nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία

Proslipsis.gr | Αθήνα 29.8.2017, 19:45

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσει την εισαγωγή 35 μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):  Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία.

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2018.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
(NATURAL RESOURCES: MONITORING, TECHNOLOGY AND BIOECONOMY)

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ
"ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"
Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(ΑΠΘ) προκηρύσσει την εισαγωγή τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) για το ακαδημαϊκό
έτος 2018-19 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ".
Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του ΠΜΣ καθορίζονται από το ΦΕΚ 3403/10-8-2018 τ. Β.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και
Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
2. Πτυχιούχοι Βιολογικών, Περιβαλλοντικών και Θετικών Επιστημών Πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών
και Διοίκησης, Πληροφορικής, και Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ
(Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια με το αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ.
3. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από
ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), ή διάδοχο κατά νόμο Οργανισμό, κατά τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
4. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου,
μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος, εφόσον υπηρετούν σε Τμήματα του
Ιδρύματος, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, καλούνται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο
ΠΜΣ "ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ" να αποστείλουν από τη
δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης και έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2018 μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση msc-naturalresources@for.auth.gr, πλήρως συμπληρωμένη την Αίτηση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ
http://mscnaturalresources.for.auth.gr. Η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί και
σε έντυπη μορφή μαζί με τον φάκελο των δικαιολογητικών.
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο διάστημα αυτό, κατά τις ώρες 12.00 μ. – 13.00 μ.μ.,
στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ (Κτήριο της
Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, ΤΚ 54124,
Θεσσαλονίκη) αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ταχυδρομικά συστημένο φάκελο με τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Proslipsis.gr
2. Πλήρες και ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές,
την επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων.
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (ή Παραρτήματα Διπλωμάτων)
ή υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση και ορκωμοσία τους μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2018.
4. Βεβαίωση αναγνώρισης και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από ΑΕΙ της αλλοδαπής).
5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής, εκπαιδευτικής εμπειρίας και εν γένει επιστημονικής δραστηριότητας
(εφόσον υπάρχουν).
7. Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν).
Η αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ "ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ" θα γίνει με βάση τη συνολική βαθμολόγηση (σε κλίμακα 1 – 100) με τα
παρακάτω κριτήρια (σε παρένθεση φαίνεται ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου):
I. Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος με ελάχιστο βαθμό «Λίαν καλώς» (40%).
II. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.(5%).
III. Επαρκής γνώση (άριστη/πολύ καλή/καλή γνώση) μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη
προϋπόθεση (15%, 10%, και 5% αντίστοιχα).
IV. Συστατικές επιστολές, η ύπαρξη των οποίων θα προσμετράται θετικά.
V. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή (30%).
VI. Επιπλέον πρόσθετα κριτήρια, όπως επαγγελματική εμπειρία (διάρκεια και είδος), ερευνητική
εμπειρία, δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα (10%).
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος γίνεται από αρμόδια
Τριμελή Επιτροπή Επιλογής απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η
Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο,
απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα και καλεί σε
συνέντευξη τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα. Μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων.
Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο συνολικό «βαθμό». ΚατΆ εξαίρεση και μόνο
στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εισακτέων (μέχρι 35) μπορεί να
γίνουν δεκτοί υποψήφιοι με γενικό βαθμό πτυχίου «Καλώς». Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί ως
υπεράριθμοι και όλοι οι εισακτέοι οι οποίοι ισοβαθμούν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Στις δύο
παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο τελικός
πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων, αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος,
αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Το ΠΜΣ "ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ" αυτοχρηματοδοτείται και
τα συνολικά τέλη φοίτησης είναι 2.900¤ ανά φοιτητή και για τα τρία (3) εξάμηνα σπουδών, τα οποία
καταβάλλονται τμηματικά σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, τον Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο κάθε
ακαδημαϊκού έτους. Σημειώνεται ότι δίνονται υποτροφίες τόσο στους φοιτητές που εισάγονται στο ΠΜΣ
με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, όσο και σε όποιον/α συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στα 6
μαθήματα του 1ου εξαμήνου.. Proslipsis.gr
Πληροφορίες παρέχονται από τους:
• Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τηλ.: 2310-995197 και 2310-995195,
email: msc-naturalresources@for.auth.gr, info@for.auth.gr και στο τηλ. 6974287874
• Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Καθηγητή Ι. Γήτα, τηλ. 6977037153, e-mail: igitas@for.auth.gr;
 Ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mscnaturalresources.for.auth.gr

O Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθηγητής Ι. Γήτας


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved