nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Δημοσιογραφία

Proslipsis.gr | Αθήνα 9.7.2018, 07:23

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δέχεται υποψηφιότητες για εισαγωγή και φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημοσιογραφία».

Αιτήσεις υποβάλλονται από τις 3 μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2018.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής πρόσκλησης.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Θεσσαλονίκη, 06-07-2018
Αρ.Πρωτ.: 1707

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ»
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την
εισαγωγή/φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημοσιογραφία».
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/17
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4009/11 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
του ΠΜΣ, όπως ισχύει μετά την έγκριση του από την Σύγκλητο Ειδικής Σύνδεσης
(συνεδρίαση 2958/13-4-2018) (Αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ για την απόφαση ίδρυσης και
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας). Proslipsis.gr

Η επιλογή των υποψηφίων υπόκειται στους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ
Στο ΠΜΣ «Δημοσιογραφία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Σχολών
ή Τμημάτων Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών,
Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών,
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Φιλοσοφικής, Ιστορίας, Αρχαιολογίας,
Θεολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας, Αρχιτεκτονικής, Καλών
Τεχνών, Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηματογραφικών Σπουδών, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και
απόφοιτοι άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ ή Σχολών Ανώτατής Παιδείας της ημεδαπής ή
ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.
Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση και φοιτήτριες/τες οι οποίες/οι καθίστανται πτυχιούχοι
ΑΕΙ και ΑΤΕΙ κατά την περίοδο Ιουνίου 2018. Για τη συμμετοχή των φοιτητριών/ών αυτών,
απαιτείται πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους από το οποίο να
προκύπτει ότι περάτωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2018. 
Η εγγραφή, εφόσον επιλεγούν, θα οριστικοποιηθεί με την έγκαιρη εντός προθεσμίας
προσκόμιση του αντίστοιχου πτυχίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Το ΠΜΣ στην παρούσα φάση θα δεχτεί συνολικά σαράντα πέντε (45) φοιτήτριες/φοιτητές
σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΤΛΟΥ
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου στις ειδικεύσεις
Α) Δημοσιογραφία στην ψηφιακή εποχή Proslipsis.gr
Β) Παγκόσμια Δημοσιογραφία και
Γ) Δημοσιογραφία των Τεχνών και του Πολιτισμού.
Ορίζεται σε τρία διδακτικά εξάμηνα από τα οποία το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι
υποχρεωτική.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ, τις
οποίες οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να γνωρίζουν και να τηρούν πιστά. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκέπτονται τους ιστοχώρους του ΠΜΣ:
http://www.jour.auth.gr/mtpx

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενες/οι να φοιτήσουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Δημοσιογραφία» θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Εγνατία 46, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54633 1ος
όροφος) κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής, (Δευτέρα έως Παρασκευή από 11.00 π.μ. έως
13.00μ.μ.), από την ημέρα 3 Σεπτεμβρίου έως και την ημέρα 14 Σεπτεμβρίου 2018, ή
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και
την 14η
 Σεπτεμβρίου 2018 δηλώνοντας την Ειδίκευση που επιθυμούν να ακολουθήσουν και
την συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται)
2. Φωτοτυπία δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
3. Αντίγραφο πτυχίου. Προκειμένου περί τίτλων από ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής,
υποβάλλεται και η νόμιμη αναγνώριση του τίτλου.
4. Αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων και, προκειμένου για αποφοίτους
ΤΕΙ, αναλυτικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών. 
5. Πιστοποιητικό γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση). Σε
περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο
πιστοποιητικό. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή
τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό
επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α.Ε.Ι. Σε
περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο
αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνικής γλώσσας.
6. Βιογραφικό σημείωμα.
7. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για άλλες
εκπαιδευτικές ή επιμορφωτικές δραστηριότητες, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία
συναφή προς το πεδίο της ειδίκευσης που έχει επιλεγεί. Στην περίπτωση που υπάρχουν
δημοσιεύσεις ή/και πτυχιακή εργασία, είναι απαραίτητο να υποβληθεί αντίτυπο σε
ψηφιακό δίσκο (CD-ROM). Αποδεικτικά που προσκομίζονται μετά την περίοδο υποβολής
των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτά. Proslipsis.gr
8. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων
Ερευνητικών Ινστιτούτων.
Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται μέχρι τις 10 Οκτωβρίου
Οι πτυχιούχοι ιδρυμάτων της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό
αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρθρ. 34, παρ. 7 του Ν.
4485/2017.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά διατηρούνται στο αρχείο του ΠΜΣ και δεν επιστρέφονται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια:
α) Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιες/οι αξιολογούνται με κριτήρια την επίδοση στις σπουδές
τους, την επιστημονική πληρότητα και ωριμότητα, τις προοπτικές επιστημονικής εξέλιξης
και τις γνώσεις ξένων γλωσσών που διαθέτουν, όπως τα προσόντα αυτά προκύπτουν από
τον φάκελο δικαιολογητικών που έχει προσκομιστεί. Με βάση τα κριτήρια αυτά
καταρτίζεται αρχικός Πίνακας Αξιολογικής Κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα
σειρά.
β) Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι που προηγούνται στον ανωτέρω πίνακα καλούνται, σε
αριθμό ίσο με το διπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων, σε προσωπική
συνέντευξη με μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΠΜΣ, ή με διδάσκοντες που
ορίζονται από αυτήν, βάσει της οποίας κρίνονται τα ενδιαφέροντα και η γενική ικανότητα
των υποψηφίων να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ΠΜΣ. Ειδικότερα η απόδοση των
υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη αξιολογείται με κριτήριο (1) την αναλυτική σκέψη
και την ικανότητα των υποψηφίων για προσέγγιση, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο
και μεθοδολογικά συνεπή, θεμάτων συναφών με το αντικείμενο του ΠΜΣ και ανάπτυξη
σχετικής επιχειρηματολογίας, (2) τον βαθμό γνώσης εκ μέρους των υποψηφίων της 
σχετικής προβληματικής και της συναφούς βιβλιογραφίας (3) την εγγύτητα των
επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων των υποψηφίων προς το αντικείμενο
του ΠΜΣ.
Η επιλογή γίνεται με βάση τη δήλωση προτίμησης ειδίκευσης του υποψηφίου και το
σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων, τα οποία
προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, ως εξής:
α) Γενικός βαθμός του πτυχίου, 25%.
β) Τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα (περιλαμβανομένης της πτυχιακής ή
διπλωματικής εργασίας), καθώς επίσης και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα
κινητικότητας σπουδαστών, 10%.
γ) Τυχόν επαγγελματική εμπειρία, 10%. Η εμπειρία πρέπει να έχει αποκτηθεί σε φορέα του
ιδιωτικού, του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε συναφές, με τις
ειδικεύσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών αντικείμενο: έντυπα,
οπτικοακουστικά ή διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, πρακτορεία ειδήσεων, γραφεία τύπου,
επικοινωνίας, διαφήμισης και μάρκετινγκ.
δ) Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Α2 (δηλ. βασική
γνώση), 5%. Proslipsis.gr
ε) Κατοχή δεύτερου πτυχίου, 5%.
στ) Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο της προτιμούμενης
ειδίκευσης, 5%.
ζ) Προφορική συνέντευξη, 30%. Ειδικότερα, η απόδοση των υποψηφίων στην προφορική
συνέντευξη αξιολογείται με κριτήρια: (ι) την αναλυτική σκέψη και την ικανότητα των
υποψηφίων για προσέγγιση, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και μεθοδολογικά
συνεπή, θεμάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο της προτιμούμενης ειδίκευσης του
Π.Μ.Σ. και την ανάπτυξη σχετικής επιχειρηματολογίας, (ιι) τον βαθμό κατανόησης εκ
μέρους των υποψηφίων της προβληματικής που αναπτύσσεται στην καθορισμένη από την
προκήρυξη του ΠΜΣ βιβλιογραφία, και (ιιι) τη συνάφεια των επιστημονικών
ενδιαφερόντων των υποψηφίων προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
η) Τυχόν κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού τίτλου, 10%.
Η προφορική συνέντευξη και η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται, για τον κάθε έναν, από
επιτροπή της αρμόδιας ειδίκευσης, την οποία έχει επιλέξει ο υποψήφιος. Οι επιτροπές
αυτές είναι τριμελείς και ορίζονται από τη Συνέλευση.
Προκειμένου να εξαχθεί η συνολική τελική βαθμολογία, η ανωτέρω ποσοστιαία
μοριοδότηση των υποψηφίων ανάγεται στην κλίμακα 1-10. Ο σχετικός πίνακας
αξιολόγησης πρέπει να έχει περιέλθει στη Συνέλευση εντός μηνός από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ καταρτίζει τον τελικό Πίνακα Αξιολογικής Κατάταξης των
υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνόλου μορίων και τον καταθέτει προς έγκριση στην
Συνέλευση του Τμήματος.
Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και ο Πίνακας Κατάταξης ανακοινώνονται από
την Γραμματεία στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.
Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων επιτυχόντων καλούνται να εγγραφούν στο
ΠΜΣ, εάν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειράς τους στον εγκεκριμένο Πίνακα
Αξιολογικής Κατάταξης.

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλη φοίτησης στο
Π.Μ.Σ. «Δημοσιογραφία». Το ποσό των τελών φοίτησης για κάθε φοιτητή/τρια ανέρχεται
από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 σε 2000.
Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου για κάθε χειμερινό εξάμηνο και
μέχρι την 30η
 Ιανουαρίου για κάθε εαρινό εξάμηνο.
Από τα δίδακτρα απαλλάσσονται οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου
35 του Ν. 4485/4-8-2017.
 Proslipsis.gr
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά
με τη γραμματεία του Τμήματος, τηλ. 2310-992063.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
*υπογραφή
Γεώργιος Τσουρβάκας
Αναπληρωτής Καθηγητής
*Η υπογραφή υπάρχει στο πρωτότυπο έγγραφο που παραµένει στο αρχείο του Τµήµατος  

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved