nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Φυσικές και Χηµικές Μέθοδοι ∆ιάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

Proslipsis.gr | Αθήνα 17.7.2018, 00:16

Το Τµήµα Χηµείας της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Α.Π.Θ., ως επισπεύδον σε συνεργασία µε τα Τµήµατα Φυσικής και Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστηµών του ΑΠΘ και το Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειµηλίων της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί από ακαδηµαϊκό έτος 2018 - 019 ∆ιιδρυµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΠΜΣ) µε τίτλο: «Φυσικές και Χηµικές Μέθοδοι ∆ιάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονοµιάς», σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 2669/τ.Β'/06-07-2018) και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/4-8-2017).

Η λειτουργία του ∆ΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τµήµατος Χηµείας στη συνεδρίαση αριθµ. 655/14-2-2018 και είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα του Τµήµατος (http://www.chem.auth.gr/index.php?cid=5306&mn=85).

Το ∆ΠΜΣ απονέµει ∆ίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ) µε τίτλο «Φυσικές και Χηµικές Μέθοδοι ∆ιάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονοµιάς».

O αριθµός εισακτέων µεταπτυχιακών φοιτητών για το παν/κό έτος 2018-2019 είναι 15.

Ο ελάχιστος και ο µέγιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση του ∆ΜΣ είναι 3 και 6 εξάµηνα αντίστοιχα. 
Για την απόκτηση του ∆ΜΣ απαιτείται η συµπλήρωση 90 ECTS (60 ECTS από µεταπτυχιακά µαθήµατα + 30 ECTS από µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία).

Στο ∆ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών (240 µονάδες ECTS) Τµηµάτων Χηµείας, Φυσικής, Γεωλογίας, Βιολογίας, Χηµικών Μηχανικών, Αρχαιολογίας, ∆ιαχείρισης, Επιστήµης Συντήρησης, Συντήρησης ή άλλων συναφών κλάδων, απόφοιτοι ηµεδαπών ΑΕΙ και αναγνωρισµένων οµοταγών αλλοδαπών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

∆ίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέµεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυµα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύµφωνα µε τον ν. 3328/2005 (Α' 80). Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, µπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθµοι και µόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τµήµατα του Ιδρύµατος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές µε τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυµα.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραµµατεία αίτηση από 13/07/2018 έως 27/07/2018 & από
20/08/2018 έως 10/09/2018 (ώρες 12:00-13:30). Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί και ταχυδροµικώς µε σφραγίδα ταχυδροµείου εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας. 
Σελίδα 2 από 2

Μαζί µε την Αίτηση οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας ή αντίγραφο Πτυχίου συνοδευόµενο από Παράρτηµα ∆ιπλώµατος.
2. Σύντοµο Βιογραφικό σηµείωµα.
3. Αποδεικτικό γνώσης τουλάχιστον µίας ξένης γλώσσας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό του ∆ΠΜΣ.
4. Έντυπη µονοσέλιδη περίληψη της πτυχιακής εργασίας (για πτυχιούχος εκτός Τµήµατος Χηµείας ΑΠΘ απαιτείται ψηφιακή (cd) ή έντυπη µορφή της πτυχιακής).
5. Ανάτυπα δηµοσιευµένων εργασιών ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια, εφόσον υπάρχουν.
6. Βεβαιώσεις συναφούς προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν.
7. Αναγνώριση από ∆ΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.
8. Αντίγραφο άλλου µεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου, εφόσον υπάρχουν.

H επιλογή των φοιτητών θα γίνει το µήνα Σεπτέµβριο, µε βάση τον Αλγόριθµο Μοριοδότησης που περιγράφεται στον Κανονισµό του ΠΜΣ και περιλαµβάνει τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση η µέγιστη ποσόστωση για τη µοριοδότηση):
- Βαθµός πτυχίου (45%)
- Μαθήµατα σχετικά µε την αιτούµενη κατεύθυνση (30%)
- Πτυχιακή εργασία (10%)
- ∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά/ανακοινώσεις (3%)
- Ξένες γλώσσες (3%)
- Συνέντευξη (2%)
- Επαγγελµατική/Ερευνητική εµπειρία σχετική µε την κατεύθυνση (2%)
- Κατοχή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (1%)
- Κατοχή ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (2%)

Οι συνεντεύξεις προγραµµατίζονται να γίνουν από την Τριµελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης τον Σεπτέµβριο σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τµήµατος.

O τελικός πίνακας επιλογής θα επικυρωθεί από τη Ειδική ∆ιιδρυµατική Επιτροπή του ΠΜΣ και οι επιτυχόντες θα κληθούν για εγγραφή και δήλωση µαθηµάτων του A’ εξαµήνου.

Οι µεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν επαρκείς γνώσεις στα βασικά µαθήµατα του Τµήµατος Χηµείας που είναι συναφή προς την Ειδίκευση του ∆.Π.Μ.Σ., ή εάν απαιτείται, να εξεταστούν επιτυχώς, σε µαθήµατα του Π.Π.Σ. του Τµήµατος που θα καθορίζονται για κάθε φοιτητή/τρια από την Τριµελή Επιτροπή Επιλογής. Τα µαθήµατα αυτά οφείλουν να τα παρακολουθήσουν παράλληλα, κατά τα δύο πρώτα εξάµηνα των µεταπτυχιακών σπουδών τους.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved