nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο διιδρυματικό, αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό: Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

Proslipsis.gr | Αθήνα 12.9.2017, 00:12

Θέσεις στο διιδρυματικό, αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό με τίτλο «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων», προκηρύσσουν τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια.

Συγκεκριμένα, το άκρως επίκαιρο Πρόγραμμα υλοποιούν το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως επισπεύδον, η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την προκήρυξη.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Του Αγγλόφωνου Δι-Ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
- του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.
- της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.
- του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α.
- του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ.
με τίτλο: Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων - Hydrocarbon Exploration 
and Exploitation
Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως επισπεύδον, η
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του 4ου κύκλου του Αγγλόφωνου Δι-Ιδρυματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Έρευνα και Εκμετάλλευση
Υδρογονανθράκων” - “Hydrocarbon Exploration and Exploitation”, το οποίο – σύμφωνα με
το ΦΕΚ Επανίδρυσης του [Τεύχος Β’ 3834/06.09.2018] – οδηγεί στην απονομή του τίτλου:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μάστερ) στην Έρευνα και Εκμετάλλευση
Υδρογονανθράκων (MSc in Hydrocarbon Exploration and Exploitation). Proslipsis.gr

Στο Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί
πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Περιβάλλοντος
και γενικότερα Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, με πτυχία συναφή προς το πεδίο
ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Εκτός από τους ήδη πτυχιούχους, γίνονται δεκτοί και όσοι αποδεδειγμένα θα αποκτήσουν
πτυχίο έως την 30η Σεπτεμβρίου 2018.

Ο 4ος κύκλος του προγράμματος θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2018.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
http://hydrocarbons.geo.auth.gr του Δ.Π.Μ.Σ. μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018.
Η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σειρά δικαιολογητικών,
ψηφιοποιημένων σε μορφή pdf, που θα επισυναφθούν στα ειδικά πεδία της ιστοσελίδας.

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1. Ηλεκτρονική αίτηση.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Πτυχίο.
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου με ακριβή Μ.Ο.
5. Δύο συστατικές επιστολές για την ακαδημαϊκή επάρκεια του υποψηφίου, κατά
προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
6. Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, κατά προτίμηση Proficiency του Cambridge
University ή του University of Michigan, ή Toefl 215 (computer based) και άνω ή IELTS
6 και άνω. Δεν ζητείται αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας όταν ο υποψήφιος έχει
αποφοιτήσει από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο.
7. Ψηφιακή προσωπική φωτογραφία του υποψηφίου, πρόσφατη, έγχρωμη, ευκρινής, σε
ουδέτερο φόντο, διαστάσεων 240x240 pixels, σε μορφή jpg, μεγέθους έως 2 MB.
8. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
9. Αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν Πτυχία από
Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Proslipsis.gr

Συμπληρωματικά μπορούν να επισυναφθούν, εφόσον υπάρχουν:
10. Άλλος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
11. Συστατικές επιστολές για επαγγελματική εμπειρία από εργοδότες.
12. Άλλα αποδεικτικά επιστημονικής δραστηριότητας ή/και επαγγελματικής εμπειρίας.
13. Πρόσθετα προσόντα.

Η διαδικασία των υποψηφίων που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα ηλεκτρονική αίτηση και
το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται σε τρεις φάσεις:
Πρώτη φάση: Η Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από μέλη της Ειδικής
Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ., αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις,
καταρτίζει την κατάσταση όλων των υποψηφίων και προκρίνει για συνέντευξη τον αριθμό
υποψηφίων, που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία. Τα προσόντα των
υποψηφίων και ο βαθμός πληρότητας αυτών συναξιολογούνται με πολυκριτηριακή
μέθοδο, σύμφωνα με τον κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και
βαθμολογούνται βάσει ενός αλγορίθμου.
Δεύτερη φάση: Οι προκριθέντες υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη η οποία θα
πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2018, σε αίθουσα του Τμήματος
Γεωλογίας του Α.Π.Θ. Μετά τη συνέντευξη, η Επιτροπή Αξιολόγησης κατατάσσει όλους
τους υποψήφιους με βάση τη βαθμολογία τους, από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη.
Τρίτη φάση: Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. αποφασίζει για την τελική λίστα των εισακτέων
στο Α’ εξάμηνο του Δ.Π.Μ.Σ., για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 καθώς και για τη λίστα
των επιλαχόντων.

Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω Δ.Π.Μ.Σ. απαιτεί την καταβολή διδάκτρων από τους
φοιτητές, συνολικού ύψους 5.200 ευρώ, καταβλητέων σε δύο δόσεις των δύο χιλιάδων
εξακοσίων (2.600) ευρώ στην αρχή του Α’ Εξαμήνου και στην αρχή του Γ’ Εξαμήνου.

Βάσει του Άρθρου 35 του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των
οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό
διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις
εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου
διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά
δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή
παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι
φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού
των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του
προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν
το μικρότερο εισόδημα. Proslipsis.gr

Τα μαθήματα γίνονται στη Θεσσαλονίκη, όπου όλοι οι διδάσκοντες από τα
συνεργαζόμενα Ιδρύματα προσέρχονται για να διδάξουν, στην Αγγλική γλώσσα.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο
2310998555 και στην ιστοσελίδα του: http://hydrocarbons.geo.auth.gr.

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
«Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων»
Ανδρέας Γεωργακόπουλος
Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2018  proslipsis.gr, All rights reserved