nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό: Δημοσιογραφία

Proslipsis.gr | Αθήνα 11.7.2018, 01:01

Το Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει έως 45 θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών που επιθυµούν να συµµετάσχουν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 στο αγγλόφωνο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος σε τρεις ειδικεύσεις.

Οι ειδικεύσεις είναι οι εξής: α) Ευρωπαϊκή ∆ηµοσιογραφία (European Journalism), β) Ψηφιακά Μέσα, Πολιτισµός και Επικοινωνία (Digital Media, Culture and Communication), και γ) Επικοινωνία της ∆ιακινδύνευσης και ∆ηµοσιογραφία Κρίσεων (Risk Communication and Crisis Journalism).

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 7 Σεπτεβρίου, εκτός κι αν οι θέσεις καλυφθούν νωρίτερα.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Το Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης προκηρύσσει έως σαράντα-πέντε (45) θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών που επιθυµούν
να συµµετάσχουν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 στο αγγλόφωνο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τµήµατος, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος στις εξής τρεις
ειδικεύσεις:
(α) Ευρωπαϊκή ∆ηµοσιογραφία (European Journalism),
(β) Ψηφιακά Μέσα, Πολιτισµός και Επικοινωνία (Digital Media, Culture and Communication), και
(γ) Επικοινωνία της ∆ιακινδύνευσης και ∆ηµοσιογραφία Κρίσεων (Risk Communication and Crisis
Journalism). Proslipsis.gr

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 σε
συνδυασµό µε τις διαταξεις του Ν. 4009/2011 και τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του, όπως
ισχύει µετά την έγκριση από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση 2958/13-4-2018) ενώ
αναµένεται η εκδοση ΦΕΚ για την απόφαση ίδρυσης και τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας.

Το ετήσιας διάρκειας και πλήρους φοίτησης πρόγραµµα περιλαµβάνει δύο διδακτικά εξάµηνα
(Οκτώβριος-Φεβρουάριος, Μάρτιος-Μάϊος) και ένα τρίτο εξάµηνο (Οκτώβριος-Φεβρουαριος), το
οποίο διατίθεται για τη συγγραφή της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Για την επιτυχή
ολοκλήρωση του προγράµµατος, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την υποχρέωση (α) να συµµετέχουν
ανελλιπώς και να αξιολογηθούν σε έξι (6) µαθήµατα, και (β) να εκπονήσουν, υπό την εποπτεία
συµβούλου καθηγητή, µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία περίπου 20.000 λέξεων, την οποία
πρέπει να υποστηρίξουν ενώπιον τριµελούς εξεταστικής επιτροπής.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των εξής Τµηµάτων ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων
οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής: ∆ηµοσιογραφίας, Επικοινωνίας και Μέσων Ενηµέρωσης,
Πολιτικών, Οικονοµικών, Κοινωνικών, Πολιτισµικών, Συγκριτικών, Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών
Σπουδών, Επιστηµών, Ιστορίας, Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Φιλολογίας,
Αρχαιολογίας, Μάρκετιγκ, ∆ιαφήµισης, Ιστορίας Τέχνης και Ξένων Γλωσσών Πανεπιστηµίων της
ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί και
πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Proslipsis.gr

Οι υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, γνώση που αποδεικνύεται από
κατάλληλο πιστοποιητικό επάρκειας ή από την κατοχή τίτλου βασικών ή µεταπτυχιακών σπουδών
αγγλόφωνου εκπαιδευτικού ιδρύµατος.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, µέσω της ιστοσελίδας του
ΠΜΣ (http://media.jour.auth.gr/application-form/) από τη ∆ευτέρα 9 Ιουλίου 2018. Η διαδικασία
αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων γίνεται σταδιακά και συνεχίζεται, εφόσον υπάρχουν ακόµη
διαθέσιµες θέσεις, έως τις 7 Σεπτεµβρίου 2018. 

Με τις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι δηλώνουν την
ειδίκευση που επιθυµούν να ακολουθήσουν και υποβάλλουν τα εξής στοιχεία:
1. Στοιχεία τίτλων σπουδών
2. Στοιχεία πιστοποιητικών αγγλοµάθειας επιπέδου τουλάχιστον C1 (πολύ καλό). Αυτά δεν είναι
αναγκαία εφόσον οι υποψήφιοι κατέχουν τίτλους βασικών ή µεταπτυχιακών σπουδών από
αγγλόφωνα Πανεπιστήµια ή Τµήµατα Σπουδών, ή από Τµήµατα Αγγλικής Φιλολογίας.
3. Στοιχεία ερευνητικής ή/και επαγγελµατικής εµπειρίας συναφούς προς την επιλεγείσα
ειδίκευση.
4. ∆ύο (2) συστατικές επιστολές από µέλη ∆ΕΠ ΑΕΙ ή αναγνωρισµένων Ερευνητικών
Ινστιτούτων. Σε περίπτωση που υπάρχει επαγγελµατική εµπειρία συναφής προς την επιλεγείσα
ειδίκευση, η µία (1) συστατική µπορεί να προέρχεται από τον προϊστάµενο/διευθυντή του
οργανισµού όπου αυτή αποκτήθηκε.

Η επιλογή των φοιτητών του ΠΜΣ γίνεται µε βάση τη δήλωση προτίµησης ειδίκευσης και το σύνολο
των µορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίµηση των ανωτέρω προσόντων τους. Η συνολική τελική
βαθµολογία συνίσταται στο άθροισµα της ανωτέρω µοριοδότησης των υποψηφίων στην κλίµακα 1-
100. O πίνακας των εισακτέων στο ΠΜΣ θα επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
και θα ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραµµατείας του Τµήµατος, έως τις 14
Σεπτεµβρίου, 2018.

Οι εγγραφές των εισακτέων θα πραγµατοποιηθούν το διάστηµα 24-28 Σεπτεµβρίου 2018. Κατά την
εγγραφή τους οι εισακτέοι υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχιούχου από οµοταγές ίδρυµα του εξωτερικού υποβάλλεται
και η νόµιµη αναγνώριση του πτυχίου (ή, σε περίπτωση που αυτή δεν έχει ακόµη εκδοθεί, βεβαίωση
του ∆ΟΑΤΑΠ ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση).
β) Πίνακα αναλυτικής βαθµολογίας όλων των προπτυχιακών µαθηµάτων.
γ) Πιστοποιητικό αγγλοµάθειας (εκτός των εξαιρέσεων της ανωτέρω περίπτωσης 2).

Τα µαθήµατα του µεταπτυχιακού προγράµµατος θα ξεκινήσουν τη ∆ευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 και η
παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Proslipsis.gr

Οι εισακτέοι µεταπτυχιακοί φοιτητές θα καταβάλουν ποσό 1.000 ευρώ ανά εξάµηνο σπουδών (για τα
3 εξάµηνα φοίτησης, συνολικά 3.000 ευρώ) για την ενίσχυση του προγράµµατος σπουδών, το οποίο
καταβάλλεται στην αρχή κάθε εξαµήνου. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι Έλληνες
µεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδηµα (ατοµικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το µεν
ατοµικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού
διάµεσου ισοδύναµου εισοδήµατος. Οι απαλλασσόµενοι φοιτητές δεν µπορεί να ξεπερνούν το
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθµού των φοιτητών που εισάγονται στο
Π.Μ.Σ. Σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω
ποσοστό, επιλέγονται µε σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το µικρότερο εισόδηµα.

Επίσης, κατά τη λήξη του Α’ διδακτικού εξαµήνου, ο/η φοιτητής/τρια µε την κορυφαία επίδοση
απαλλάσσεται από περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση έως την ολοκλήρωση των σπουδών του.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα και τον κανονισµό σπουδών, τη διαδικασία
επιλογής και την απονοµή υποτροφιών, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµβουλευτούν την
ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://media.jour.auth.gr/) ή να επικοινωνήσουν µε τη Γραµµατεία του ΠΜΣ
(τηλ. 2310-992072 ή ηλεκτρονικά στο: troullou@jour.auth.gr). Proslipsis.gr

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
*υπογραφή
Γεώργιος Τσουρβάκας
Αναπληρωτής Καθηγητής

* Η υπογραφή υπάρχει στο πρωτότυπο έγγραφο που παραµένει στο αρχείο του Τµήµατος.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2018  proslipsis.gr, All rights reserved