nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Διοίκηση Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Επιχειρήσεων

Proslipsis.gr | Αθήνα 16.6.2020, 18:303

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Διοίκηση Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Επιχειρήσεων.

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 17 Ιουλίου 2020.

* Ακολουθεί το κείμενο της σχετικής πρόσκλησης.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διοίκηση Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Επιχειρήσεων»
(Master in Innovation,Technology and Business Management)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ανακοινώνει
την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και
φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με
τίτλο:
«Διοίκηση Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Επιχειρήσεων»
Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και βάση της απόφασης ίδρυσης (Τεύχος Β΄ 2774/12.07.2018) και της έγκρισης του κανονισμού
λειτουργίας όπως τροποποιήθηκε (Τεύχος Β΄ 1262/09.04.2020).
Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στον Τεχνολογικό,
Τεχνικό-Κατασκευαστικό και Βιομηχανικό κλάδο. Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τρεις ειδικεύσεις: α) Διοίκηση
Λειτουργιών, Παραγωγής και Εφοδιαστική, β) Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Σχεδιασμός Προϊόντων, και
γ) Διαχείριση και Τεχνολογία Συστημάτων.
Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την ικανοποίηση
των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην
υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων
γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων που
καλύπτει.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.)
(Θετικής, Τεχνολογικής και Οικονομικής κατεύθυνσης) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους
αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.2083/92). Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται τόσο σε πρόσφατους απόφοιτους ή και τελειόφοιτους
(με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθεί βεβαίωση περάτωσης σπουδών, προκειμένου για την εγγραφή
τους), όσο και σε εργαζόμενους/στελέχη. Συνακόλουθα, καλύπτει τις ανάγκες ένταξης στην αγορά
εργασίας με αυξημένα προσόντα, εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες αλλά, επίσης, και όσων ήδη
απασχολούνται και επιθυμούν να ενισχύσουν το επιστημονικό/επαγγελματικό προφίλ τους και να
επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους. Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε
πενήντα 50 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία
περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την τυχόν εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας. Ο
χρόνος που αφορά την διπλωματική εργασία δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) μήνες. Επίσης,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), προσφέρεται η δυνατότητα μερικής
φοίτησης σε εργαζόμενους/νες φοιτητές /τριες, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
πέντε (5) εξαμήνων. Η μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές
φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος πλήρους
φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι
υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές μέσα σε πέντε (οι πλήρους φοίτησης) ή
εννέα (οι μερικής φοίτησης) εξάμηνα.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται
σε 90. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε
όλα τα μαθήματα (συνολικά 10) τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α' και Β') (στα
τέσσερα πρώτα εξάμηνα για τους μερικής φοίτησης). Από αυτά έξι (6) είναι κορμού και τέσσερα (4)
ειδίκευσης. Τόσο τα μαθήματα κορμού όσο και της ειδίκευσης επιλέγονται από τους φοιτητές μέσα από
διαφορετικές ομάδες μαθημάτων. Η διάρκεια του κάθε μαθήματος είναι τρίωρη (3). Κατά το τρίτο (Γ΄), ή
το πέμπτο (Ε') εξάμηνο των σπουδών (πλήρους ή μερικής φοίτησης αντίστοιχα) απαιτείται η εκπόνηση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30. Η
γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η Ελληνική, ενώ η γλώσσα συγγραφής της διατριβής μπορεί
να είναι και η Αγγλική. Η ακριβής μορφή της αξιολόγησης καθορίζεται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες σε
σχέση και με τη φύση του κάθε μαθήματος. Οι όροι αξιολόγησης σε κάθε μάθημα γνωστοποιούνται κατά
την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος από τον υπεύθυνο/συντονιστή του μαθήματος.

Η έναρξη μαθημάτων ορίζεται στη 3η εβδομάδα του Οκτώβρη και η λήξη των μαθημάτων την 2η εβδομάδα
του Μαΐου. Συγκεκριμένα, κάθε εξάμηνο έχει 12 εβδομάδες διδασκαλίας και 2 εβδομάδες εξετάσεων. Οι
συνολικές ώρες διδασκαλίας για κάθε ένα από τα μαθήματα είναι 30. Τα μαθήματα και τα σεμινάρια θα
πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες της Πέμπτης και Παρασκευής, αλλά και πρωινές ώρες του
Σάββατου ή της Κυριακής. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται μαθήματα σε
αργίες. Για τους φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα μερικής φοίτησης τα μαθήματα θα
πραγματοποιούνται κυρίως το Σάββατο (8/10 μαθήματα). Οι εξετάσεις του 1ου εξαμήνου
πραγματοποιούνται τον Ιανουάριο, ενώ οι εξετάσεις του 2ου εξαμήνου τον Μάιο. Οι επαναληπτικές
εξετάσεις γίνονται τον Σεπτέμβριο.

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των
προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3.500 ευρώ.
Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους και, συγκεκριμένα, η πρώτη δόση (1.500 ευρώ) κατά
την εγγραφή του φοιτητή, ενώ οι άλλες δύο ισόποσες δόσεις (1.000 + 1.000 ευρώ) πριν την έναρξη του 2ου
και 3ου εξαμήνου. Προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Επιπρόσθετα, δύναται να χορηγηθούν υποτροφίες ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κές
φοιτητές/τριες, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Οι υποτροφίες χορηγούνται
βάσει αντικειμενικών ακαδημαϊκών κριτηρίων, όπως είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων και
της διπλωματικής (του Π.Μ.Σ.).

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (ιστότοπος του ΠΜΣ)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος
5. Αντίγραφα άλλων πτυχίων/διπλωμάτων, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών.
6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, εάν υπάρχουν
7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
9. Δύο συστατικές επιστολές (τουλάχιστον η μια από Καθηγητή)
10. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας.
11. Μία πρόσφατη φωτογραφία.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν υποβάλλει όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις: Η πρώτη φάση αφορά τον έλεγχο των
τυπικών προσόντων των υποψηφίων που θα καταθέσουν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενώ
η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη διαδικασία των συνεντεύξεων (24 και 25/9/2020). Η Επιτροπή Επιλογής
Μεταπτυχιακών Φοιτητών με βάση τον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και τα
αποτελέσματα των συνεντεύξεων θα καταρτίσει κατάλογο των επιτυχόντων και επιλαχόντων του ΠΜΣ
που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος ή/και του ΠΜΣ). Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν
ενστάσεις εντός 4 ημερών. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων θα
καταρτισθεί ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων που θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της
Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν:
1. Γενικό βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος. [25%] * [Βαθμός Πτυχίου * 0,2 για κάθε έτος σπουδών]
2. Μεταπτυχιακό (ή Διδακτορικό) ή Δεύτερο Πτυχίο/Δίπλωμα [10%]
3. Διπλωματική Εργασία (στο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών), εφόσον είναι σχετική με το
περιεχόμενο και τους μαθησιακούς στόχους του Π.Μ.Σ. [5%]
4. Επαρκής πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. [5%]
6. Σχετική επαγγελματική δραστηριότητα και διακρίσεις. [20%]
8. Δημοσιεύσεις και ερευνητική δραστηριότητα. [10%]
9. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή. [25%]

Οι εγγραφές των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών θα πραγματοποιηθούν από 21 έως
25/9/2020. Στην αίτησή τους θα πρέπει να δηλώσουν την ειδίκευση, αλλά και τα επιμέρους μαθήματα τα
οποία επιθυμούν να διδαχθούν.

Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν στον
κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
(https://pme.duth.gr/μεταπτυχιακά/) ή να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 1/6/2020 - 17/7/2020 (με σφραγίδα ταχυδρομείου ή απόδειξη courier)
Συνεντεύξεις: 24 και 25/9/2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: 26/9/2020
Εγγραφές: 28/9/2020-2/10/2020

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη
Τηλ. γραμματείας: 2541079305
Φαξ: 2541079304
Email: mscitbm@pme.duth.gr

Πρόδρομος Δ. Χατζόγλου
Καθηγητής Πληροφ. Συστ. Διοίκ. & Λήψης Επιχ. Αποφ.
Διευθυντής Μ.Π.Σ. 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved