nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου

Proslipsis.gr | Αθήνα 27.3.2020, 05:04

Την εισαγωγή φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοριακή Βάση
των Νοσημάτων του Ανθρώπου» προκηρύσσει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 24.4.2020.

* Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΚΡΗΤΗΣ
Τ.Θ.2208, 70013 Ηράκλειο Κρήτης
h t t p : / / w w w . g r a d - m b h d - u o c . g r

Θέμα: Εισαγωγή πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοριακή Βάση
των Νοσημάτων του Ανθρώπου» της Ιατρικής Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» σε
εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ Επανίδρυσης 1397/25-4-2018, τ. Β΄ & ΦΕΚ Κανονισμού
1871/24-5-2018, τ. Β΄), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΜΣ) στη Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου θεωρητικής και
πρακτικής εκπαίδευσης στην Ιατρική Έρευνα (Βασική και Κλινική) και αποσκοπεί κυρίως
στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της βασικής ερευνητικής γνώσης και της κλινικής
πράξης, εκπαιδεύοντας τους μελλοντικούς κλινικούς και βασικούς ερευνητές.

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά
εξάμηνα από τα οποία τα 2 πρώτα αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και τη
συμμετοχή σε δυο προχωρημένες τριμηνιαίες εργαστηριακές ασκήσεις ενώ τα 2 επόμενα
στην εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας και τη συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας. 

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Ως γλώσσα
διδασκαλίας των μεταπτυχιακών μαθημάτων, της αξιολόγησης των φοιτητών και της
συγγραφής της μεταπτυχιακής εργασίας ορίζεται η Αγγλική.

Δεκτοί γίνονται: Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής,
προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας,
Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας ή άλλων Τμημάτων με συναφές
αντικείμενο. Proslipsis.gr

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν
ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο ΠΜΣ.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατΆ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) φοιτητές ετησίως.

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
• Γενικό Βαθμό Πτυχίου
• Αναλυτική Βαθμολογία-Δίνεται έμφαση στη βαθμολογία των προπτυχιακών
μαθημάτων που είναι σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ, την επίδοση στη
διπλωματική εργασία όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο
• Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα
• Συστατικές επιστολές
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 (οι υποψήφιοι με
επίπεδο C1 ή C2 θα έχουν προτεραιότητα σε περίπτωση ισοβαθμίας)
• Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
• Προσωπική συνέντευξη

Τέλη Φοίτησης:
Το Πρόγραμμα δεν προβλέπει τέλη φοίτησης.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών
Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να
δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν
(upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της
προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
• Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr
και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία
• Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την
ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες
και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου
• Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών, οι επιτυχόντες πρέπει να τον προσκομίσουν κατά την εγγραφή
τους. Εναλλακτικά, μπορεί να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του
οικείου Τμήματος κατά την εγγραφή και τον τίτλο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού
έτους.
• Ισοτιμία και/ή αντιστοιχία βασικού τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ
(www.doatap.gr) για τους υποψηφίους που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές
της αλλοδαπής ή βεβαίωση υποβολής αίτησης στον ΔΟΑΤΑΠ. (Η ισοτιμία θα πρέπει
να κατατεθεί κατά την εγγραφή τον Σεπτέμβριο).
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
• Τυχόν δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (σε pdf)
• Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2).
• Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συμβάλλει ώστε η
επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη
• 2 συστατικές επιστολές οι οποίες θα σταλούν απΆ ευθείας στη γραμματεία
(adamakim@uoc.gr) από τους συντάκτες και όχι από τους υποψηφίους

Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι η
24η Απριλίου 2020. Proslipsis.gr

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 4-5 Μαΐου 2020 στο Τμήμα Ιατρικής
του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο. Για το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων,
οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία μέσω e-mail. Για οποιαδήποτε
πληροφορία, απευθυνθείτε στη Γραμματέα του ΠΜΣ, Μαίρη Αδαμάκη (adamakim@uoc.gr),
τηλ. 2810 394783, fax 2810 394871.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
«Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου»
Καθηγητής Δ. Καρδάσης

Ο Κοσμήτορας
της Ιατρικής Σχολής 
Καθηγητής Γ. Κοντάκης

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved