nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές

Proslipsis.gr | Αθήνα 22.6.2020, 21:02

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές».

Αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται μέχρι 20.7.2020.

* Ακολουθεί το κείμενο της σχετικής πρόσκλησης.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Γραμματεία
Πληροφορίες: Κορναράκη Σοφία ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Θεσσαλονίκη, 02-Ιουν-2020
Αριθμ. Πρωτ.: 1805
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Τηλ.: 2310 997670 Fax: 2310 997642
e-mail : kornaraki@chem.auth.gr
Κτίριο: 1 ος όροφος, Νέα Πτέρυγα, Νέο Χημείο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ EΠIΛOΓHΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΠΜΣ «ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»
 Proslipsis.gr
Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και
Εφαρμογές», σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 2622/τ.Β'/05-07-
2018) και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/4-8-2017). Η λειτουργία του ΠΜΣ διέπεται από τις
διατάξεις του Κανονισμού που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση αριθμ.
655/14-2-2018.

Αναλυτικές πληροφορίες για το ΠΜΣ δίνονται στην ιστοσελίδα: http://synthchembioapp.chem.auth.gr.

A. TITΛOI ΣΠOYΔΩN
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και
Εφαρμογές», στις εξής Ειδικεύσεις:
Ειδίκευση Α «Ανόργανες Ενώσεις, Υλικά και Εφαρμογές»,
Ειδίκευση Β «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές» και
Ειδίκευση Γ «Βιοχημεία».

B. APIΘMOΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
O αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι δεκαοκτώ (18)
και ο αριθμός αυτός, κατανεμήθηκε στις προαναφερθείσες ειδικεύσεις ως εξής:
Ειδίκευση Α «Ανόργανες Ενώσεις, Υλικά και Εφαρμογές» 6
Ειδίκευση Β «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές» 8
Ειδίκευση Γ «Βιοχημεία» 4

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ MONAΔEΣ
Ο ελάχιστος και ο μέγιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι 3 και 6 εξάμηνα αντίστοιχα.
Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η συμπλήρωση 90 ECTS (60 ECTS από μεταπτυχιακά μαθήματα +
30 ECTS από μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία).

Δ. EIΣΔOXH YΠOΨHΦIΩN
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με συναφές αντικείμενο. Επίσης γίνεται δεκτός/ή
ως υπεράριθμος/η και ένα (1) μέλος των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με το Ν.4485, άρθ. 34,
παρ.8. Ακόμη θα γίνονται δεκτοί και τελειόφοιτοι φοιτητές των προαναφερόμενων Ιδρυμάτων, οι οποίοι
οφείλουν μέχρι 4 μαθήματα για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου (μεταξύ αυτών ενδεχομένως την
πτυχιακή εργασία), τα μαθήματα αυτά κατ’ ανάγκην υπολογίζονται στο μηχανογραφικό σύστημα της
γραμματείας του ΠΜΣ με συμβατικό βαθμό «5,0», και μέχρι τέλους της διαδικασίας επιλογής δεν αλλάζει
ο προσωρινά υπολογιζόμενος βαθμός πτυχίου που μοριοδοτείται. Η εγγραφή τους στο ΠΜΣ, εφόσον
επιλεγούν, προϋποθέτει την επιτυχή εξέτασή τους στα μαθήματα αυτά κατά την περίοδο του
Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους σχετικό πιστοποιητικό στη
Γραμματεία του Τμήματος. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση από 17/06/2020 έως 20/07/2020. Η αίτηση
υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας στο e-mail:
kornaraki@chem.auth.gr με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΜΣ
“ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ”».
Την Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύουν σε ψηφιακή μορφή (pdf) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (από 1 έως 6):
1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δυο όψεων).
2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ή αντίγραφο Πτυχίου συνοδευόμενο από Παράρτημα
Διπλώματος.
3. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αποδεικτικό καλής γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 και άνω) ή της ελληνικής
γλώσσας στην περίπτωση αλλοδαπών.
5. Εξώφυλλο της πτυχιακής και μονοσέλιδη περίληψη της πτυχιακής εργασίας (για πτυχιούχους
εκτός Τμήματος Χημείας ΑΠΘ απαιτείται επιπλέον το πλήρες κείμενο της πτυχιακής σε ψηφιακή
μορφή).
6. Αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών σε περίπτωση που το πτυχίο
έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ (εφόσον υπάρχουν)
7. Περιλήψεις (abstracts) δημοσιευμένων εργασιών ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια.
8. Βεβαιώσεις συναφούς προϋπηρεσίας.
9. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δικαιολογητικά θα θεωρείται
ελλιπής και αυτόματα θα απορρίπτεται.

H επιλογή των φοιτητών θα γίνει το μήνα Σεπτέμβριο, με βάση τον Αλγόριθμο Μοριοδότησης που
περιγράφεται στον Κανονισμό του ΠΜΣ και περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση η μέγιστη
ποσόστωση για τη μοριοδότηση):
- Βαθμός Πτυχίου (45%)
- Μαθήματα σχετικά με την αιτούμενη κατεύθυνση (30%)
- Πτυχιακή Εργασία (10%)
- Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/ανακοινώσεις (3%)
- Ξένες Γλώσσες (3%)
- Συνέντευξη (2%)
- Επαγγελματική/Ερευνητική Εμπειρία σχετική με την κατεύθυνση (2%)
- Δήλωση 1ης προτίμησης (2%)
- Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (1%)
- Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (2%)

Οι συνεντεύξεις προγραμματίζονται να γίνουν από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης τον
Σεπτέμβριο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ανά Ειδίκευση του ΠΜΣ, οι οποίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως
στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

O τελικός πίνακας επιλογής θα επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και οι επιτυχόντες θα
κληθούν για εγγραφή και δήλωση μαθημάτων του A’ εξαμήνου.

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν επαρκείς γνώσεις στα βασικά μαθήματα του
Τμήματος Χημείας που είναι συναφή προς την Ειδίκευση του ΠΜΣ την οποία πρόκειται να
παρακολουθήσουν, ή εάν απαιτείται, να εξεταστούν επιτυχώς, σε μαθήματα του Προπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος που θα καθορίζονται για κάθε φοιτητή/τρια από την Τριμελή
Επιτροπή Επιλογής. Τα μαθήματα αυτά οφείλουν να τα παρακολουθήσουν παράλληλα, κατά τα δύο
πρώτα εξάμηνα των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΘΗΣ
Καθηγητής 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved