nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Φύλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα στην κοινωνία της πληροφορίας (23/3/07)


Αθήνα 23.3.2007, 08:18
To Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για ένταξη στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φύλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα στην κοινωνία της πληροφορίας", που θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008.

Το πρόγρμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Δίπλωματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ή/και Διδακτορικού Δίπλωματος (Δ.Δ.).

Μεταπτυχιακό δίπλωμα
To Πρόγραμμα στοχεύει στη μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του προγράμματος: «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνίας της Πληροφορίας». Ειδικότερα εστιάζει στην εκπαίδευση στελεχών εξειδικευμένων σε σύγχρονα θέματα: (i) Φύλου (ισότητας, gender mainstreaming), (ii) Nέων Mορφών Απασχόλησης (τηλε-εργασία, μερική απασχόληση, άτυπες μορφές απασχόλησης, κλπ.), και (iii) Νέων Μορφών Εκπαίδευσης (εκπαίδευση από απόσταση, ηλεκτρονική μάθηση, δια βίου εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματική κατάρτιση, κλπ.), (iv) στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης.
Η τυπική διάρκεια του ΠΜΣ για τη λήψη Μ.Δ.Ε. είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει:
1. Ετήσιο Κύκλο Μαθημάτων θεωρίας και ερευνητικής μεθοδολογίας, που διεξάγονται με πρότυπες διδακτικές προσεγγίσεις και συνδυάζουν την ηλεκτρονική μάθηση με δια ζώσης μαθήματα στην έδρα του ΠΜΣ στη Ρόδο,
2. Κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων με επισκέπτες καθηγητές από άλλα πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού που διεξάγονται στην έδρα του ΠΜΣ στη Ρόδο,
3. Πρακτική άσκηση ή/και Έρευνα των φοιτητών/τριών στο πεδίο και
4. Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι (με την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν, θα προσκομίσουν κατά τις εγγραφές του Σεπτεμβρίου το πτυχίο τους ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών) Τμημάτων σχετικών με το αντικείμενο του ΠΜΣ, των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ΑΕΙ της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και  πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι (με την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν, θα προσκομίσουν κατά τις εγγραφές του Σεπτεμβρίου το πτυχίο τους ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών) των αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001. Προϋπόθεση εισαγωγής είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (τόσο για την  κατανόηση της βιβλιογραφίας, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της είναι αγγλόφωνη, όσο και για την παρακολούθηση των επισκεπτών καθηγητών από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα).

Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα για το Μ.Δ.Ε. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ., μπορούν να εισάγονται οι ισοβαθμήσαντες. Πλέον του προβλεπόμενου αριθμού των επιτυχόντων, γίνονται δεκτοί στο Μ.Π.Ε. ως υπεράριθμοι:
α)  Πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Οι υπότροφοι αυτοί εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών.
β)  Αλλοδαποί πτυχιούχοι και Έλληνες της διασποράς, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις του Κανονισμού Σπουδών.
Η επιλογή των υποψηφίων για Μ.Δ.Ε. θα γίνει σε δύο φάσεις:
(α) Στην πρώτη φάση (προεπιλογή) θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι/ες (βλ. παρακάτω). Για την προεπιλογή, θα συνεκτιμηθούν: ο γενικός βαθμός πτυχίου, η παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΠΜΣ και η βαθμολογία σε αυτά, το θέμα και ο βαθμός της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται), οι τυχόν ερευνητικές δραστηριότητες και δημοσιεύσεις, η τυχόν επαγγελματική πείρα που οι υποψήφιοι/ες έχουν αποκτήσει στα αντικείμενα του ΠΜΣ, καθώς και συστατικές επιστολές διδακτικού προσωπικού από ελληνικά, ή ισότιμα ξένα ΑΕΙ ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την Αγγλική γλώσσα, οι δε αλλοδαποί και την ελληνική γλώσσα.
(β) Στη δεύτερη φάση (οριστική επιλογή), οι υποψήφιοι/ες που έχουν αξιολογηθεί θετικά κατά την πρώτη φάση θα κληθούν σε συνέντευξη, για την ακριβή ημερομηνία της οποίας θα ενημερωθούν.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης και ο τελικός κατάλογος των επιτυχόντων αναμένεται να δημοσιοποιηθούν έως τα τέλη Ιουνίου 2007.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι για ένταξη στο Πρόγραμμα είναι:
1. Αίτηση προς το ΠΜΣ
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας  (με ακριβή Μ.Ο.)
5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας,
6. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μια τουλάχιστον να προέρχεται από καθηγητή ο/η οποίος/α έχει διδάξει τον/την υποψήφιο/α, κατά προτίμηση σε αντικείμενα σχετικά με το ΠΜΣ
7. Αποδεικτικό άριστης γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, κατά προτεραιότητα Proficiency-Cambridge ή Michigan ή TOEFL (213 και πάνω στο computer-based testing) ή IELTS (5,5 και πάνω), ή κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (επιπέδου Β2), ή εάν υπάρχει, αποδεικτικό λήψης πτυχίου από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται τεκμηρίωση γνώσης και της Ελληνικής Γλώσσας.
8. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν),
9. Διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
10. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν),
11. Υπόμνημα όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου ή της υποψήφιας, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό επίπεδο (800 – 1000 λέξεις),
12. Τέλος, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του/ της, θα συνέβαλε στο να σχηματίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης πληρέστερη  άποψη.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπονται δίδακτρα ύψους 4.500 Ευρώ για το σύνολο της φοίτησης στο ΠΜΣ για απόκτηση Μ.Δ.Ε.. Το ΠΜΣ θα χορηγεί 3 μερικές υποτροφίες σε κάθε κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών, ανάλογα με την ακαδημαϊκή επίδοση και την οικονομική κατάσταση του/της μεταπτυχιακού/κής  φοιτητή/τριας, και με βάση την αρχή της μη-συσσώρευσης υποτροφιών.

Διδακτορικό
Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στους τομείς: Σπουδών Φύλου, Κοινωνιολογίας ή/και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, Κοινωνιολογίας ή/και Οικονομίας της Απασχόλησης, Κοινωνιολογίας ή/ και Οικονομίας των Νέων Τεχνολογιών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Η τυπική διάρκεια του ΠΜΣ για την απόκτηση του Δ.Δ. απαιτεί επιπλέον έξι εξάμηνα σπουδών, μετά την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου, για την ολοκληρωμένη διατύπωση της ερευνητικής πρότασης, τη διεξαγωγή της έρευνας, την ανάλυση των δεδομένων και τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής. Απαιτείται επιπλέον κατά το διάστημα αυτό ενεργή και συστηματική συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων στο διδακτικό, ερευνητικό, συγγραφικό και λοιπό ακαδημαϊκό έργο του ΠΜΣ, το οποίο έργο διεξάγεται στην έδρα του ΠΜΣ στη Ρόδο.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. ή άλλου αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει ότι για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δεν απαιτείται η κατοχή του Μ.Δ.Ε. του Τμήματος ή άλλου αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου. Οι λεπτομερείς προϋποθέσεις των εξαιρετικών αυτών περιπτώσεων προσδιορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-8 ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πέντε για το το  Δ.Δ.

Η επιλογή των υποψηφίων για Δ.Δ. θα γίνει σε δύο φάσεις:
(α) Στην πρώτη φάση (προεπιλογή) θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι/ες (βλ. παρακάτω). Για την προεπιλογή, θα συνεκτιμηθούν: ο γενικός βαθμός πτυχίου, καθώς και ο γενικός βαθμός του Μ.Δ.Ε., οι επιδόσεις στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, το θέμα και ο βαθμός της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται), οι τυχόν ερευνητικές, μελετητικές και επαγγελματικές δραστηριότητες και δημοσιεύσεις κλπ., καθώς και συστατικές επιστολές διδακτικού προσωπικού από ελληνικά, ή ισότιμα ξένα ΑΕΙ ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής. Καθοριστικό στοιχείο αξιολόγησης αποτελεί η συγκρότηση και η πληρότητα του Σχεδίου Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την Αγγλική γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς και την ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
(β) Στη δεύτερη φάση (οριστική επιλογή), οι υποψήφιοι για Δ.Δ. θα κληθούν σε συνέντευξη.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι για Δ.Δ. είναι ίδια με αυτά που αναφέρονται για το Μ.Δ.Ε.
Επιπρόσθετα, απαιτούνται:
1. Επικυρωμένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων
3. Αντίγραφο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
4. Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής το οποίο θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον: i. Σαφή διατύπωση του υπό διερεύνηση θέματος της διδακτορικής διατριβής καθώς και των επιμέρους ερευνητικών θεμάτων,
ii. Περιγραφή του σκοπού και των στόχων της διδακτορικής διατριβής, και τεκμηρίωση της επιστημονικής σημαντικότητας και αναγκαιότητας της διερεύνησης του προτεινόμενου θέματος,
iii. Περιγραφή της μεθοδολογίας της έρευνας που θα ακολουθηθεί, συμπεριλαμβανομένων και των ερευνητικών υποθέσεων που θα διερευνηθούν,
iv. Ενδεικτική βιβλιογραφία.
5. Τέλος, ο/η υποψήφιος /α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του/ της, θα συμβάλει στο να σχηματίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης πληρέστερη  άποψη.

Υποψηφιότητες
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση για ένταξη στο ΠΜΣ και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι 5 Μαΐου 2007.
- Οι Αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ: http://www.rhodes.aegean.gr/genderstudies/postgrad/
- Αιτήσεις μπορούν επίσης να κατατεθούν ταχυδρομικά, ή και αυτοπροσώπως, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου –Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
Γραμματεία Π.Μ.Σ «ΦΥΛΟ & ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
Υπόψη Κας Κουρουτσίδου,
Λεωφ. Δημοκρατίας 1, 85 100, Ρόδος
Σε κάθε περίπτωση, όλα τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή (οπότε βεβαίωση ημερομηνία κατάθεσης αποτελεί η σφραγίδα ταχυδρομείου-ΕΛΤΑ) στην παραπάνω διεύθυνση.

Για κάθε σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ:
· Τηλέφωνα: 22410-99181, 22410-99130,
· Fax: 22410-99196
· e-mail:
genderstudies@rhodes.aegean.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved