάδια.
Β) Γραπτή εξέταση:.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει δυο σκέλη. Στο πρώτο σκέλος, οι υποψήφιοι /ες καλούνται
να αναλύσουν και να σχολιάσουν σύντομα κείμενα, τα οποία αναφέρονται σε σύγχρονα
κοινωνιολογικά ζητήματα. Στο δεύτερο σκέλος, οι υποψήφιοι /ες καλούνται να διαμορφώσουν ένα
σχέδιο κοινωνικής έρευνας, με αντικείμενο ένα συγκεκριμένο κοινωνικό /κοινωνιολογικό θέμα
ζήτημα.

Για διευκόλυνση της προετοιμασίας τους και για την οργάνωση της βιβλιογραφικής τους
μελέτης προτείνονται ενδεικτικά τα παρακάτω συγγράμματα:
- Giddens, Α. (2002/2009). Κοινωνιολογία, Αθήνα: Gutenberg.
- Craib, I. (2009), Κλασική κοινωνική θεωρία: μια εισαγωγή στη σκέψη των Μαρξ, Βέμπερ,
Ντυρκέμ και Ζίμμελ, Αθήνα: Κατάρτι.
- Craib, I. (2011), Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία: από τον Πάρσονς στον Χάμπερμας, προλ.-
επιμ. Π.Ε. Λέκκας, Αθήνα: Τόπος
- Hall, S & Bram (2003), G. Η διαμόρφωση της νεωτερικότητας, Αθήνα: Σαββάλας
- Hall, S, Held, D & McGrew, A. (2010), Η νεωτερικότητα σήμερα, Αθήνα: Σαββάλας
- Κυριαζή, Ν. (2011). Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των
μεθόδων και των τεχνικών (νέα διευρυμένη έκδοση), Αθήνα: Πεδίο.
- Bryman, A. (2017), Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας, Αθήνα: Gutenberg

Γ) Συνέντευξη και αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από την Επιτροπή Συνέντευξης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. είναι να
βαθμολογηθούν στην Γραπτή Εξέταση με τουλάχιστον 5 (με άριστα το 10).
Ο τελικός βαθμός θα προκύψει από τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων και του
προσδιορισμένου για το καθένα συντελεστή βαρύτητας (Σ.Β.):

Κ ρ ι τ ή ρ ι α Σ.Β.
- επίδοση στη γραπτή εξέταση σε θέματα κοινωνιολογικού 
περιεχομένου (απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή τους 
να επιτύχουν βαθμό τουλάχιστον 5, με άριστα το 10), 60%
- επίδοση στη συνέντευξη και αξιολόγηση φακέλου
υποψηφίου από την Επιτροπή Συνέντευξης, 30%
- βαθμό πτυχίου. 10%
ΣΥΝΟΛΟ 100% Proslipsis.gr

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε 20.

Οι επιτυχόντες/ούσες εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. εντός 10 εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Όσοι/ες
επιτυχόντες/ούσες δεν εγγραφούν εντός του προαναφερόμενου διαστήματος χάνουν το δικαίωμα
εγγραφής τους και οι κενές θέσεις καλύπτονται από επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής
τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του
Τμήματος Κοινωνιολογίας από 01/09/2018 έως 15/09/2018. Ο φάκελος υποψηφιότητας
κατατίθεται από τον/ην υποψήφιο/α αυτοπροσώπως είτε αποστέλλεται με το ταχυδρομείο. Σε
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής: (α) για την εμπρόθεσμη αποδοχή της υποψηφιότητας
λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής, όπως αυτή εμφανίζεται στην ταχυδρομική σφραγίδα,
(β) ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να αποστείλει, εμπροθέσμως, την αίτησή του και ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση: socpms@social.soc.uoc.gr.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν και όσοι/ες φοιτητές/τριες, κατά τον χρόνο
έναρξης των εισαγωγικών εξετάσεων στο Π.Μ.Σ., έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις απαιτήσεις του
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών τους. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι υποχρεούνται να
υποβάλουν, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματός
τους, που θα πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και αντίγραφο της
αναλυτικής τους βαθμολογίας. Στην αίτησή τους θα δηλώνεται ρητώς ότι δεσμεύονται, εφόσον
επιλεγούν, να προσκομίσουν το πτυχίο τους ευθύς μόλις ορκιστούν.

Οι εξετάσεις για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων φοιτητών/τριών θα λάβουν
χώρα την 21η και την 22η Σεπτεμβρίου 2018. Ανακοίνωση με το ωρολόγιο πρόγραμμα και τις
αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. του Τμήματος στις
αρχές Σεπτεμβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.:

ι σ τ ο σ ε λ ί δ α :
http://www.soc.uoc.gr/sociology
τηλ. 28310-77491, Fax 28310-77467,
e-mail: <socpms@social.soc.uoc.gr>

Τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η :
Π.Μ.Σ. «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός,
Μετασχηματισμοί», Τμήμα Κοινωνιολογίας,
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη
Ρεθύμνου,
Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο Κρήτης 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved