nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον

Proslipsis.gr | Αθήνα 11.9.2017, 22:30

Έξι θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στη αντικείμενο «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον», στον Τομέα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, προκηρύσσει το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2018.

* Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Γραμματεία
Πληροφορίες: Αναστασία Σεραφείμ Θεσσαλονίκη, 17 Ιουλίου 2018
Τηλ. : 2310 99 8470 Fax: 2310 99, 8452 Αριθμ. Πρωτ.: 1672
e-mail: info@geo.auth.gr
Κτίριο : Γραμματειών Σ.Θ.Ε

Από το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ ανακοινώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα
λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και
Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» στον Τομέα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα φοιτήσουν έξι (6) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως μεταπτυχιακοί φοιτητές:
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής των τμημάτων Θετικών Επιστημών
(Γεωλογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Βιολογίας, Χημείας και Πληροφορικής), Γεωτεχνικών και
Περιβαλλοντολογικών Επιστημών (Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας
και Μηχανικών) και άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών συναφούς αντικειμένου ομοταγών αναγνωρισμένων
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του ΑΠΘ εφόσον ο τίτλος σπουδών που
κατέχουν και το έργο που επιτελούν είναι συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και εφόσον πληρούν
τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο
ένας κατ΄ έτος στο Π.Μ.Σ.

Προϋπόθεση εγγραφής ενός κατόχου πτυχίου βασικού κύκλου σπουδών είναι η επιλογή του από
την αρμόδια Επιτροπή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
α) Το γενικό βαθμό του πτυχίου, με ποσοστό 20%. Ο βαθμός του πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον
"λίαν καλώς" σε διαφορετική περίπτωση ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής.
β) Της βαθμολογίας, σε τρία (3), σχετικά με το Π.Μ.Σ., προπτυχιακά μαθήματα, σε ποσοστό 10%.
Τα τρία αυτά μαθήματα περιλαμβάνουν ένα μάθημα επιπέδου Γενικών Μαθηματικών ή Γενικής
Φυσικής και δύο μαθήματα από το χώρο των Ατμοσφαιρικών Επιστημών.
γ) Την επιτυχή γραπτή ή προφορική εξέταση στα μαθήματα: i) Γενική Μετεωρολογία ii) Γενική
Κλιματολογία, και iii) Χρήση Η/Υ, σε ποσοστό 35%. Η εξεταστέα ύλη κάθε μαθήματος είναι
καθορισμένη και δίνεται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας.
δ) Την επίδοση σε διπλωματική εργασία, αν τέτοια εργασία προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, με
ποσοστό 10% αν συνδέεται με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ή 5% αν η διπλωματική εργασία δεν
συνδέεται.
ε) Την προφορική συνέντευξη των υποψηφίων και την αξιολόγηση των στοιχείων του βιογραφικού
σημειώματος και των συστατικών επιστολών, σε ποσοστό 12.5%. 
ζ) Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου πάνω σε συναφές ή συγγενές προς το Π.Μ.Σ.
γνωστικό αντικείμενο, με ποσοστό 7.5%.
στ) V. Επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας , με προτεραιότητα στο βαθμό γνώσης της Αγγλικής,
Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας, σε ποσοστό 5%.

Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας (επίπεδο Γ2) μοριοδοτείται με δέκα (10),η πολύ καλή γνώση
(επίπεδο Γ1) με οκτώ (8) και η καλή γνώση (επίπεδο Β2) με έξι (6). Σε περίπτωση μη κατοχής των
παραπάνω τίτλων δίνεται η δυνατότητα γραπτής εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών σε μία από τις προαναφερθείσες ξένες γλώσσες της επιλογής τους. Οι υποψήφιοι
που θα περάσουν επιτυχώς τη γραπτή εξέταση της γλώσσας μοριοδοτούνται με μέγιστο το πέντε (5).

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτηση (σχετικό έντυπο υπάρχει στη Γραμματεία του Τμήματος και
στην ιστοσελίδα http://www.geo.auth.gr/gr_postgrad_meteo.htm), πρέπει να υποβάλουν και τα εξής
δικαιολογητικά:
1) Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ).
2) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
3) Βιογραφικό Σημείωμα.
4) Αποδεικτικό γνώσης μιας τουλάχιστον γλώσσας κατά προτίμηση Αγγλικής, ή Γαλλικής ή Γερμανικής.
Σε περίπτωση μη κατοχής αποδεικτικού ο υποψήφιος υποχρεούται σε γραπτή εξέταση.
5) Δύο συστατικές επιστολές.
6) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους (ερευνητικές εργασίες,
βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια κ.τ.λ.) εφόσον υπάρχει.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας, από: Τρίτη 25-9-2018
έως Παρασκευή 5-10-2018.

Οι εξετάσεις εισαγωγής θα διεξαχθούν από 8/10/2018 έως 12/10/2018. Οι υποψήφιοι θα κληθούν
σε προφορική συνέντευξη σε ημερομηνία που θα τους ανακοινωθεί έγκαιρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του
Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. (τηλ. 2310-998470, 2310-998450) και στην Διευθύντρια του Π.Μ.Σ
Αναγνωστοπούλου Χριστίνα (email chanag@geo.auth.gr, τηλ. 2310-998414).

Ο Πρόεδρος
 του Τμήματος Γεωλογίας
 Χαράλαμπος Φείδας
 Καθηγητής 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved