nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον

Proslipsis.gr | Αθήνα 13.9.2017, 16:06

Παρατείνεται μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2018 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον», που υλοποιεί η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-19, στο Πρόγραμμα θα εισαχθούν 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές,  στις ειδικεύσεις: «Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις» και «Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά».

* Ακολουθεί το κείμενο της ανακοίνωσης που μας έστειλε η Γραμματεία του προγράμματος.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)
«ΧΩΡΟΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον». Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-19  θα εισαχθούν 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές, σύμφωνα με το ΦΕΚ (2815/τ. Β’/16-7-2018).

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις ειδικεύσεις: 
Α) «Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις» Proslipsis.gr
Β) «Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά»

Η Α’ ειδίκευση εμβαθύνει στον σχεδιασμό και τη διαχείριση του δομημένου περιβάλλοντος σε σχέση με τον τουρισμό με έμφαση στο μεσογειακό χώρο και στον πολιτισμό. Πρόκειται για μια διεπιστημονική και ανοιχτή σε καινοτόμες προσεγγίσεις εξέταση της επιρροής του τουρισμού στον μεσογειακό χώρο που στοχεύει στην ένταξη αλλά και στον καινοτόμο διάλογο με αυτόν. Η σχέση που αναπτύσσει ο τουρισμός με τον πολιτισμό, όπως αυτός αποτυπώνεται τόσο στο κτηριακό απόθεμα όσο και στο φυσικό περιβάλλον, θα αποτελέσουν τους άξονες των προσεγγίσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το πεδίο ενδιαφέροντος της ειδίκευσης θα εστιάσει στη διερευνητική συσχέτιση της νέας αρχιτεκτονικής/χωρικής πρότασης που αφορά στον τουρισμό με το υφιστάμενο φυσικό, δομικό, αστικό, περιβαλλοντικό νοητικό περικείμενο (context).

H Β’ ειδίκευση στοχεύει στην διεπιστημονική διαχείριση του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος στην ειδίκευση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού και της προστασίας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων ερευνητικών πρακτικών για την προστασία του, με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και την εφαρμογή νέων προηγμένων τεχνολογιών για τα υλικά και τις κατασκευές.

Κύρια χαρακτηριστικά του ΠΜΣ κατά την προσέγγιση και επεξεργασία των γνωστικών του αντικειμένων είναι η διεπιστημονικότητα και πολυεπιστημονικότητα, η σύνδεση του σχεδιασμού, σε όλες τις κλίμακες, με αρχές και στρατηγικές αειφορίας και οικολογίας, η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών (έξυπνα συστήματα, έξυπνα υλικά, ρομποτική) όσον αφορά τόσο στην αρχιτεκτονική τεχνολογία όσο και στη διαχείριση του δομημένου περιβάλλοντος, η θεώρηση του πολιτιστικού τοπίου καθώς και του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος όχι μόνον ως πολιτιστικών αγαθών αλλά και ως σημαντικών παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης.

Η τυπική χρονική διάρκεια για την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο τελευταία εξάμηνα διατίθενται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. Για κάθε διδακτικό εξάμηνο θα καταβάλλεται τέλος εγγραφής 500 ευρώ. Από τα ίδια έσοδα του Π.Μ.Σ. θα χορηγείται αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές του προγράμματος. 

Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2018.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: α) διπλωματούχοι Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολεοδομίας/Χωροταξίας, Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Χημικών Μηχανικών, Επιστημόνων Υλικών, Χημικών και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών, β) Πτυχιούχοι Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης, και Γεωγραφίας, καθώς και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών και  γ) πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Proslipsis.gr

Η διαδικασία εισαγωγής φοιτητών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Α.  Κατάρτιση φακέλου από τους υποψηφίους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η Συνέλευση Τμήματος δύναται να ορίζει κατά περίπτωση συγκεκριμένα μαθήματα από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών μιας από τις Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης ως προαπαιτούμενα για την συμμετοχή υποψηφίου στο Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος υποψήφιος παρακολουθεί, αφού επιλεγεί, κατά προτεραιότητα τα μαθήματα αυτά, και μετά την επιτυχή συμπλήρωσή τους συνεχίζει με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ.   
Β.  Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων φοιτητών μετά από υποχρεωτική προσωπική συνέντευξη. Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι η αναλυτική βαθμολογία του διπλώματος ή του πτυχίου τους, καθώς και οι επιδόσεις τους σε μαθήματα συγγενή/συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Συνεκτιμώνται η τυχόν γνώση επιπρόσθετων ξένων γλωσσών, οι τυχόν εργασίες και επιστημονικές δημοσιεύσεις τους και η συναφής επαγγελματική δραστηριότητα, οι συστατικές επιστολές, η προσωπικότητα των υποψηφίων. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στις 2/10/2018 σε ώρα που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2018  στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretary_arch@lists.tuc.gr.
 Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και όσοι θα γίνουν πτυχιούχοι το Σεπτέμβριο του 2018, αρκεί να καταθέσουν µε την εγγραφή τους αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ότι έχουν περατώσει τις  σπουδές   τους
1.   Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από την Γραμματεία.   Η αίτηση και ο κατάλογος των απαιτούμενων   δικαιολογητικών  μπορεί να   βρεθούν   και   στη   σελίδα   του   διαδικτύου  https://www.arch.tuc.gr/el/spoydes/proptychiakes-spoydes/entypa/
2.   Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν περατώσει τις σπουδές τους.
3.   Βεβαίωση ισοτιµίας πτυχίου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
4.  Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας  Proslipsis.gr
5.  Βιογραφικό σηµείωµα, το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή / και επαγγελµατική δραστηριότητα .
6.  Τεκμηρίωση πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η καλή γνώση και άλλης κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής, ιταλικής)
7. Υπόμνημα για τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να φοιτήσει στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.
8.  Δύο (2) συστατικές επιστολές
9.  Φάκελο τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων
10.  Ειδικά για τους διπλωματούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς portfolio εργασιών, οι οποίες θα πιστοποιούν τις ιδιαίτερες ικανότητες και την έφεσή τους για το υπό φοίτηση αντικείμενο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:
α) στη σελίδα του διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει συνεχής πληροφόρηση:
https://www.arch.tuc.gr/el/spoydes/metaptychiakes-spoydes
β) στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης,
Τηλ.: 28210-37111, FAX: 28210-37183, 
Χανιά, 13/9/2018

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved